Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2023-12-04
 • ZamawiającyPodlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-24
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00513998
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trawiasta 20 B

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-161

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: podlaska@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://podlaskaohp.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytucja rynku pracy realizująca zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4d968f1-89ea-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141012/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa kompleksowego sprzątania w Podlaskiej WK OHP oraz w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia Zielona Linia i Elektronicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4d968f1-89ea-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest nieodpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Cała komunikacja w postępowaniu - np. wnioski o wyjaśnienia SWZ, wymiana informacji i dokumentów między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie e-zamówienia, powołując się na nr referencyjny postępowania tj. BOA.271.3.2023. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji awarii Platformy eZamówienia (jednak nie dotyczy to składania ofert). Szczegółowy opis zawarty jest w rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Białymstoku (15-161) przy ul. Trawiastej 20 B;
• w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: e-mail: iod.podlaska@ohp.pl, osobiście lub pisemnie na adres siedziby firmy
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa archiwizacji;
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOA.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Usługa sprzątania w Młodzieżowym Centrum Kariery/Hufcu Pracy w Augustowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wartość punktowa kryterium „Cena brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:

C=(CN/COB) x 100

gdzie:
C – ilość punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,Cena brutto’’ wynosi – 100 pkt.

2. Zamawiający zaokrągli punktację do dwóch miejsc po przecinku, chyba że będzie to decydowało o kolejności wykonawców. Wybrany zostanie wykonawca z największą liczbą punktów.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Usługa sprzątania w Młodzieżowym Centrum Kariery /Hufcu Pracy w Kolnie,. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wartość punktowa kryterium „Cena brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:

C=(CN/COB) x 100

gdzie:
C – ilość punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,Cena brutto’’ wynosi – 100 pkt.

2. Zamawiający zaokrągli punktację do dwóch miejsc po przecinku, chyba że będzie to decydowało o kolejności wykonawców. Wybrany zostanie wykonawca z największą liczbą punktów.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Usługa sprzątania w Młodzieżowym Centrum Kariery/ Hufcu Pracy w Zambrowie oraz utrzymanie porządku na terenie przyległym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wartość punktowa kryterium „Cena brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:

C=(CN/COB) x 100

gdzie:
C – ilość punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,Cena brutto’’ wynosi – 100 pkt.

2. Zamawiający zaokrągli punktację do dwóch miejsc po przecinku, chyba że będzie to decydowało o kolejności wykonawców. Wybrany zostanie wykonawca z największą liczbą punktów.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – Usługa sprzątania w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży/ Hufcu Pracy w Suwałkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wartość punktowa kryterium „Cena brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:

C=(CN/COB) x 100

gdzie:
C – ilość punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,Cena brutto’’ wynosi – 100 pkt.


2. Zamawiający zaokrągli punktację do dwóch miejsc po przecinku, chyba że będzie to decydowało o kolejności wykonawców. Wybrany zostanie wykonawca z największą liczbą punktów.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – Usługa sprzątania w Młodzieżowym Centrum Kariery/Hufcu Pracy w Grajewie. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wartość punktowa kryterium „Cena brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:

C=(CN/COB) x 100

gdzie:
C – ilość punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,Cena brutto’’ wynosi – 100 pkt.


2. Zamawiający zaokrągli punktację do dwóch miejsc po przecinku, chyba że będzie to decydowało o kolejności wykonawców. Wybrany zostanie wykonawca z największą liczbą punktów.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI – Usługa sprzątania w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie (Biuro, Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży, Hufiec Pracy), Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia i Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży ECAM wraz z otwieraniem
i zamykaniem sprzątanego budynku przy ul. Trawiastej 20B w Białymstoku oraz utrzymanie porządku na terenie przyległym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wartość punktowa kryterium „Cena brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru:

C=(CN/COB) x 100

gdzie:
C – ilość punktów przyznanych ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,Cena brutto’’ wynosi – 100 pkt.


2. Zamawiający zaokrągli punktację do dwóch miejsc po przecinku, chyba że będzie to decydowało o kolejności wykonawców. Wybrany zostanie wykonawca z największą liczbą punktów.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1) OŚWIADCZENIE - Aktualne na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy
z Wykonawców.
2) PEŁNOMOCNICTWO lub inny dokument potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy/jeżeli dotyczy/.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa określającego sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winien być załączony do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Paragraf 10 wzoru umowy
Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
• zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajk, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej itp.) mające wpływ na realizację umowy;
• wystąpienie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia;
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
• Każda zmiana wynagrodzenia o kwartalny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych wymaga zawarcia aneksu do umowy;
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa wyżej jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli będzie ona miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje wykluczenie na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, tj. wykluczeniu z postępowania;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, tj. wykluczeniu
z postępowania.
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, tj. wykluczeniu z postępowania.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę drukarki Epson L-805 - Hajnówka
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania12-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę drukarki Epson L-805. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI