Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na podstawie biletów miesięcznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na podstawie biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDrezdenko
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-12-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejsko-Gminny Zespół Oświaty
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-05
 • Numer ogłoszenia632884-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 632884-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty: dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na podstawie biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty, krajowy numer identyfikacyjny 21030662400000, ul. ul. Ogrodowa  1 , 66-530  Drezdenko, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 7638102, e-mail mgzo@oswiata.drezdenko.pl, faks 0-95 7620850.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.oswiata.drezdenko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
osobisty
Adres:
Miejsko-gminny Zespół Oswiaty Drezdenko ul Ogrodowa 1, 66-530 drezdenko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na podstawie biletów miesięcznych szkolnych w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na terenie Gminy Drezdenko na podstawie biletów miesięcznych szkolnych z ulga 49% w związku z przysługującymi uprawnieniami na podstawie art. 5 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012r. poz. 1138 ze zm.) w okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. 3. Przewóz ( dowóz) odbywać się będzie w godz. 6.50 - 7.55 oraz odwóz w dni nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej. 4. W trakcie przewozu, wsiadania i wysiadania dzieci, na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania należytego bezpieczeństwa. 5. Osoby skierowane do realizacji zamówienia zapewnią dzieciom w szczególności bezpieczny dla ich zdrowia przejazd i będą postępować według następujących zasad: a) opiekun będzie odbierał dzieci z wyznaczonych miejsc o ustalonej wcześniej w harmonogramie dowozów godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będzie przekazywał dzieci pod opiekę nauczyciela, b) po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod wyznaczone miejsce przekazywał pod opiekę rodziców. c) osoby sprawujące opiekę zachowują szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z pojazdu. 6. Wymaga się, aby każde dziecko miało w autobusie miejsce siedzące 7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przewozu uczniów nieprzerwanie przez wszystkie dni funkcjonowania jednostek oświatowych, zgodnie z organizacją roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, 8. Przewozy organizowane będą w ramach komunikacji regularnej na podstawie miesięcznych biletów szkolnych, na wniosek Zamawiającego Wykonawca dokona zmian minutowego rozkładu jazdy z powodu zmian organizacyjnych jednostek oświatowych, 9. W przypadku awarii pojazdu służącego do przewozu uczniów Wykonawca niezwłocznie zapewni na swój koszt pojazd, który zapewni przewóz dzieci na danej trasie, 10. Zamawiający wymaga, aby wsiadanie i wysiadanie dzieci z autobusów obywało się w miejscach do tego przeznaczonych, 11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby sprawującej opiekę nad dziećmi. 12. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia czy osoby skierowane do realizacji dowozy nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 13. Rozliczenie odbywać się będzie w cyklu miesięcznym, na podstawie faktur VAT w oparciu o ilość faktycznie zakupionych szkolnych biletów miesięcznych, zgodnie z listą uprawnionych uczniów przedłożoną przez Zamawiającego. Wykaz będzie podlegał miesięcznej aktualizacji w przypadku zmian na liście dzieci – zatem Zamawiający gdy nie przekaże wykazu na dany miesiąc, obowiązywać będzie wykaz z poprzedniego miesiąca. 14. Wykonawca winien dysponować taką ilością środków transportu, by zapewnić przewóz zgodnie z przedmiotem zamówienia, 15. Środki transportu muszą posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające ich właściwy stan techniczny z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych przewozów. 16. Osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy 17. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów, w tym również dodatkowych kosztów związanych z awarią pojazdów. 18. Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby pojazdy służące do wykonania usług spełniały wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 19. Wykonawca odpowiada za pełne kwalifikacje i uprawnienia kierowców realizujących przewozy. 20. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, w przypadku choroby kierowcy wykonującego przewozy zapewnienie kierowcy zastępczego. 21. Wzrost paliwa, części samochodowych czy ubezpieczenia nie będzie miał wpływu na zmianę ceny za świadczoną usługę. 22. W przypadku awarii pojazdu służącego do przewozu dzieci Wykonawca niezwłocznie zapewni na swój koszt pojazd, który zapewni przewóz dzieci na danej trasie. 23. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 24. Wykonawca ustala w uzgodnieniu z Zamawiającym rozkład jazdy (godziny przyjazdu i odjazdu z poszczególnych przystanków). Zamawiający ma możliwość zmiany przebiegu trasy, przystanków, liczby dzieci, zmiany docelowej szkoły lub placówki oświatowej, zachowując ustalony limit kilometrów na danej trasie. Ponadto Zamawiający w trakcie roku szkolnego może żądać zmiany rozkładu jazdy, jeśli będzie to podyktowane zmianami w organizacji szkół/placówek oświatowych (m.in. skrócenie zajęć lekcyjnych, wprowadzenie dodatkowych zajęć, organizacja zajęć w sobotę w zamian za inny dzień tygodnia). O planowanych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Zmiany rozkładu jazdy nie będą wpływały na wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dzieci przewożonych na danej trasie, o ile w wymaganym dla danej trasy pojeździe pozostają jeszcze wolne miejsca. 25. Trasy przejazdów, liczbę uczniów oraz liczę kursów określa załącznik nr 5 do SIWZ, stanowiący integralną część niniejszej umowy 26. Dodatkowe informacje: a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, b) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej d) Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-01 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy aktualną licencje do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz.1935 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca dostarczy ksero opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Wykonawca musi posiadać środki transportu, sprawne technicznie , posiadające wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca będzie posiadał przynajmniej 6 autokarów w tym: 2 autokary o minimalnej liczbie miejsc siedzących -60 os.; 4 autokary o minimalnej liczbie miejsc siedzących- 50 os. • Wykonawca musi posiadać kierowców, posiadających uprawnienia wymagane przepisami prawa do kierowania autobusów Spełnienie ww. warunków wskazanych w powyższych punktach potwierdza się oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport małego samochodu osobowego - Gubin - Rzeszów
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania22-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport małego samochodu osobowego. Masa własna około 900 kg. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.