Usługi kominiarskie w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi kominiarskie w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTomaszów Mazowiecki
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-11-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyTomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-18
 • Numer ogłoszenia623538-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 623538-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Usługi kominiarskie w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 59070882200000, ul. ul. Majowa  15 , 97-200  Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 7246420, 7242111, e-mail ttbsprzetargi@ttbs.com.pl, faks 447 244 097.
Adres strony internetowej (URL): www.ttbs.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ttbs.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ttbs.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
97-200 Tomaszów Maz. ul. Majowa 15

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi kominiarskie w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz.
Numer referencyjny: 18/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych użytkowanych z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń: a) czyszczenia przewodów dymowych 4 razy w sezonie grzewczym w terminach:  pierwsze czyszczenie do 29.02.2020r.,  drugie czyszczenie do 30.05.2020r.,  trzecie czyszczenie do 31.08.2020r.,  czwarte czyszczenie do 30.11.2020r., z możliwością wykonania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, b) czyszczenia przewodów spalinowych 2 razy w okresie obowiązywania umowy w terminach:  pierwsze czyszczenie w okresie 01.04.2020r. – 30.04.2020r,  drugie czyszczenie w okresie 15.09.2020r. – 30.10.2020r., z możliwością wykonania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, c) wykonaniu czyszczenia przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku w okresie obowiązywania umowy, z możliwością wykonania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego; 2) obowiązkowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych co najmniej 1 raz w okresie 01.04.2020r. – 30.11.2020r., które winny obejmować: a) dokonywanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, b) badanie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, c) badanie prawidłowości podłączeń w tym:  ilość i rodzaj podłączeń /kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych/ podłączonych do jednego przewodu kominowego,  stan techniczny drzwiczek rewizyjnych (Wykonawca zobowiązany jest wskazać lokale które nie posiadają drzwiczek lub ich stan wymaga naprawy lub wymiany),  stan techniczny łączników, rur zapiecowych,  ocena szczelności i prawidłowości spadków łączników spalinowych,  prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych /wielkość ich powierzchni chłonnej/ ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości,  w razie stwierdzenia nieprawidłowego podłączenia przewodów kominowych stanowiącego zagrożenie, Wykonawca dokonuje przełączenia jeżeli występują wolne przewody kominowe umożliwiające podłączenie zgodne z obowiązującymi przepisami. Fakt ten dokumentuje wpisem do indywidualnego protokołu roboczego, potwierdzonego przez lokatora. W przypadku niemożliwości przełączenia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać rozwiązanie doprowadzające do stanu prawidłowego dla każdego lokalu, d) badanie ciągu kominowego, e) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym:  głowic kominowych,  ścian kominowych nad dachem i na strychu,  nasad kominowych,  prawidłowości wylotów przewodów, ze wskazaniem szczegółowego sposobu rozwiązań ewentualnych nieprawidłowości, f) innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, związanych z wykonywaną umową, ze wskazaniem szczegółowego sposobu rozwiązań ewentualnych nieprawidłowości, g) sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli oraz wpisaniem do protokołu wszystkich niewykonanych zaleceń, h) wykonaniu inwentaryzacji przewodów i podłączeń kominowych, obejmującej:  wykazanie ilości przewodów kominowych,  wskazanie stanu technicznego przewodów kominowych,  sprawdzenie drożności przewodów kominowych /niezależnie od rodzaju i ilości przewodów kominowych/,  badanie prawidłowości podłączeń,  badanie prawidłowości działania urządzeń kominowych w zakresie odprowadzenia spalin i zużytego powietrza /nie dotyczy urządzeń obcych typu piecyk gazowy itp./,  badanie ciągu kominowego,  sporządzenie szczegółowego wykresu graficznego usytuowania przewodów w budynku,  wykaz usterek wraz z propozycją ich rozwiązania,  sporządzenie protokołu roboczego na każdy lokal mieszkalny, (oryginał protokołu roboczego dla administratora budynku – w formie papierowej i formacie PDF, kopia protokołu roboczego dla najemcy lub właściciela lokalu) ze szczegółowym opisem usterek. Protokół musi zawierać czytelny podpis najemcy lub innej wskazanej przez niego osoby,  sporządzenie protokołu końcowego na cały budynek – w formie papierowej i formacie PDF. Formę elektroniczną należy również przekazać Zamawiającemu,  inne uwagi, protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych stanowi załącznik nr 3 do umowy; 3) nieobowiązkowe prace (dodatkowo zlecone na podstawie zleceń wystawionych przez pracownika Zamawiającego) w zakresie: a) ustalenia przyczyn wadliwego działania i sprawdzenie przewodów kominowych, urządzeń grzewczych i wentylacyjnych wraz z opinią kominiarską, b) udrożnienie przewodu kominowego dymowego, spalinowego lub wentylacyjnego, c) udrożnienie jw. z wykuciem i zamurowaniem otworu pomocniczego, d) wymiana kratki wentylacyjnej, e) wymiana kratki wentylacyjnej z wykuciem otworu, f) wymiana drzwiczek kontrolno-wycierowych, g) wymiana drzwiczek z wykuciem otworu, h) przełączenie gazowego podgrzewacza wody do innego przewodu spalinowego, i) zabezpieczenie siatkami stalowymi głowic kominowych przed ptactwem, j) kontrola stanu technicznego wewnętrznej powierzchni przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych, k) czyszczenie przykanalików spalinowych i wentylacyjnych (z lokalu po demontażu kratki wentylacyjnej, lub łącznika spalinowego), l) zamurowanie wlotu, m) przejście przez ścianę, n) uszczelnienie łącznika spalinowego /szt/, o) przełączenie pieca węglowego, pieca kaflowego, kuchni węglowej do innego przewodu dymowego /bez kosztów ewentualnego przełączenia C.O./ - /szt/. p) wymiana lub montaż łącznika spalinowego lub rury (kwasoodporny z atestem) do 1 mb; 4) nieobowiązkowe prace (dodatkowo zlecone na podstawie zleceń wystawionych przez pracownika Zamawiającego) określone w pkt 3 litera b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p zawierają ustalenie przyczyn wadliwego działania, sprawdzenie działania. 5) Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, przeprowadza mistrz kominiarski. 2. Usługi kominiarskie prowadzone będą na zmianie dziennej w godz. 7.00 – 15.00. 3. Na pozostałe godziny oraz dni wolne od pracy Wykonawca zabezpieczy dyżury w ramach pogotowia awaryjnego w zakresie umowy w celu przyjmowania zgłoszeń na wypadek nagłych awarii oraz zdarzeń zagrażających życiu i mieniu, ich usuwania i wykonywania wszelkich prac zabezpieczających. Wykonawca po przyjęciu takiego zgłoszenia (od Zamawiającego lub lokatora w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej), podejmuje niezwłocznie (w przeciągu 1 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia) wszelkie działania niezbędne do ich likwidacji przy obecności mistrza kominiarskiego. Pozostałe zgłoszenia i zdarzenia losowe (nie zagrażające życiu i mieniu) należy sprawdzić/usunąć w ciągu 3 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. Obecność mistrza kominiarskiego jest wymagana przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych na nieruchomości. 4. Podstawą realizacji usług nieobowiązkowych będzie pisemne zlecenie (w wersji pisemnej lub elektronicznej) wystawione przez pracownika Zamawiającego. 5. Podstawą rozliczenia usług nieobowiązkowych będzie pisemne potwierdzenie lokatora na druku – Potwierdzenie wykonania usługi – załącznik nr 4 do umowy. 6. W zakresie czynności wymienionych w ust. 1, pkt 1, ppkt a,b,c Wykonawca zobowiązany jest poinformować lokatorów i Zamawiającego, pisemnie lub elektronicznie, o planowanym terminie prac na każdej nieruchomości na minimum 5 dni przed planowanymi pracami. 7. Potwierdzenie wykonania czynności wymienionych w ust. 1, pkt 1, ppkt a, b, c wraz z potwierdzeniem usunięcia sadzy i innych zanieczyszczeń należy pobrać od jak największej ilości lokatorów każdego budynku na danej nieruchomości (min. od najemców z trzech lokali, chyba, że liczba lokali danego budynku jest mniejsza niż trzy, wtedy należy pobrać od najemców faktycznej liczby lokali). W przypadku braku dostępu do danego lokalu (lub do drzwiczek wycierowych) celem wyczyszczenie komina i wybrania sadzy należy ten fakt niezwłocznie zgłosić pisemnie lub elektronicznie do Zamawiającego (Dział Techniczny lub Dział Administracji).

II.5) Główny kod CPV: 90915000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi wykaz min. 5 osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w tym jedną osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 4. Zobowiązanie podmiotów trzecich (jeśli dotyczy) 5. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące zł 00/100). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert określonym w Rozdziale XII SIWZ. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym dla skuteczności wniesienia wadium w tej formie zawsze liczy się data i godzina uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Rachunek bankowy Zamawiającego o nr: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451. W tytule przelewu należy wpisać „WADIUM –Usługi kominiarskie w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.” W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy dopisać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 8. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty, tj. umieścić w kopercie opisanej w Rozdziale XI SIWZ wraz z ofertą. Dokumentu wadium nie należy spinać oraz numerować jako kolejnej strony oferty. W celu możliwości swobodnego zdeponowania dokumentu wadium, bez konieczności naruszania integralności samej oferty, zaleca się umieszczenie, go w koszulce na dokumenty lub poza spiętą ofertą z załącznikami. 9. Dokument wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej kwoty pieniężnej, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. 10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również wskazywać przesłanki utraty wadium, zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Zgodnie z wyrokiem SN (sygn. akt: IV CSK 86/17) - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), dla skuteczności funkcji gwarancyjnej i realizacji celu wadium, dopuszczalne jest wniesienie wadium przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Liczba pracowników 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-26, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie napisu z liter samoprzylepnych, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania24-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję czerwony napis na białym tle z drukowanych liter samoprzylepnych wysokość 20 -25 cm "REHABILITACJA". Dysponuję powierzchnią 170 cm/ 50 cm. Jaki byłby koszt takiego napisu i czas realizacji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI