Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dygowo w 2024 roku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dygowo w 2024 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDygowo
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-12-22
 • ZamawiającyGmina Dygowo
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-14
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00552471
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dygowo w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dygowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Dygowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-113

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 94 35 84 195

1.5.8.) Numer faksu: +48 94 712 60 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@dygowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dygowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dygowo w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a84d52ca-9a68-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00552471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a84d52ca-9a68-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu „e-Zamówienia” (https://ezamowienia.gov.pl/pl/).
2. Korzystanie z „e-Zamówienia” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z systemu.
3. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na portalu „e-Zamówienia”, i posiadać uprawnienia do składania ofert. Wykonawca posiadający konto na „e-Zamówienia” ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach:
 Komunikacja w postępowaniu- instrukcja interaktywna
 Oferty, wnioski i prace konkursowe- instrukcja interaktywna
 Instrukcja podpisywania
dostępne na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w zakładce centrum pomocy>instrukcje interaktywne.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Ofertę należy złożyć na właściwym formularzu (aktualnym formularzu ofertowym pobranym z platformy do tego postępowania) – jeśli formularz będzie nieprawidłowy system poinformuje o tym w trakcie składania oferty.
9. W celu pobrania wzorców formularza (ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursowego) oraz pozostałych dokumentów postępowania należy przejść do szczegółów postępowania.
10. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .png, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z. Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów w formacie .pdf
11. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email lub ePUAP.
12. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza „oferty/wnioski” dostępnego na „e-zamówienia”.
13. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016r., str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem
e-mail: iod@dygowo.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OiK.DU.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dygowo. Usługa obejmuje przywozy dzieci do Szkoły Podstawowej w Dygowie i Szkoły Podstawowej w Czerninie, a także odwozy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerninie i Szkoły Podstawowej w Dygowie po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania. W ramach usługi mogą być również realizowane przywozy i odwozy dzieci do/ze Szkoły Podstawowej we Wrzosowie (na trasach innych niż w załączniku nr 1), np. w sytuacji awarii gminnego autobusu szkolnego.
3. Zamawiający zapewnia opiekę nad uczniami w trakcie wykonywania usługi.
4. Wykaz tras przywozu i odwozu oraz wstępne godziny zamieszczone są w załączniku nr 1 do SWZ. Szczegółowe rozkłady jazdy ustala Wykonawca z dyrektorami szkół w porozumieniu z Zamawiającym.
5. Średnia dzienna ilość kilometrów przewozu wynosi ok. 241 km – przybliżone zapotrzebowanie na rok 2023 – ok. 47 762 km.
6. Zamawiający zapłaci Przewoźnikowi za faktycznie przejechane kilometry, po cenie jednostkowej za 1 km, podanej w ofercie.
7. Dowóz uczniów odbywać się będzie środkami transportu, wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i oznakowanymi właściwie do charakteru przewozów.
8. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie środka transportu Wykonawca zabezpieczy pojazd zastępczy, spełniający wymagania techniczne w ruchu drogowym.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania takiej ilości pojazdów, która realnie umożliwi przewiezienie liczby uczniów, wskazanej w opisie poszczególnych tras dowozu, z zapewnieniem miejsc siedzących dla uczniów oraz nieodpłatnego miejsca siedzącego dla opiekuna uczniów.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego. Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.
11. Miejsce wsiadania i wysiadania uczniów odbywa się na przystankach i punktach przystankowych wskazanych przez Zamawiającego.
12. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić wykaz przejechanych kilometrów, który będzie potwierdzany przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Miesięczny raport przejazdów stanowić będzie załącznik do wystawionej faktury, jako dowód potwierdzający wykonanie usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zwanego dalej „zamówieniem podobnym”, stanowiącym nie więcej niż 150% wartości zamówienia podstawowego:
1) zakres ewentualnych zamówień podobnych obejmować będzie przywozy dzieci do Szkoły Podstawowej w Dygowie i Szkoły Podstawowej w Czerninie, odwozy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerninie i Szkoły Podstawowej w Dygowie po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania. W ramach usługi mogą być również realizowane przywozy i odwozy dzieci do/ze Szkoły Podstawowej we Wrzosowie.
2) zamawiający wskazuje, że zamówienie podobne udzielone zostanie po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla trybu zamówienia z wolnej ręki;
3) zawarcie umowy dotyczące zamówienia podobnego poprzedzone będzie m.in. zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.
4) przedmiotem negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia podobnego, realizowanym w trybie zamówienia z wolej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, będzie oferowana przez wykonawcę cena oraz warunki realizacji zamówienia.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) zakres ewentualnych zamówień podobnych obejmować będzie przywozy dzieci do Szkoły Podstawowej w Dygowie i Szkoły Podstawowej w Czerninie, odwozy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerninie i Szkoły Podstawowej w Dygowie po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania. W ramach usługi mogą być również realizowane przywozy i odwozy dzieci do/ze Szkoły Podstawowej we Wrzosowie.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena oferty (C) – waga 60%
b) Czas podstawienia pojazdu zastępczego (G) - waga 40 %

2. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:

a) Kryterium „cena oferty" zostanie obliczone według następującego wzoru:
C= (Cn)/ (Cb) x 60 pkt, gdzie 1 pkt = 1 %

Gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena
Cn - cena najniższa spośród badanych ofert
Cb - cena badanej oferty
Maksymalna przyznana liczba punktów w kryterium „Cena oferty" nie przekroczy 60.

b) Kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego" zostanie obliczony według następującego wzoru:
G = Tn/Tb x 40 pkt, przy czym 1 pkt = 1%

Gdzie:
G - czas podstawienia pojazdu zastępczego
Wykonawca poda w ofercie maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego określony w minutach.
Tn – oznacza najkrótszy czas podstawienia pojazdu zastępczego zaoferowany w postępowaniu,
Tb – oznacza czas podstawienia pojazdu zastępczego badanej oferty.

UWAGA! Zaoferowany czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być dłuższy niż 30 minut.
W przypadku podania przez wykonawcę czasu dłuższego niż 30 minut Zamawiający uzna ofertę jako nie zgodną z SWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę czasu w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego tj. 30 minut.
Każdy z Wykonawców składających ofertę, otrzyma na podstawie przedłużonej oferty i dokonanych przeliczeń odpowiednią ilość punktów za poszczególne kryteria. Ilość punków zostanie przyznana Wykonawcy wg wzoru:

P = C + G
Gdzie:
P - łączna ilość punktów
C – ilość punktów w kryterium „cena brutto”
G– ilość punktów w kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego”

3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiającym nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. DZ. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.).
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 150.000,00 zł brutto świadczoną co najmniej przez 10 miesięcy.
b) dysponuje co najmniej czteroma sprawnymi środkami transportu, przystosowanymi do przewozu osób: 50 osób (dwa), 30 osób ( jeden), 15 osób (jeden). Pojazdy powinny posiadać ważne i opłacone na dzień składania ofert pakiety ubezpieczeń OC I NNW dla każdego pojazdu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał).
c) Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, posiadające uprawnienia do przewozu osób – 4 kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów, posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składane wraz z ofertą:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
3) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 roku poz. 835 ze zm.)- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SWZ
1a. Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji ((§ 3 przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415)).
1b. Przepisu, o którym mowa w pkt 1a nie stosuje się w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób (licencja)
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł)
3) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (minimum 1 usługa odpowiadająca swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 150.000,00 zł brutto świadczona co najmniej przez 10 miesięcy) oraz załączenie dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy– wg wzoru - załącznik nr 5 do SWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści załącznika nr 6 do SWZ
5) wykaz pojazdów, którymi Wykonawca będzie dysponował w celu wykonywania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r.
poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców (dotyczy także wspólników spółki cywilnej). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
8. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy także wspólników spółki cywilnej) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które (prace) roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 i 5 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu „e-Zamówienia” (https://ezamowienia.gov.pl/pl/).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-20

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług transportowych - Choszczno
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług transportowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Dygowo: Remont drogi gminnej nr 887626Z w miejscowości Miechęcino
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Dygowo: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla ZZOZ w Wadowicach
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Świadczenie usług transportu osób
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI