Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2022-2023

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2022-2023
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPłoskinia
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-09
 • ZamawiającyGMINA PŁOSKINIA
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-29
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00284867
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PŁOSKINIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płoskinia 8

1.5.2.) Miejscowość: Płoskinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-526

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 556208600

1.5.8.) Numer faksu: 556208602

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ploskinia.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ploskinia-ug.bip-wm.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d8bf4c6-0f38-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003367/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2021-2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://ploskinia-ug.bip-wm.pl/public/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz poczty elektronicznej sekretariat@ploskinia.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Link do postępowania oraz ID postępowania zamieszczone są na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dane
postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl)
- ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal)
- poczty elektronicznej (sekretariat@ploskinia.eu)
z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, dzięki któremu uzyska dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza niezbędnego do komunikacji.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: doc, .docx, pdf, xls, xlsx, odt. ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8. Zamawiający zaleca format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, należy wówczas użyć formatu XAdES.
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a. zip
b. 7Z
10. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia.
2) W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@jgconsulting.net.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2022-2023” numer
postępowania SO-I.271.5.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ppkt 3) celów, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SO-I.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie transportu osobowego - przewóz dzieci do szkół na terenie
gminy Płoskinia, usługa obejmuje dowóz i odwóz dzieci do dwóch szkół (Płoskinia, Chruściel).
2. Zamawiający zapewnia opiekę nad uczniami w trakcie wykonywania usługi.
3. Trasy dowozu i odwozu zamieszczone są w załączniku Nr 11.
4. Rozpoczęcie nauki w szkołach:
- Szkoła Podstawowa w Chruścielu – godz. 08,00;
- Szkoła Podstawowa w Płoskini - godz. 08,00.
5. Szczegółowe rozkłady jazdy autobusów oraz trasy ustalone zostaną przez Dyrektorów Szkół w porozumieniu z
Przewoźnikiem wykonującym usługę.
6. Dzienna ilość kilometrów przewozu wynosi około 359 km.
7. Zamawiający zapłaci Przewoźnikowi za faktycznie przejechane kilometry po cenie jednostkowej podanej w ofercie.
8. Dowóz uczniów odbywać się będzie autobusami wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do
ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i oznakowanymi właściwie do charakteru przewozów.
9. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu wykonawca zabezpieczy autobus zastępczy spełniający
właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisano szczegółowo w rozdziale XXV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 ze zm.),
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej :
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże że: będzie posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe
umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj.,
a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
- co najmniej 1 zamówienie o podobnej wielkości i złożoności – dowóz dzieci do szkół i wartości min. 200 tys. Brutto).
b) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada lub dzierżawi środki transportu pasażerskiego w ilości minimum 3 pojazdy w tym; (dwa pojazdy o liczbie miejsc
siedzących minimum 52 oraz jeden pojazd o liczbie miejsc siedzących minimum 48).
c) Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że;
- dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów autobusowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, nie zależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.
4) Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 58 ze zm.).
b) Wykaz usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane - załącznik nr 6 do SWZ oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy;
- co najmniej 1 zamówienie o podobnej wielkości i złożoności – dowóz dzieci do szkół i wartości min. 200 tys. Brutto.
c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;
- co najmniej 3 osoby posiadające aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów autobusowych.
d) Potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 8 do SWZ.
- minimum 3 pojazdy w tym; (dwa pojazdy o liczbie miejsc siedzących minimum 52 oraz jeden pojazd o liczbie miejsc siedzących minimum 48).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda
od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w
formularzu oferty wskazał dane (tj. nr NIP lub REGON) umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) dokument wniesienia wadium - wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XIX ust. 3 SWZ- zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ (jeżeli
dotyczy);
4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej może dokonać notariusz);
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4
do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach.
1) pieniądzu - przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Braniewsko-Pasłęcki BS Oddział Braniewo Filia
Płoskinia Nr 84831300090050829020000030 z dopiskiem:
„Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Płoskinia w roku szkolnym 2022-2023”
4. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania
ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać Ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie
miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
składających Ofertę. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
c) precyzować zakres umocowania;
d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania
wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną Ofertę,
jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja między
Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego
pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1, 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi załączniki 4 do SWZ.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale XVI,
Zamawiający będzie oceniał łącznie.
7. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp lub w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Umowie.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1) zmiany terminów realizacji umowy z uwagi na działania siły wyższej, dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie,
którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w
szczególności:
a) katastrofalne działania przyrody, stany pandemii, stany klęski żywiołowej, stany zagrożenia epidemicznego,
2) zmiana zakresu świadczenia usługi
a) zmiany ilości tras oraz ich długości
3) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) konieczności wykonania usług, na skutek sytuacji określonej w pkt 1, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wystąpienia przesłanek określonych w art. 3571 Kodeksu Cywilnego,
c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w części dotyczącej podatku VAT oraz
wynagrodzenia brutto, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT będąca
elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana stawki VAT będzie miała zastosowanie do usług zrealizowanych po dacie
wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany stawki VAT,
d) w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy;
4) strony umowy przewidują możliwość waloryzowania wynagrodzenia z zastrzeżeniem poniższych ustaleń:
a) jeżeli w czasie trwania umowy hurtowe ceny netto oleju napędowego publikowane na stronie Internetowej www.orlen.pl
zmienią się o co najmniej 20% (w dniach 01.12.2022r., 01.02.2023r. 01.04.2023r.) względem hurtowej ceny oleju
napędowego netto przyjętej w dniu składania oferty, każda ze Stron ma prawo wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o
zmianę wynagrodzenia świadczonej usługi.
Zmiana wynagrodzenia jednostkowego za 1 kilometr będzie wynosiła połowę procentowej stawki wzrostu/obniżenia ceny
paliwa. Jednostkowa stawka netto za 1 km świadczonej usługi będzie powiększona lub pomniejszona o w/w procentową
zmianę,
b) w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodów, o których mowa w pkt
a), Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem,
c) strona, która otrzymała wniosek o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 2 może wnieść, w terminie nie dłuższym niż 7
dni roboczych zastrzeżenia do wyliczenia, o których mowa w pkt b), do których Strona, wnioskująca o zmianę powinna
ustosunkować się w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania jej uwag,
d) zmiana minimalnego wynagrodzenia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za świadczoną usługę,
e) w przypadku akceptacji wniosku o zmianę wynagrodzenia zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni
roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
f) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, związana z okolicznościami, o których mowa w pkt 4 wynosi 30% pierwotnej
wartości zamówienia.
3. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Płoskini za pomocą środków komunikacji elektronicznej - miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje szczegółowe dotyczące zamówienia zawiera SWZ stanowiąca załącznik do niniejszego postępowania.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport osoby - Venray - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport osoby. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Płoskinia: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Zaporowo w 2022 roku.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Płoskinia: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia-Etap II”
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym