Wykonywanie usług sprzątania w obiekcie będącym siedzibą WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie usług sprzątania w obiekcie będącym siedzibą WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział Biura w Jeleniej Górze zlokalizowanym przy ul. Ratuszowej 31/32 w Jeleniej Górze.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-06-15
 • ZamawiającyWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00198005
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług sprzątania w obiekcie będącym siedzibą WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział Biura w Jeleniej Górze zlokalizowanym przy ul. Ratuszowej 31/32 w Jeleniej Górze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021146486

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jastrzębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-148

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 713330930

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krepa@fos.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług sprzątania w obiekcie będącym siedzibą WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział Biura w Jeleniej Górze zlokalizowanym przy ul. Ratuszowej 31/32 w Jeleniej Górze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-723f870f-e654-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00198005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00326388/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonywanie usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w Oddziale Biura w Jeleniej Górze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wfosigw-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wfosigw-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu https://wfosigw-wroclaw.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej „portalem”.
2. W przypadku pytań związanych z obsługą portalu można skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych portalu, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl .
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu.
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: krepa@fos.wroc.pl.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 7 do SWZ o następującej treści:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mail: iodo@fos.wroc.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o art. 6 ust.1 lit c rozporządzenia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b w związku z zawarciem umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
Dokumentacja zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych – 5 lat. Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych
10 lat. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych poczynając od 1 stycznia roku następnego po dacie wytworzenia dokumentacji i zamknięciu teczek spraw.
6. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 rozporządzenia prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;
− na podstawie art. 18 rozporządzenia prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 rozporządzenia ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia;
− na podstawie art. 21 rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOB.2710.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 344945,17 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 98945,17 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania w obiekcie będącym siedzibą WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział Biura w Jeleniej Górze zlokalizowanym przy ul. Ratuszowej 31/32 w Jeleniej Górze.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji usług zawiera SWZ oraz Załącznik nr 1 do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 5 do SWZ -Projektowane zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w określonych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zasoby ludzkie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada wpis do właściwego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2.2 zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie gwarantujące należyte wykonanie zamówienia, tj. że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 zamówienia na usługi sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków o charakterze administracyjno – biurowym o powierzchni użytkowej minimum 750 m2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020.1076 i 7086 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6do SWZ;
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie potwierdzających wykonanie lub wykonywanie minimum trzech usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń wewnątrz budynków o charakterze administracyjno - biurowym o powierzchni użytkowej min. 750 m2 wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy dołączyć:
1.1. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile składa pełnomocnik;
1.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
1.4. Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 6 i 10 SWZ (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do oferty należy dołączyć:
1.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane zapisy umowy zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane z zastosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach:
a) zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020.2207 t.j.);
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. W okolicznościach, o których mowa w ust. 2 a) możliwe będzie dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie regulującym wynagrodzenie wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 2 ust. b), c), d) możliwe będzie dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie regulującym wynagrodzenie wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmian określonych w ust. 2 pkt b), c), d) w czasie trwania umowy od daty złożenia przez wykonawcę wniosku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
6. Z wnioskiem o dokonanie zmian w umowie wystąpi wykonawca, przedstawiając zamawiającemu na piśmie uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian, tj. w szczególności okoliczności uzasadniające zmianę wynagrodzenia oraz określenie jaki zaistniałe okoliczności mają wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę na pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem https://wfosigw-wroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam do wypożyczenia projektora, Oleśnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania27-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Chcemy obejrzeć film w okresie świątecznym w miejscu gdzie brak internetu i telewizora. Na dużym ekranie. Projektor, ekran w terminie 23- 26 grudnia. Odbiór sprzętu w Oleśnicy lub Wrocławiu. Proszę o kontakt tel.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI