„DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MASŁÓW DO SZKÓŁ WRAZ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MASŁÓW DO SZKÓŁ WRAZ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWola Kopcowa
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-02-26
 • ZamawiającyCentrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
 • Data publikacji ogłoszenia2021-02-18
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00008362
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MASŁÓW DO SZKÓŁ WRAZ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366075589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętokrzyska

1.5.2.) Miejscowość: Wola Kopcowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-001

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw.zamowienia@maslow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cuw.maslow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MASŁÓW DO SZKÓŁ WRAZ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf8d4e2a-71b5-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008362

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000842/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci z terenu Gminy Masłów do szkół.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cuwgm.biuletyn.net/?bip=1&cid=42

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu : cuw_maslow 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy miniportalu: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elek-tronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzy¬stania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać po¬stanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowa¬niu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji dostępnego na miniportalu jako załączniki. 10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.11. Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 tj. z dnia 2017.12.05)Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach:- .com- .exe- .batW przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że: - W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na: „Dowóz dzieci z terenu Gminy Masłów do szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi w roku szkolnym 2020/2021” w Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,- Podane przez Panią/Pana jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis Prawa. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów, Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86, 26 – 001 Masłów.- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów, Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86, 26 – 001 Masłów oraz pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.261.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:„DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MASŁÓW DO SZKÓŁ WRAZ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021” 2. Opis: 1.W roku szkolnym 2021 obszarem objętym zorganizowanym dowozem uczniów będą następujące trasy, obejmujące km 332 dziennie (w roku ubiegłym 349,3 km): I. Zadanie 1-158 km/ dzień Dowóz i odwóz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie i Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej - Curie w Mąchocicach Kapitulnych.II. Zadanie 2 - 140 km - dowóz i odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. M.Skłodowskiej - Curie w Mąchocicach Kapitulnych, Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii z jednym porannym dowozem dzieci do Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. III. Zadanie 3 - 34 km - dowóz i odwóz dzieci z Wiśniówki do Szkoły Podstawowej Nr 27 w Kielcach ul. Marszałkowska 96, z jednym dowozem do Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym (opiekun Przewoźnika).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena z podatkiem VAT ( C ) Maksymalna ilość punktów 62,00%-62 punkty;Ograniczenie emisji spalin w pojazdach, które mają służyć wykonywaniu usługi dowozu (dotyczy wszystkich pojazdów) (ES):a) Wykonawca który wykaże, że wszystkie pojazdy przeznaczone do wykonania usługi posiadają fabryczną normę spalin EURO 3 – 6 pkt. (1 pkt. za 1 autokar z Euro 3)b) Wykonawca który wykaże, że wszystkie pojazdy przeznaczone do wykonania usługi posiadają fabryczną normę spalin EURO 4 – 12 pkt. (2 pkt. za 1 autokar z EURO 4) c) Wykonawca który wykaże, że wszystkie pojazdy przeznaczone do wykonania usługi posiadają fabryczną normę spalin EURO 5 – 18 pkt. (3 pkt. za 1 autokar z EURO 5) Maksymalna ilość punktów18,00%-18 punktów;Ogrzewanie Webasto (dotyczy wszystkich pojazdów) (OW):brak – 0 pkt.na wyposażeniu – 10 pkt. Maksymalna ilość punktów10%-10 pkt.Hamulec Retarder (dotyczy wszystkich pojazdów) (HR)brak – 0 pkt.na wyposażeniu – 10 pkt. Maksymalna ilość punktów 10%-10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 62,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 18,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ogrzewanie webasto

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Hamulec retarder

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu 2) niepodleganiu wykluczenia z postępowania Oświadczenia, o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć na wzorach stanowiących załączniki do SWZ, załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 w zakresie niepodleganiu wykluczenia z postępowania.2.2 Wykonawca uczestniczący W postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną licencję do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019, poz. 2140 t.j. z dnia 2019.11.16) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 t.j. z dnia 2020.01.24) lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, który potwierdza, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:W celu wykazania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimalnej: 200 000,00 zł.3) zdolności technicznej lub zawodowej:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:a/ wykonanych usług:wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi dowozu uczniów do lub z placówek oświatowych o wartości usługi nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto) w ramach jednej umowy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wykaz stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.b/ dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności jako kierowcy pojazdów w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30.) (informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. - załącznik nr 6 do SWZc/ wykazu niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi zasobami: Wykaz zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami spełniającymi przewidziane przepisami prawa wymagania dotyczące przewozu dzieci, muszą odpowiadać wymogom, które reguluje § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 t.j. z dnia 2016.12.15) oraz oznakowanie zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 t.j. z dnia 2020.01.24 ). Środki transportu muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące na terenie Polski tablice informacyjne o przewozie uczniów. Rodzaj oraz kolor oznaczeń środka transportu regulują obowiązujące przepisy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 t.j. z dnia 2020.01.24). Autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisami barwy czarnej "AUTOBUS SZKOLNY".Wyposażenie środka transportu musi spełniać obowiązujące przepisy z zakresu BHP oraz P.POŻ.Na wszystkie zadania zamówienia oferent biorący udział w postępowaniu zapewni do wykonywania usługi łącznie (4) cztery pojazdy podstawowe: w tym 2 posiadające min.59 miejsc siedzących (wraz z opiekunem i kierowcą) i 2 posiadające 57 miejsc siedzących (wraz z opiekunem i kierowcą) oraz dodatkowo (2) dwa rezerwowe w tym jeden 59 miejsc i jeden 57 miejsc.Wszystkie określone liczby miejsc dotyczą miejsc siedzących.W przypadku zaoferowania pojazdów posiadających ogrzewanie webasto lub/i hamulec retarder należy dołączyć zaświadczenie od producenta pojazdu lub na przykład zaświadczenie od przedsiębiorstwa wykonującego usługę montażu takiego ogrzewania. Zaświadczenie powinno posiadać: markę pojazdu, model wraz z numerem VIN oraz informację, że pojazd, którego dotyczy dokument jest wyposażony w posiadany element wyposażenia wymieniony powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik numer 4 do SWZZamawiający nie będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.4 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -Licencja do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019, poz. 2140 t.j. z dnia 2019.11.16) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 t.j. z dnia 2020.01.24) lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, który potwierdza, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku.2) W celu wykazania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimalnej: 200 000,00 zł.3) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:a/ wykonanych usług: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi dowozu uczniów do lub z placówek oświatowych o wartości usługi nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto) w ramach jednej umowy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wykaz stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.b/ dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności jako kierowcy pojazdów w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30.) (informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. - załącznik nr 6 do SWZc/ wykazu niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów ze wskazaniem podstawy do dysponowania tymi zasobami: Wykaz zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. 2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 1 320,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: 45 1560 0013 2003 8121 0000 0013z dopiskiem „ Wadium” i znak sprawy: RZ 261.1.2021 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, W postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Stosownie do zapisów ustawy PZP poza określonymi w przepisie art. 454 i 455 ustawy PZP zmianami Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy:1. W stosunku do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany:• stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.2. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,3. w zakresie zmiany organizacji i tras dowozu w sytuacjach nowej organizacji pracy szkoły w roku szkolnym, zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego lub zmian organizacyjnych dotyczących uczniów. (W tym przypadku stosuje się zapisy § 8 ust. 13 Umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport opon - Ostrowiec Świętokrzyski - Skarbimierz
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania03-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport opon. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI