Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMikołajki
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-05
 • ZamawiającyGmina Mikołajki
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-28
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00282749
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołajki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671521

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Mikołajki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-730

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@mikolajki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikolajki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4b09946-0e73-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00282749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033983/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się
przy użyciu platformazakupowa.pl, chyba że w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji warunków
zamówienia (SWZ) lub zaproszeniu do składania ofert stwierdzono inaczej.2. Szczegółoweinstrukcje
dotyczące komunikacji znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje3.Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w Regulaminie
platformazakupowa.pl stanowiącym uzupełnienie do instrukcji składania ofert dostępnej pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje4. Limit objętości plików lub spakowanych
folderów w zakresie całej oferty lub wniosku wynosi do 10 plików lub spakowanychfolderów przy
maksymalnej wielkości 150 MB każda.5. W przypadku większych plików zalecamys korzystać z
instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.6. Za datę przekazania
oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż
ofertę w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.7. Jeżeli w Ogłoszeniu o
zamówieniu, SWZ, lub zaproszeniu do składania ofert nie zapisano inaczej to komunikacja w
postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innychniż wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. 8. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomieńoraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana
do zamawiającego.9.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycząceodpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
ws
ekcji wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.10.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl
przesłanych przez zamawiającego,gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM.11.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w
sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty w
zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego
za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.152 Oferta składana
elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie,kwalifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do
systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu
dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do
podsumowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Dane osobowe w Gminie Mikołajki przetwarzanesą
zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w
sprawie ochrony osób fizycznych, dalej jako „RODO”,2. Administratorem danychosobowych
przetwarzanych jest Burmistrz Mikołajek, 11- 730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7,3. Inspektorem ochrony
danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, 11- 730 Mikołajki, ul. Kolejowa7, jest Pan Marcin Konieczny, e-mail:
marcin.konieczny@gptogatus.pl. 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego,zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń ztytułu jego realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawozamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 5. Odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa orazpodmiotom,którym
przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy.6. dane
osobowebędą przechowywane przez okres wskazany w przepisach szczególnych w tym przez okres
wymaganydo dochodzenia roszczeń oraz okres wymagany przez organy kontrolne.7. Obowiązek
podaniadanych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonymw przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej
umowy.8.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposóbzautomatyzowany,stosownie do art. 22 RODO.9. Wykonawca posiada:a. na podstawie art. 15
RODOprawo dostępu dodanych osobowych ,b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
danychosobowych,c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Wykonawcy:a. w związku z art. 17 ust.
3lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b. prawo do przenoszenia
danych osobowych,o których mowa w art. 20 RODO,c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SIZP.271.09.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1
obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie i dwa odwozy po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów.
Dowóz dzieci najwcześniej na godzinę 7.30 (z msc. Woźnice, Górkło), pozostałe dzieci z następujących miejscowości: Grabówek, Grabówka na godzinę 7.50. ( zajęcia zaczynają się o 8.00).
I odwóz dzieci odbywa się o godzinie 13.00, we wszystkich kierunkach, II odwóz o godzinie 14.40 lub 15.30 ( jeden – dwa dni w tygodniu, dokładna informacja po ułożeniu planu zajęć przez szkoły) ,

Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynieść może ok 45 dzieci.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia dla części 1 z zastosowaniem opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP. Opcją jest możliwość skorzystania ze zwiększenia ilości zamawianych biletów do 15% łącznej ilości podanej w zamówieniu podstawowym na warunkach określonych w zawartej umowie dla zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa wyżej, spowoduje zwiększenie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu tej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z opcji od wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia potrzeby zwiększenia zapotrzebowania na zakup biletów dla uczniów dowożonych do wskazanych w §1 ust. 2 projektu umowy placówek oświatowych w zakresie:
1) zwiększenia ilości uczniów w związku ze zmianą szkoły, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny lub nauki, miejsca zamieszkania,
2) wystąpienia innych podobnych okoliczności mogących wystąpić w trakcie realizacji zamówienia skutkujących zwiększeniem ilości uczniów.
Do rozliczenia zamówienia w ramach opcji będą stosowane ceny wynikające z kalkulacji zawartej w ofercie wykonawcy do zamówienia podstawowego dla danej części. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia polegającego na wykonaniu usługi w zakresie dowiezienia i odwiezienia uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w dni nauki szkolnej z terenu Gminy Mikołajki do placówek wskazanych w Rozdziale IV specyfikacji warunków zamówienia, poprzez sukcesywną dostawę-sprzedaż biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2022r do końca roku szkolnego w czerwcu 2023r., wraz z zapewnieniem opieki przewożonym uczniom.
Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamawiający przyjmie jako maksymalne składniki cenotwórcze te, które wykonawca podał w swojej ofercie do tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni wiek taboru wykonującego zamówienie

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 obejmuje zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach i Szkoły Podstawowej w Baranowie. Część nr 2 obejmuje 3 trasy dowozu dzieci

Trasa nr 1 i 2 :
obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Mikołajkach i dwa odwozy po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów.
Dowóz uczniów najwcześniej na godzinę 7.30 (zajęcia zaczynają się o 8.00) z następujących miejscowości w podanej kolejności:
1. Grabówek, Olszewo, Woźnice, Lelek, Kolonia Mikołajki, Tałty,
2. Łuknajno, Stawek, Baranowo, Zełwągi, Lubiewo, Stare Sady, Nowe Sady, Prawdowo, Mikołajki (ul. Leśna)
I odwóz dzieci odbywa się o godzinie 13.35 we wszystkich kierunkach, II odwóz o godzinie 15.15 lub 14.30 (godzina odwozu lub dni odwozu w poszczególnych godzinach, a dokładna informacja po ułożeniu planu zajęć przez szkoły) we wszystkich kierunkach.
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynieść może ok 104 dzieci.

Trasa nr 3
obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Baranowie i dwa odwozy po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów.
Dowóz uczniów najwcześniej na godzinę 7.30 z miejscowości Jora Wielka, Cudnochy Faszcze oraz na godz. 7.50 (zajęcia zaczynają się o 8.00) z następujących miejscowości: Śmietki, Inulec, Zełwągi.
I odwóz dzieci odbywa się o godzinie 12.40 we wszystkich kierunkach, II odwóz o godzinie 14.30 ( środa o godzinie 15.20) również we wszystkich kierunkach.
Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynieść może ok 38 dzieci

Razem szacunkowa liczba dowożonych dzieci w części nr 2 w każdym miesiącu wynieść może ok 142 dzieci

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia dla części 2 z zastosowaniem opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP. Opcją jest możliwość skorzystania ze zwiększenia ilości zamawianych biletów do 15% łącznej ilości podanej w zamówieniu podstawowym na warunkach określonych w zawartej umowie dla zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa wyżej, spowoduje zwiększenie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu tej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z opcji od wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia potrzeby zwiększenia zapotrzebowania na zakup biletów dla uczniów dowożonych do wskazanych w §1 ust. 2 projektu umowy placówek oświatowych w zakresie:
1) zwiększenia ilości uczniów w związku ze zmianą szkoły, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny lub nauki, miejsca zamieszkania,
2) wystąpienia innych podobnych okoliczności mogących wystąpić w trakcie realizacji zamówienia skutkujących zwiększeniem ilości uczniów.
Do rozliczenia zamówienia w ramach opcji będą stosowane ceny wynikające z kalkulacji zawartej w ofercie wykonawcy do zamówienia podstawowego dla danej części. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia polegającego na wykonaniu usługi w zakresie dowiezienia i odwiezienia uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w dni nauki szkolnej z terenu Gminy Mikołajki do placówek wskazanych w Rozdziale IV specyfikacji warunków zamówienia, poprzez sukcesywną dostawę-sprzedaż biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2022r do końca roku szkolnego w czerwcu 2023r., wraz z zapewnieniem opieki przewożonym uczniom.
Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamawiający przyjmie jako maksymalne składniki cenotwórcze te, które wykonawca podał w swojej ofercie do tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni wiek taboru wykonującego zamówienie

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 919) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich potwierdzenie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
2.1) dla części nr 1 na sumę gwarancyjną minimum 30 000,00 zł.
2.2) dla części nr 2 na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
3.1) Wykonawcy w zakresie zdolności technicznej:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w celu realizacji:
3.1.1) części nr 1 co najmniej:
-1 autobusem o ilości miejsc siedzących minimum 25,
3.1.2) części nr 2 co najmniej:
-1 autobusem o ilości miejsc siedzących minimum 45
-1 autobusem o ilości miejsc siedzących minimum 45,
-1 autobusem o ilości miejsc siedzących minimum 25,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3)oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 919) lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

3) wykaz taboru niezbędnego do wykonania zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium:
1) Dla części nr 1 – w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych);
2) Dla części nr 2 – w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach: BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006 z dopiskiem: „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023.” Z podaniem części, której wadium dotyczy.
5. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
6.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
6.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
6.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
6.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
6.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Mikołajki;
6.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne). W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w postaci elektronicznej i zawierać w
szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy
wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie
zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika
zakres obowiązków.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności ekonomicznej lub finansowej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez
Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku następujących okoliczności:
a) na wypadek zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych biletów w związku z wystąpieniem okoliczności powodujących taką zmianę - potrzebę (w tym opcję), tj. zmiana ilości uczniów przewidzianych w danym okresie do zakupu biletów;
b) zmiany dotyczącej przebiegu i długości tras oraz rozkładu jazdy zgodnie z potrzebami organizacyjnymi szkoły

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-03

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport osoby - Venray - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport osoby. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.