Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2019/2020

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2019/2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCelestynów
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-06-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-11
 • Numer ogłoszenia559286-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 559286-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.

Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów: Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów, krajowy numer identyfikacyjny 11490412000000, ul. ul. Regucka  3 , 05-430  Celestynów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 898 964, e-mail oswiata@celestynow.pl, faks 227 898 964.
Adres strony internetowej (URL): www.oswiatacelestynow.szkolnybip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.oswiatacelestynow.szkolnybip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Adres:
Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów. pok. nr 36

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I postępowania: Trasa I. Ponurzyca – Celestynów – Ponurzyca (około 59 biletów). 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie około 59 uczniów miesięcznie (około 590 szt. biletów miesięcznych przez cały okres wykonywania zamówienia) z terenu Gminy Celestynów na podstawie biletów miesięcznych w ramach regularnych przewozów pasażerskich środkami transportu Wykonawcy. Część II postępowania: Trasa II. Ostrów – Stara Wieś – Ostrów (około 114 biletów). 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie około 114 uczniów miesięcznie (około 1140 szt. biletów miesięcznych przez cały okres wykonywania zamówienia) z terenu Gminy Celestynów na podstawie biletów miesięcznych w ramach regularnych przewozów pasażerskich środkami transportu Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 15 % wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona. 2. Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności usługi polegające na dowozie dzieci do szkół – nowe dzieci zgłoszone w trakcie realizacji zamówienia podstawowego; dowóz dzieci za pomocą dodatkowych autobusów co wynikać będzie np. ze zmian w harmonogramie lub z powodu konieczności zmian tras kursowania; dowóz dzieci do placówek oświatowych po zakończeniu trwania zamówienia podstawowego, w przypadku gdy Zamawiający nie będzie mógł we właściwym terminie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia na dowóz dzieci lub w przypadku wystąpienia innej przyczyny, która spowoduje brak możliwości zawarcia umowy na dowóz dzieci we właściwym terminie. 3. Zamówienia, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie – zgodnej z treścią umowy podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego . 4. Sposób realizacji prac w ramach zamówień podobnych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego, opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 5. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 2020-06-26
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-02 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualną licencją do wykonywania krajowego transportu wymaganą przepisami ustawy z 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. I część postępowania - Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł II część postępowania - Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej na 100.00,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: • I część postępowania co najmniej jedną usługę polegającą na transporcie dzieci do szkół o wartości minimum 50.000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). • II część postępowania co najmniej jedną usługę polegającą na transporcie dzieci do szkół o wartości minimum 100.000,00 zł brutto ( sto tysięcy złotych brutto). W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem i wiedzą polegającą na jednej usłudze polegającej na p na transporcie dzieci do szkół o wartości 100.000,00 zł brutto. b. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował/dysponuje, co najmniej następującym sprzętem: • Część I postępowania 1 autobusem, o minimalnej liczbie miejsc siedzących - 50 każdy. • Część II postępowania 2 autobusami, o minimalnej liczbie miejsc siedzących - 50 każdy. Uwaga – w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, zamawiający uzna za warunek spełniony, gdy Wykonawca wykaże się minimum 3 autobusami o minimalnej liczbie miejsc siedzących - 50 każdy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 3) Dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 4) Aktualną licencją do wykonywania krajowego transportu osób wymaganą przepisami ustawy z 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę brutto (tj. za wykonanie przedmiotu zamówienia), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ – dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty, 4) Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: I część postępowania 1.500,00 zł II część postępowania 1.500,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Otwocku oddział w Celestynowie Nr konta bankowego: 11 8001 0005 2002 0008 6147 0015 z dopiskiem „Wadium” Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Celestynów w roku szkolnym 2019/2020” Część I postępowania / Część II postępowania: Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa porównawcza cena ofertowa brutto 60,00
termin płatności za faktury (T) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy w szczególności w zakresie ilości autokarów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu umowy, ilości kursów, harmonogramu tras oraz ich przebiegu, 3) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy (bez możliwości zmiany ceny jednostkowej), 4) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, 5) gdy wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 6) gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zamówienia nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. - wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian. 2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 są następujące sytuacje: 1) wykorzystanie pełnej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, 2) brak możliwości dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Celestynów przy określonej w umowie ilości autobusów wymaganych w ramach realizacji przedmiotu umowy, 3) zmiana planów lekcji w poszczególnych placówkach, 4) korekta tras przejazdu autobusów wynikająca z potrzeby transportu dzieci objętych dowozem, a które to trasy nie były objęte wcześniej harmonogramem, 5) wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację usług będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 6) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 7) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz ust. 3 w przypadku: 1) wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część usług wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 Strony ustalają następujący tok postępowania: 1) w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług – Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. Wniosek powinien dotyczyć tylko zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie i obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane przez Zamawiającego koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzające formę umowy i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 2) Zamawiający w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w pkt 1 powyżej na wzrost kosztów realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 3) Zamiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w pkt 2, przy czym nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których mowa w pkt 1. 4) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 1, na koszty wykonania przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem niewyrażenia zgody na zmianę przedmiotowej umowy przez Zamawiającego. 6. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych, przy czym za zmiany istotne uważa się: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 Pzp. 7. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-19, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Trasa I. Ponurzyca – Celestynów – Ponurzyca (około 59 biletów).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie około 59 uczniów miesięcznie (około 590 szt. biletów miesięcznych przez cały okres wykonywania zamówienia) z terenu Gminy Celestynów na podstawie biletów miesięcznych w ramach regularnych przewozów pasażerskich środkami transportu Wykonawcy. 2. Trasy przywozu uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020: 7.15. – 7.40 Ponurzyca – Podbiel – Tabor – Regut (SP) – Celestynów (SP) – od poniedziałku do piątku 13.45. – 15.10 Celestynów (SP) – Regut (SP) – Tabor – Podbiel – Ponurzyca - od poniedziałku do piątku 15.30. – 15.55 Celestynów (SP) – Regut (SP) – Tabor – Podbiel – Ponurzyca – wtorek, środa, piątek 16.20. – 16.45 Celestynów (SP) – Regut (SP) – Tabor – Podbiel – Ponurzyca – poniedziałek, czwartek 3. Wykonywanie usług przewozowych polegających na dowiezieniu i odwiezieniu około 59 uczniów miesięcznie: 1) do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie ul. Wrzosowa 42 oraz ul. Św. Kazimierza 55 – około 47 uczniów, 2) do Szkoły Podstawowej w Regucie ul. Wiatraczna 13 – około 12 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. 4. Usługę należy wykonywać zgodnie z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 1 -3 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) - zgodnie z którymi uczniom przysługuje bezpłatny transport i opieka. 5. Szacunkowa liczba uczniów dowożonych na trasie Ponurzyca - Celestynów – Ponurzyca. Tabela nr 1. Szacunkowa liczba uczniów dowożonych i odwożonych na trasie Ponurzyca - Celestynów – Ponurzyca Nazwa miejscowości Szacunkowa liczba uczniów 1. Regut 11 2. Tabor 9 3. Podbiel 32 4. Ponurzyca 7 Razem liczba uczniów z poszczególnych miejscowości 59 Tabela nr 2. Do Szkoły Podstawowej w Regucie dowóz na godz. 7.30. Nazwa miejscowości, z której zabierani będą uczniowie Szacunkowa liczba uczniów 1. Tabor 3 2. Podbiel 3 3. Ponurzyca 6 Razem 12 Tabela nr 3. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie dowóz na godz. 7.40. Nazwa miejscowości, z której zabierani będą uczniowie Szacunkowa liczba uczniów 1. Regut 11 2. Tabor 6 3. Podbiel 29 4. Ponurzyca 1 Razem 47 5. Warunki wykonania przedmiotu umowy: 1) Wykonawca musi świadczyć usługę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności: a) ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), b) ustawą z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) c) ustawą z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.), d) ustawą z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2012 r. poz. 1155, z późn. zm.). 6. Dowozy i odwozy dzieci odbywać się będą w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku w dni nauki szkolnej z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych, ferii zimowych i wiosennych oraz wakacji – przez ok. 188 dni (rok szkolny 2019/2020 we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - podstawa prawna: §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) w ramach regularnego dowozu na trasach i godzinach określonych w SIWZ. 7. Szczegółowy rozkład jazdy Wykonawca ma obowiązek ustalić z Zamawiającym na minimum 5 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Po uzgodnieniu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy harmonogram z przebiegiem tras dowozu. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu i w drodze powrotnej, tj. zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów przez kierowców autobusów, posiadających odpowiednie kwalifikacje i niekaranych. 9. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom dodatkowo poza kierowcą, opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz niekarana, mająca przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 10. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: 1) zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dowożonych dzieci; 2) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do szkół; 3) zapewnienia opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu - ustalania sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy; 4) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci w pojeździe niedopuszczenie do ich przewozu i poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. 11. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii, drugi autobus spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 12. W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, na stopniach do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą być one śliskie. 13. Wykonawca powinien dysponować taką ilością sprzętu (pojazdami), które pozwolą na realizację w całości zamówienia, z uwzględnieniem pkt 14. 14. Pojazdy powinny spełniać wymagania dla pojazdów do przewozu osób, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 58 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób. Pojazdy muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i ubezpieczenie NW dla kierowcy i pasażerów przez cały okres wykonywania zamówienia. Znajdować się w bardzo dobrym stanie technicznym, potwierdzonym odpowiednimi dokumentami. 15. Ustala się następujące przystanki zatrzymania się autobusów przy szkołach: 1) Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka” w Celestynowie ul. Regucka oraz ul. Św. Kazimierza - (przywożenie i odwożenie uczniów), 2) Szkole Podstawowej w Regucie ul. Wiatraczna 13 (przywożenie i odwożenie uczniów). 16. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego i terminowego podstawiania autobusów w wyznaczonym miejscu i czasie. 17. Wykonawca uwzględni zmiany godzin przywozu i dowozu uczniów wynikających z organizacji pracy szkoły, w takie dni jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje, egzaminy itp. Wykonawca dostosuje się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie powiadomiony przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub fax-em. 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu (ilości) uczniów (zmniejszenia lub zwiększenia o 10% - dot. I i II części postępowania). Powyższe ilości są wartościami szacunkowymi określonymi przez Zamawiającego z należytą starannością, dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazana ilość biletów (dzieci) nie jest wielkością gwarantowaną i nie musi być zrealizowana w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany ilości dni, kursów, biletów Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu tych zmniejszeń. 19. Wykonawca ma obowiązek posiadania przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy aktualnej, co do zakresu terytorialnego licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, aktualnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. 20. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia wszystkim uczniom objętych dowozem biletów i dostarczenia ich do placówek oświatowych objętych zamówieniem najpóźniej 5 dni przed początkiem każdego miesiąca. Podstawą wystawienia biletów będzie przedstawienie przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych listy z aktualną liczbą dzieci dojeżdżających do poszczególnych szkół. 21. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych usług. Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności sposób wykonania usług w aspekcie zgodności ich wykonania z SIWZ i umową. 22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu. W przypadku zgłoszenia przez opiekuna niedotrzymania warunków, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawca będzie zobowiązany do ich poprawy, a jeżeli nie zastosuje się do powyższego zostaną naliczone kary przewidziane w umowie. 23. W przypadku nie podjęcia obowiązków ciążących na Wykonawcy lub w przypadku nie wywiązywania się w sposób zgodny z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz umowie, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie usług innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę. 24. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów zapewnienia wykonania usług w trybie awaryjnym przez inną firmę z następnej faktury. 25. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę usługami, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności. 26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a) organizacji i wykonywania usługi; b) zabezpieczenia interesów osób trzecich; c) ochrony środowiska; d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; e) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego; f) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa porównawcza cena ofertowa brutto (C) 60,00
termin płatności za faktury (T) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Trasa II. Ostrów – Stara Wieś – Ostrów (około 114 biletów).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie około 114 uczniów miesięcznie (około 1140 szt. biletów miesięcznych przez cały okres wykonywania zamówienia) z terenu Gminy Celestynów na podstawie biletów miesięcznych w ramach regularnych przewozów pasażerskich środkami transportu Wykonawcy. 2. Trasy przywozu uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020: 7.00 – 7.30 Ostrów – Ostrowik – Jatne – Dyzin –Dąbrówka - Stara Wieś (SP) – Pogorzel – Glina – Stara Wieś (SP) - od poniedziałku do piątku 14.10 -14.33 Stara Wieś (SP) – Dąbrówka - Dyzin – Jatne – Ostrowik – Ostrów – Glina – Pogorzel – od poniedziałku do piątku 16.40 – 17.03 Stara Wieś (SP) – Dąbrówka - Dyzin – Jatne – Ostrowik – Ostrów – Glina – Pogorzel – od poniedziałku do piątku. 3. Wykonywanie usług przewozowych polegających na dowiezieniu i odwiezieniu około 114 uczniów miesięcznie: 1) do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna 6, w roku szkolnym 2019/2020 - usługę należy wykonywać zgodnie z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 1 -3 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) - zgodnie z którymi uczniom przysługuje bezpłatny transport i opieka. 4. Szacunkowa liczba uczniów dowożonych na trasie Ostrów – Stara Wieś - Ostrów Tabela nr 1. Szacunkowa liczba uczniów dowożonych na trasie Ostrów – Stara Wieś - Ostrów Nazwa miejscowości Szacunkowa liczba uczniów 1) Dąbrówka 18 2) Glina 28 3) Pogorzel 49 4) Dyzin 12 5) Jatne 6 6) Ostrów 1 Razem liczba uczniów z poszczególnych miejscowości 114 Tabela nr 2. Szacunkowa liczba uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Tabela nr 2. Do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi dowóz na godz. 7.30. Nazwa miejscowości, z której zabierani będą uczniowie Szacunkowa liczba uczniów 1. Dąbrówka 18 2. Glina 28 3. Pogorzel 49 4. Dyzin 12 5. Jatne 6 6. Ostrów 1 Razem 114 5. Warunki wykonania przedmiotu umowy: 1) Wykonawca musi świadczyć usługę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności: a) ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), b) ustawą z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) c) ustawą z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.), d) ustawą z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2012 r. poz. 1155, z późn. zm.). 6. Dowozy i odwozy dzieci odbywać się będą w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku w dni nauki szkolnej z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych, ferii zimowych i wiosennych oraz wakacji – przez ok. 188 dni (rok szkolny 2019/2020 we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - podstawa prawna: §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) w ramach regularnego dowozu na trasach i godzinach określonych w SIWZ. 7. Szczegółowy rozkład jazdy Wykonawca ma obowiązek ustalić z Zamawiającym na minimum 5 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Po uzgodnieniu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy harmonogram z przebiegiem tras dowozu. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu i w drodze powrotnej, tj. zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów przez kierowców autobusów, posiadających odpowiednie kwalifikacje i niekaranych. 9. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom dodatkowo poza kierowcą, opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz niekarana, mająca przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 10. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: 1) zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dowożonych dzieci; 2) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do szkół; 3) zapewnienia opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu - ustalania sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy; 4) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci w pojeździe niedopuszczenie do ich przewozu i poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. 11. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 godziny od powstania awarii, drugi autobus spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 12. W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, na stopniach do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą być one śliskie. 13. Wykonawca powinien dysponować taką ilością sprzętu (pojazdami), które pozwolą na realizację w całości zamówienia, z uwzględnieniem pkt 14. 14. Pojazdy powinny spełniać wymagania dla pojazdów do przewozu osób, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 58 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób. Pojazdy muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i ubezpieczenie NW dla kierowcy i pasażerów przez cały okres wykonywania zamówienia. Znajdować się w bardzo dobrym stanie technicznym, potwierdzonym odpowiednimi dokumentami. 15. Ustala się następujące przystanki zatrzymania się autobusów przy szkole: 1) Szkole Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna (przywożenie i odwożenie uczniów), 16. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego i terminowego podstawiania autobusów w wyznaczonym miejscu i czasie. 17. Wykonawca uwzględni zmiany godzin przywozu i dowozu uczniów wynikających z organizacji pracy szkoły, w takie dni jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje, egzaminy itp. Wykonawca dostosuje się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie powiadomiony przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub fax-em. 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu (ilości) uczniów (zmniejszenia lub zwiększenia o 10%). Powyższe ilości są wartościami szacunkowymi określonymi przez Zamawiającego z należytą starannością, dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazana ilość biletów (dzieci) nie jest wielkością gwarantowaną i nie musi być zrealizowana w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany ilości dni, kursów, biletów Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu tych zmniejszeń. 19. Wykonawca ma obowiązek posiadania przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy aktualnej, co do zakresu terytorialnego licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, aktualnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. 20. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia wszystkim uczniom objętych dowozem biletów i dostarczenia ich do placówek oświatowych objętych zamówieniem najpóźniej 5 dni przed początkiem każdego miesiąca. Podstawą wystawienia biletów będzie przedstawienie przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych listy z aktualną liczbą dzieci dojeżdżających do poszczególnych szkół. 21. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych usług. Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności sposób wykonania usług w aspekcie zgodności ich wykonania z SIWZ i umową. 22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu. W przypadku zgłoszenia przez opiekuna niedotrzymania warunków, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawca będzie zobowiązany do ich poprawy, a jeżeli nie zastosuje się do powyższego zostaną naliczone kary przewidziane w umowie. 23. W przypadku nie podjęcia obowiązków ciążących na Wykonawcy lub w przypadku nie wywiązywania się w sposób zgodny z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz umowie, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie usług innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę. 24. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów zapewnienia wykonania usług w trybie awaryjnym przez inną firmę z następnej faktury. 25. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę usługami, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności. 26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a) organizacji i wykonywania usługi; b) zabezpieczenia interesów osób trzecich; c) ochrony środowiska; d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; e) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego; f) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa porównawcza cena ofertowa brutto (C) 60,00
termin płatności za faktury (T) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport uczniów - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania24-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport uczniów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Celestynów: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Regut, ul. Modrzewiowa
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Celestynów: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Celestynów
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI