Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 (zamówienie podzielone...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 (zamówienie podzielone na 6 części)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMniów
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-06-09
 • ZamawiającyCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MNIOWIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-30
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00184535
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
(zamówienie podzielone na 6 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MNIOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: CUW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385051565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Centralna 9

1.5.2.) Miejscowość: Mniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-080

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@mniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw-mniow.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
(zamówienie podzielone na 6 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b792e11e-dfdf-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00184535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00183778/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej: cuw@mniow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Sposób sporządzania i przekazywania
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW. 271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie w roku szkolnym 2022/2023. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert które nie zostały odrzucone na podstawie
kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie w roku szkolnym 2022/2023. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert które nie zostały odrzucone na podstawie
kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Cierchach w roku szkolnym 2022/2023. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert które nie zostały odrzucone na podstawie
kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zaborowicach w roku szkolnym 2022/2023. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert które nie zostały odrzucone na podstawie
kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 – Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Kielcach w roku szkolnym 2022/2023. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert które nie zostały odrzucone na podstawie
kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6 – Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Łopusznie w roku szkolnym 2022/2023. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert które nie zostały odrzucone na podstawie
kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
4.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym.
Zamawiający nie określa ww. warunku.
4.1.3 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
W przypadku składania oferty na części 1 - 6
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.).
4.1.4 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa ww. warunku.
4.1.5 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
4.1.5.1 Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
W przypadku składania oferty na część 1 - w okresie ostatnich trzech lat liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie jedną usługę polegającą na dowozie osób do szkół świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 9 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 82 000 zł brutto.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wartość zrealizowanej części usługi (świadczonej nieprzerwanie przez okres co najmniej 9 miesięcy do chwili składania ofert) musi wynosić nie mniej niż 82 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty na część 2 - w okresie ostatnich trzech lat liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie jedną usługę polegającą na dowozie osób do szkół świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 9 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 95 000 zł brutto.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wartość zrealizowanej części usługi (świadczonej nieprzerwanej przez okres co najmniej 9 miesięcy do chwili składania ofert) musi wynosić nie mniej niż 95 000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty na część 3 - w okresie ostatnich trzech lat liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie jedną usługę polegającą na dowozie osób do szkół świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 9 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wartość zrealizowanej części usługi (świadczonej nieprzerwanej przez okres co najmniej 9 miesięcy do chwili składania ofert) musi wynosić nie mniej niż 40 000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty na część 4 - w okresie ostatnich trzech lat liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie jedną usługę polegającą na dowozie osób do szkół świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 9 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wartość zrealizowanej części usługi (świadczonej nieprzerwanej przez okres co najmniej 9 miesięcy do chwili składania ofert) musi wynosić nie mniej niż 40 000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty na część 5 - w okresie ostatnich trzech lat liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie jedną usługę polegającą na dowozie osób niepełnosprawnych świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 9 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 39 000 zł brutto.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wartość zrealizowanej części usługi (świadczonej nieprzerwanej przez okres co najmniej 9 miesięcy do chwili składania ofert) musi wynosić nie mniej niż 39 000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty na część 6 - w okresie ostatnich trzech lat liczonych od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie jedną usługę polegającą na dowozie osób niepełnosprawnych świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 9 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 37 000 zł brutto.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wartość zrealizowanej części usługi (świadczonej nieprzerwanej przez okres co najmniej 9 miesięcy do chwili składania ofert) musi wynosić nie mniej niż 37 000,00 zł brutto.
4.1.5.2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
W przypadku składania oferty na Część 1 – minimum 1 kierowcą ,
W przypadku składania oferty na Część 2 - minimum 1 kierowcą,
W przypadku składania oferty na Część 3 - minimum 1 kierowcą,
W przypadku składania oferty na Część 4 - minimum 1 kierowcą,
W przypadku składania oferty na Część 5 - minimum 1 kierowcą,
W przypadku składania oferty na Część 6 - minimum 1 kierowcą.
z których każdy posiada prawo jazdy kategorii D i spełnia wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.).
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część dla każdej części musi być wykazana inna osoba.
4.1.5.3 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
W przypadku składania oferty na Część 1: minimum 1 autobusem (busem), rok produkcji co najmniej 2002 rok , wyposażonym w klimatyzację i ogrzewanie, o ilości miejsc siedzących min. 52,
W przypadku składania oferty na Część 2: minimum 1 autobusem (busem), rok produkcji co najmniej 2002 rok , wyposażonym w klimatyzację i ogrzewanie, o ilości miejsc siedzących min. 60,
W przypadku składania oferty na Część 3: minimum 1 autobusem (busem), rok produkcji co najmniej 2002 rok , wyposażonym w klimatyzację i ogrzewanie, o ilości miejsc siedzących min. 17,
W przypadku składania oferty na Część 4: minimum 1 autobusem (busem), rok produkcji co najmniej 2002 rok , wyposażonym w klimatyzację i ogrzewanie, o ilości miejsc siedzących min. 25,
W przypadku składania oferty na Część 5: minimum 1 autobusem (busem), rok produkcji co najmniej 2017 rok , wyposażonym w klimatyzację i ogrzewanie, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, z liczbą miejsc siedzących min. 7,
W przypadku składania oferty na Część 6: minimum 1 autobusem (busem), rok produkcji co najmniej 2017 rok , wyposażonym w klimatyzację i ogrzewanie, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonym w windę i miejsce na wózek inwalidzki z liczbą miejsc siedzących min. 2.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część dla każdej części musi być wykazany inny autobus (bus).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: Dotyczy Części 1-6
1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3. Dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, wymienionych w pkt 1 i 2 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – o ile Wykonawca polega na zdolnościach
lub sytuacji innego podmiotu.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty i oświadczenia o których mowa w niniejszym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: Dotyczy Części 1-6
1. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.).
2. Wykazu usług wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; z tym, że referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
4. Wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
W przypadku składania oferty na Część 1 - 1 300,00 złotych brutto.
W przypadku składania oferty na Część 2 - 1 500,00 złotych brutto.
W przypadku składania oferty na Część 3 - 600,00 złotych brutto.
W przypadku składania oferty na Część 4 - 600,00 złotych brutto.
W przypadku składania oferty na Część 5 - 600,00 złotych brutto.
W przypadku składania oferty na Część 6 - 600,00 złotych brutto.
6.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
6.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
zamawiającego:
CUW nr 24 8493 0004 0030 0547 1658 0002, z adnotacją „wadium – dowozy, postępowanie CUW.271.1.2022 i numer oraz nazwa Części”
Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
6.5 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……. – do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
6.7 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej.
6.8 Wadium musi być wniesione w sposób i w formie umożliwiającej skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji wystąpienia przesłanek skutkujących zatrzymaniem wadium.
6.9 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy lub w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy.
6.10 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale 19.
6.11 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.
6.12 Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) brak podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 4.1.1SWZ oraz warunek określony w pkt 4.1.2
SWZ musi wykazać/ spełniać każdy Wykonawca z osobna,
2) warunek określony w pkt 4.1.3 SWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca – ten, który
zrealizuje zamówienie (jego część) do realizacji którego te zdolności są wymagane,
3) warunki określone w pkt od 4.1.4 do 4.1.5 SWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca
lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
3. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy
muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie lub
inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców występujących
wspólnie oraz podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w
niniejszym Rozdziale, z tym, że wymienione w pkt 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2 i 5.3 SWZ należy złożyć
odrębnie dla każdego Wykonawcy, natomiast wymieniony w 5.2.3 SWZ należy złożyć dla
Wykonawcy, który będzie świadczył usługę wykonywania krajowego transportu drogowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do zawartej umowy, na podstawie
art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP, zaś miniPortal jest miejscem, w którym Wykonawca znajdzie opublikowany przez Zamawiającego formularz postępowania oraz może zaszyfrować ofertę. Cały proces szyfrowania odbywa się na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu służacym do przesyłania ogłoszeń drogą elektroniczną w Sekcji II pkt. 2.3 nie podano pełnej nazwy przedmiotu zamówienia. Pełna nazwa przedmiotu zamówienia. Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
(zamówienie podzielone na 6 części)

Część nr 1 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie w roku szkolnym 2022/2023
Część nr 2 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie w roku szkolnym 2022/2023
Część nr 3 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Cierchach w roku szkolnym 2022/2023
Część nr 4 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zaborowicach w roku szkolnym 2022/2023
Część nr 5 – Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Kielcach w roku szkolnym 2022/2023
Część nr 6 – Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Łopusznie w roku szkolnym 2022/2023
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę regeneracje orbitrol do kombajnu bizon z056 z roku 1988 - Połaniec
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania05-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę regeneracje orbitrol do kombajnu bizon z056 z roku 1988.