Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krasocin wraz z zapewnieniem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krasocin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrasocin
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-06-30
 • ZamawiającyCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KRASOCINIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00208551
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krasocin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KRASOCINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366228449

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Macierzy Szkolnej 1

1.5.2.) Miejscowość: Krasocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-105

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413917317

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zopo@krasocin.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krasocin.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krasocin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0702442e-eb07-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021450/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Krasocin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krasocin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krasocin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy OPEN NEXUS dostępnej pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krasocin oraz poczty elektronicznej zopo@krasocin.com.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy. Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały skutecznie doręczone, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. Szczegółowy opis zawarto w punkcie 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje odnośnie RODO zawarto w punkcie 26 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.261.1.2022.GS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do i z następujących placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Krasocin.
Ogólną liczbę dowożonych uczniów szacuje się na 328, według prognozy na rok szkolny 2022/2023:
a) Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie - 122 uczniów,
b) Zespół Placówek Oświatowych w im. Jana Pawła II w Bukowie – 72 uczniów,
c) Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie - 89 uczniów,
d) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie – 30 uczniów,
e) Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie – 15 uczniów.
Na dowóz uczniów w ciągu jednego dnia składają się dwukrotne przewozy, tzn. dowóz uczniów z miejscowości zamieszkania uczniów do jednostek oświatowych, do których uczęszczają oraz odwóz uczniów z jednostek oświatowych, po zajęciach lekcyjnych, do miejscowości zamieszkania.
Usługa będzie realizowana w dniach nauki szkolnej (za wyjątkiem przewozów nieodpłatnych), czyli w dniach kiedy w szkołach odbywają się zajęcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub uroczystości szkolne tj. od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
- Cena 60 pkt
- Ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu,
5.1.2. Nie podlegają wykluczeniu.
5.2. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
5.2.1. Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SWZ,
5.2.2. Złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
5.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia,
a wskazany Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:
5.3.1. spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
5.3.2. braku podstaw do wykluczenia,
5.3.3. potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych,
5.4. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.3, należy złożyć na wzorach załączników do SWZ, załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 przesłanek wykluczenia z postępowania.
5.4.1. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami,
b) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować, aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty;
a) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy, na żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od wezwania Wykonawca złoży stosownie do treści ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:
6.4.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; na potwierdzenie należy złożyć: licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.),
6.4.2. Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) w/s wykonanych usług
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
b) w/s wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego
Na potwierdzenie należy złożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W wykazach należy podać: imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami.
c) w/s wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu pojazdów.
W wykazie należy podać markę samochodu, typ, nr rejestracyjny, rok produkcji oraz ilość miejsc siedzących – na podstawie dowodu rejestracyjnego.
6.4.3. w/s sytuacji ekonomicznej lub finansowej – na potwierdzenie należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym, niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

14.1. Wadium w wysokości 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
14.3..Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty, jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej.
14.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku: 96 8525 0002 0010 0120 9404 0003
z dopiskiem „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Krasocin wraz
z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023”.
14.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
14.6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt. 1 ustawy Pzp.
14.7. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.
14.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie usług, w przypadku wstrzymania usług przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krasocin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę regeneracje orbitrol do kombajnu bizon z056 z roku 1988 - Połaniec
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania05-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę regeneracje orbitrol do kombajnu bizon z056 z roku 1988.