WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE STAŁEGO UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE STAŁEGO UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH – TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O. (ZASÓB 061) ORAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI (ZASÓB 062 I 063)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZabrze
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-09-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-29
 • Numer ogłoszenia591183-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 591183-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.

Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE STAŁEGO UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH – TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O. (ZASÓB 061) ORAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI (ZASÓB 062 I 063)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27209169300000, ul. Pl. Warszawski  10 , 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 373 39 10 ; 373 39 57, , e-mail techniczny@zbm-tbs.zabrze.pl, , faks 32 271 15 53.
Adres strony internetowej (URL): www.zbm-tbs.zabrze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zbm-tbs.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zbm-tbs.zabrze.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE STAŁEGO UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH – TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O. (ZASÓB 061) ORAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI (ZASÓB 062 I 063)
Numer referencyjny: PN/2019/000537
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem, który określają załączniki do niniejszej SIWZ: a) formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykazem powierzchni - załącznik nr 1 do SIWZ oraz 1.1A, 1.1B; 1.2A, 1.2B, w tym: formularz cenowy zawierający wykaz powierzchni nieruchomości, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej do utrzymania w czystości w m2 (wykazy nieruchomości aktualne są na dzień ogłoszenia przetargu). Dokonując wyceny oferty w jednym z trzech zadań, należy skorzystać z właściwego wykazu (powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna). Wykazy mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy Zamawiający przejmie/wybuduje nowe obiekty, przekaże zarząd innemu zarządcy, wyburzy obiekty. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ilości powierzchni, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP. Wykazy powierzchni stanowią – załączniki: - 1.1A, 1.1B; - 1.2A, 1.2B; b) szczegółowy zakres zamówienia określa w szczególności formularz ofertowy z opisem przedmiotu zamówienia, oraz pozostałe załączniki, m.in. wzór umowy. c) podczas wyceny przedmiotowych usług prosimy uwzględnić okoliczność, iż powierzchnia wskazana w ww. wykazach nie zawsze tworzy tzw. „powierzchnię ciągłą ulicy”. Spowodowane jest to faktem, iż nieruchomości objęte przedmiotem zamówienia mogą być „rozdzielone” nieruchomościami należącymi do innych podmiotów, których powierzchnie nie stanowią przedmiotu niniejszego postępowania. d) realizacja usług objętych niniejszym zamówieniem następować będzie w całości przy użyciu własnych sił kadrowych Wykonawcy. Do realizacji zamówienia należy zastosować sprzęt, materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w Polsce, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz w I gatunku. e) Wykonawca usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów. f) zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem. g) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie powierzonych i w toku wykonywania usługi pozyskanych informacji dotyczących ZBM - TBS Sp. z o.o. w Zabrzu. 3.5. Informacje dodatkowe w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia oraz ogólnych założeń: a) potwierdzenia wykonania usługi dokonują wyznaczeni przedstawiciele zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, b) powierzchnia wewnętrzna wspólnego użytku to według nazewnictwa w załącznikach do SIWZ piwnice, strychy i klatka schodowa. Do powierzchni: strychu wliczone są również powierzchnie pralni i suszarni; do powierzchni piwnic wliczone są również powierzchnie wózkowni, suszarni, etc., do powierzchni klatek schodowych wliczone są powierzchnie schodów i podestów, c) do powierzchni okien i drzwi wliczone są parapety, lampy, skrzynki na listy i reklamy które również objęte są przedmiotem zamówienia, d) powierzchnia przeznaczona do zimowego utrzymania dróg osiedlowych, oraz dojść do nieruchomości, pojemników na śmieci jest ujęta w powierzchni zewnętrznej danej nieruchomości, e) Zamawiający nie zapewnia skrzyń do składowania materiałów szorstkich, f) utrzymanie czystości w częściach wspólnych winno przebiegać „na bieżąco”, g) Wykonawca usługi jest odpowiedzialny za grabienie, ewentualne składowanie i wywóz liści we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt należy skalkulować w pozycjach związanych z utrzymaniem czystości na terenach zewnętrznych, h) wszelkie uzgodnienia będą miały każdorazowo formę pisemną. 3.6. Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody i energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada ostatecznej wiedzy o wolnych pomieszczeniach, które mogły by zostać udostępnione Wykonawcom na okres realizacji umowy. Ewentualna dzierżawa będzie stanowiła przedmiot oddzielnych negocjacji po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 3.7. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia obsługuje obecnie następującą ilość piaskownic: 1 szt. Należy przyjąć średnio ok. 3 ton piasku/1 piaskownicę. 3.8. Wywóz wielogabarytów, niegabarytów oraz gruzu znajdującego się przy śmietnikach do miejsca ich odbioru, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Miasta Zabrze, w ściśle uzasadnionych przypadkach, po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika REB. Prosimy założyć proporcję w odniesieniu do danych przedstawionych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż pojęcie „odpadów niegabarytowych” określa odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc. 3.9. Termin wywozu odpadów winien zostać każdorazowo ustalony z administratorem. 3.10. Wykonawca winien umieszczać odpady w pojemnikach na odpady komunalne, które są postawione na terenie danej nieruchomości. Jeżeli na terenie danej nieruchomości znajdują się pojemniki do segregacji, to odpady te należy posegregować i umieścić w odpowiednich pojemnikach. 3.11. Sprzątanie korytarzy i strychów: przedstawiciel REB wywiesza na terenie nieruchomości informację, iż w danym dniu będzie porządkowany korytarz, strych. Jeżeli te pomieszczenia nie zostaną uprzątnięte przez lokatorów, w tym momencie zostaje realizowana usługa wywozu. 3.12. Zakres zamówienia obejmuje również okopywanie krawężników. 3.13. Zamawiający nie precyzuje „techniki” realizacji usługi odśnieżania w nieruchomościach objętych przedmiotem zamówienia. 3.14. Niektóre okna (większość) nie są dostępne z poziomu podłogi, jednak ich otwarcie nie wymaga wykorzystania specjalnych technik. 3.15. Wykonawca musi przewidzieć do realizacji zamówienia taką ilość osób, aby wywiązać się z nałożonych obowiązków. 3.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 3.18. Zamawiający określił w formularzu ofertowym - opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę / podwykonawcę / dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.); spełniając jednocześnie wymóg określony w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 90911200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911300-9
90610000-6
90620000-9
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 2) zdolności ekonomicznej i finansowej: W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100); Zamawiający akceptuje franszyzę integralną i redukcyjną nie wyższą niż 5% sumy ubezpieczenia dla każdej szkody. 3) Wykonawca wykaże również, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na transport odpadów na wysypisko wydane w trybie przewidzianym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.) lub zgodnie z art. 49 ust. 1 w/w ustawy potwierdzenie wpisu do Rejestru (BDO) - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub aktualnie realizuje zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi wykazać minimum 1 usługę dotyczącą sprzątania budynków (powierzchnia wewn. min. 30 000 m2) oraz 1 usługę dotyczącą sprzątania posesji/terenów zewnętrznych (powierzchnia zewn. min. 100 000 m2). Wykonawca może wykazać powyższe na podstawie odrębnych umów (tj. jedna umowa – powierzchnia wewnętrzna i jedna umowa powierzchnia zewnętrzna) jak również na podstawie jednej umowy Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu usług przedstawionych przez Wykonawcę (w zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku) wraz z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, przedmiotu zamówienia ze wskazaniem rodzaju wykonanej usługi, wartości zamówienia, terminu wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących ww. usług określających, czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. b) Oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego (US), zgodnie z załącznikiem numer 6 do SIWZ. c) Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. d) Dokumenty podmiotów zagranicznych: - Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. - Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. e) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć: - Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, który stanowi załącznik numer 4 do SIWZ. f) Inne wymagane dokumenty: - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom stanowiący załącznik numer 8 do niniejszej SIWZ. - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiąca załącznik numer 10 do niniejszej SIWZ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - „RODO”.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU: 8.1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ, zawierający oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2) Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp., stanowiący załącznik numer 3 do niniejszej SIWZ. 3) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp., stanowiący załącznik numer 2 do niniejszej SIWZ. 8.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych Podwykonawców, zgodnie z załącznikiem numer 3 do SIWZ. 8.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów zgodnie z załącznikiem numer 2 i 3 do SIWZ. 8.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 5 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uprawomocniony przedstawiciel Wykonawcy, obecny na otwarciu ofert może złożyć przedmiotowe oświadczenie po odczytaniu parametrów oferty. 8.5. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy PZP, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.6 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 8.7. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające: • zdolność techniczną lub zawodową Wykonawca musi wykazać minimum 1 usługę dotyczącą sprzątania budynków (powierzchnia wewn. min. 30 000 m2) oraz 1 usługę dotyczącą sprzątania posesji/terenów zewnętrznych (powierzchnia zewn. min. 100 000 m2). Wykonawca może wykazać powyższe na podstawie odrębnych umów (tj. jedna umowa – powierzchnia wewnętrzna i jedna umowa powierzchnia zewnętrzna) jak również na podstawie jednej umowy – z wykorzystaniem załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych usług. • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), • Zezwolenie na transport odpadów na wysypisko wydane w trybie przewidzianym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.) lub zgodnie z art. 49 ust. 1 w/w ustawy potwierdzenie wpisu do Rejestru (BDO) - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Na wykonywanie usług w zakresie stałego utrzymywania czystości nieruchomości zarządzanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. obejmujących swoim zakresem zasoby o indeksie 061
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem, który określają załączniki do niniejszej SIWZ: a) formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykazem powierzchni - załącznik nr 1 do SIWZ oraz 1.1A, 1.1B; 1.2A, 1.2B, w tym: formularz cenowy zawierający wykaz powierzchni nieruchomości, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej do utrzymania w czystości w m2 (wykazy nieruchomości aktualne są na dzień ogłoszenia przetargu). Dokonując wyceny oferty w jednym z trzech zadań, należy skorzystać z właściwego wykazu (powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna). Wykazy mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy Zamawiający przejmie/wybuduje nowe obiekty, przekaże zarząd innemu zarządcy, wyburzy obiekty. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ilości powierzchni, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP. Wykazy powierzchni stanowią – załączniki: - 1.1A, 1.1B; - 1.2A, 1.2B; b) szczegółowy zakres zamówienia określa w szczególności formularz ofertowy z opisem przedmiotu zamówienia, oraz pozostałe załączniki, m.in. wzór umowy. c) podczas wyceny przedmiotowych usług prosimy uwzględnić okoliczność, iż powierzchnia wskazana w ww. wykazach nie zawsze tworzy tzw. „powierzchnię ciągłą ulicy”. Spowodowane jest to faktem, iż nieruchomości objęte przedmiotem zamówienia mogą być „rozdzielone” nieruchomościami należącymi do innych podmiotów, których powierzchnie nie stanowią przedmiotu niniejszego postępowania. d) realizacja usług objętych niniejszym zamówieniem następować będzie w całości przy użyciu własnych sił kadrowych Wykonawcy. Do realizacji zamówienia należy zastosować sprzęt, materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w Polsce, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz w I gatunku. e) Wykonawca usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów. f) zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem. g) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie powierzonych i w toku wykonywania usługi pozyskanych informacji dotyczących ZBM - TBS Sp. z o.o. w Zabrzu. 3.5. Informacje dodatkowe w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia oraz ogólnych założeń: a) potwierdzenia wykonania usługi dokonują wyznaczeni przedstawiciele zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, b) powierzchnia wewnętrzna wspólnego użytku to według nazewnictwa w załącznikach do SIWZ piwnice, strychy i klatka schodowa. Do powierzchni: strychu wliczone są również powierzchnie pralni i suszarni; do powierzchni piwnic wliczone są również powierzchnie wózkowni, suszarni, etc., do powierzchni klatek schodowych wliczone są powierzchnie schodów i podestów, c) do powierzchni okien i drzwi wliczone są parapety, lampy, skrzynki na listy i reklamy które również objęte są przedmiotem zamówienia, d) powierzchnia przeznaczona do zimowego utrzymania dróg osiedlowych, oraz dojść do nieruchomości, pojemników na śmieci jest ujęta w powierzchni zewnętrznej danej nieruchomości, e) Zamawiający nie zapewnia skrzyń do składowania materiałów szorstkich, f) utrzymanie czystości w częściach wspólnych winno przebiegać „na bieżąco”, g) Wykonawca usługi jest odpowiedzialny za grabienie, ewentualne składowanie i wywóz liści we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt należy skalkulować w pozycjach związanych z utrzymaniem czystości na terenach zewnętrznych, h) wszelkie uzgodnienia będą miały każdorazowo formę pisemną. 3.6. Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody i energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada ostatecznej wiedzy o wolnych pomieszczeniach, które mogły by zostać udostępnione Wykonawcom na okres realizacji umowy. Ewentualna dzierżawa będzie stanowiła przedmiot oddzielnych negocjacji po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 3.7. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia obsługuje obecnie następującą ilość piaskownic: 1 szt. Należy przyjąć średnio ok. 3 ton piasku/1 piaskownicę. 3.8. Wywóz wielogabarytów, niegabarytów oraz gruzu znajdującego się przy śmietnikach do miejsca ich odbioru, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Miasta Zabrze, w ściśle uzasadnionych przypadkach, po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika REB. Prosimy założyć proporcję w odniesieniu do danych przedstawionych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż pojęcie „odpadów niegabarytowych” określa odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc. 3.9. Termin wywozu odpadów winien zostać każdorazowo ustalony z administratorem. 3.10. Wykonawca winien umieszczać odpady w pojemnikach na odpady komunalne, które są postawione na terenie danej nieruchomości. Jeżeli na terenie danej nieruchomości znajdują się pojemniki do segregacji, to odpady te należy posegregować i umieścić w odpowiednich pojemnikach. 3.11. Sprzątanie korytarzy i strychów: przedstawiciel REB wywiesza na terenie nieruchomości informację, iż w danym dniu będzie porządkowany korytarz, strych. Jeżeli te pomieszczenia nie zostaną uprzątnięte przez lokatorów, w tym momencie zostaje realizowana usługa wywozu. 3.12. Zakres zamówienia obejmuje również okopywanie krawężników. 3.13. Zamawiający nie precyzuje „techniki” realizacji usługi odśnieżania w nieruchomościach objętych przedmiotem zamówienia. 3.14. Niektóre okna (większość) nie są dostępne z poziomu podłogi, jednak ich otwarcie nie wymaga wykorzystania specjalnych technik. 3.15. Wykonawca musi przewidzieć do realizacji zamówienia taką ilość osób, aby wywiązać się z nałożonych obowiązków. 3.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 3.18. Zamawiający określił w formularzu ofertowym - opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę / podwykonawcę / dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.); spełniając jednocześnie wymóg określony w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Na wykonywanie usług w zakresie stałego utrzymywania czystości nieruchomości będących własnością ZBM-TBS Sp. z o.o. obejmujących swoim zakresem zasoby o indeksie 062 i 063
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem, który określają załączniki do niniejszej SIWZ: a) formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykazem powierzchni - załącznik nr 1 do SIWZ oraz 1.1A, 1.1B; 1.2A, 1.2B, w tym: formularz cenowy zawierający wykaz powierzchni nieruchomości, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej do utrzymania w czystości w m2 (wykazy nieruchomości aktualne są na dzień ogłoszenia przetargu). Dokonując wyceny oferty w jednym z trzech zadań, należy skorzystać z właściwego wykazu (powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna). Wykazy mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy Zamawiający przejmie/wybuduje nowe obiekty, przekaże zarząd innemu zarządcy, wyburzy obiekty. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ilości powierzchni, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP. Wykazy powierzchni stanowią – załączniki: - 1.1A, 1.1B; - 1.2A, 1.2B; b) szczegółowy zakres zamówienia określa w szczególności formularz ofertowy z opisem przedmiotu zamówienia, oraz pozostałe załączniki, m.in. wzór umowy. c) podczas wyceny przedmiotowych usług prosimy uwzględnić okoliczność, iż powierzchnia wskazana w ww. wykazach nie zawsze tworzy tzw. „powierzchnię ciągłą ulicy”. Spowodowane jest to faktem, iż nieruchomości objęte przedmiotem zamówienia mogą być „rozdzielone” nieruchomościami należącymi do innych podmiotów, których powierzchnie nie stanowią przedmiotu niniejszego postępowania. d) realizacja usług objętych niniejszym zamówieniem następować będzie w całości przy użyciu własnych sił kadrowych Wykonawcy. Do realizacji zamówienia należy zastosować sprzęt, materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w Polsce, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz w I gatunku. e) Wykonawca usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów. f) zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem. g) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie powierzonych i w toku wykonywania usługi pozyskanych informacji dotyczących ZBM - TBS Sp. z o.o. w Zabrzu. 3.5. Informacje dodatkowe w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia oraz ogólnych założeń: a) potwierdzenia wykonania usługi dokonują wyznaczeni przedstawiciele zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, b) powierzchnia wewnętrzna wspólnego użytku to według nazewnictwa w załącznikach do SIWZ piwnice, strychy i klatka schodowa. Do powierzchni: strychu wliczone są również powierzchnie pralni i suszarni; do powierzchni piwnic wliczone są również powierzchnie wózkowni, suszarni, etc., do powierzchni klatek schodowych wliczone są powierzchnie schodów i podestów, c) do powierzchni okien i drzwi wliczone są parapety, lampy, skrzynki na listy i reklamy które również objęte są przedmiotem zamówienia, d) powierzchnia przeznaczona do zimowego utrzymania dróg osiedlowych, oraz dojść do nieruchomości, pojemników na śmieci jest ujęta w powierzchni zewnętrznej danej nieruchomości, e) Zamawiający nie zapewnia skrzyń do składowania materiałów szorstkich, f) utrzymanie czystości w częściach wspólnych winno przebiegać „na bieżąco”, g) Wykonawca usługi jest odpowiedzialny za grabienie, ewentualne składowanie i wywóz liści we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt należy skalkulować w pozycjach związanych z utrzymaniem czystości na terenach zewnętrznych, h) wszelkie uzgodnienia będą miały każdorazowo formę pisemną. 3.6. Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody i energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada ostatecznej wiedzy o wolnych pomieszczeniach, które mogły by zostać udostępnione Wykonawcom na okres realizacji umowy. Ewentualna dzierżawa będzie stanowiła przedmiot oddzielnych negocjacji po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 3.7. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia obsługuje obecnie następującą ilość piaskownic: 1 szt. Należy przyjąć średnio ok. 3 ton piasku/1 piaskownicę. 3.8. Wywóz wielogabarytów, niegabarytów oraz gruzu znajdującego się przy śmietnikach do miejsca ich odbioru, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Miasta Zabrze, w ściśle uzasadnionych przypadkach, po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika REB. Prosimy założyć proporcję w odniesieniu do danych przedstawionych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż pojęcie „odpadów niegabarytowych” określa odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc. 3.9. Termin wywozu odpadów winien zostać każdorazowo ustalony z administratorem. 3.10. Wykonawca winien umieszczać odpady w pojemnikach na odpady komunalne, które są postawione na terenie danej nieruchomości. Jeżeli na terenie danej nieruchomości znajdują się pojemniki do segregacji, to odpady te należy posegregować i umieścić w odpowiednich pojemnikach. 3.11. Sprzątanie korytarzy i strychów: przedstawiciel REB wywiesza na terenie nieruchomości informację, iż w danym dniu będzie porządkowany korytarz, strych. Jeżeli te pomieszczenia nie zostaną uprzątnięte przez lokatorów, w tym momencie zostaje realizowana usługa wywozu. 3.12. Zakres zamówienia obejmuje również okopywanie krawężników. 3.13. Zamawiający nie precyzuje „techniki” realizacji usługi odśnieżania w nieruchomościach objętych przedmiotem zamówienia. 3.14. Niektóre okna (większość) nie są dostępne z poziomu podłogi, jednak ich otwarcie nie wymaga wykorzystania specjalnych technik. 3.15. Wykonawca musi przewidzieć do realizacji zamówienia taką ilość osób, aby wywiązać się z nałożonych obowiązków. 3.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 3.18. Zamawiający określił w formularzu ofertowym - opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę / podwykonawcę / dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.); spełniając jednocześnie wymóg określony w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie szyldu podświetlanego, Koziegłowy
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania02-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie szyldu podświetlanego z napisem APTEKA 2m x 40cm. Proszę o przesłanie oferty cenowej.