Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i bieżącej konserwacji nieruchomości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i bieżącej konserwacji nieruchomości zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie opolskim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
 • Termin składania wniosków2022-05-11
 • ZamawiającyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA OPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
 • Data publikacji ogłoszenia2022-04-29
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00142098
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i bieżącej konserwacji nieruchomości zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie opolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA OPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

1.3.) Oddział zamawiającego: Opolski Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01061308300036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 170 G

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-836

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: opolski@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i bieżącej konserwacji nieruchomości zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie opolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0817632-c7a1-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142098

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korespondencji elektronicznej zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO (obowiązku informacyjnego) zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOR08.2619.2.2022.DP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości nieruchomości zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego z wykorzystaniem środków czystości i materiałów eksploatacyjnych Wykonawcy oraz urządzeń i narzędzi posiadanych przez Wykonawcę, a także bieżąca konserwacja niektórych elementów nieruchomości Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) całoroczne utrzymanie czystości terenów wewnętrznych (pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnych, technicznych i innych znajdujących się w budynkach) o łącznej powierzchni 6336,60 m² w 11 obiektach zajmowanych przez Zamawiającego,
2) całoroczne utrzymanie czystości terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni 2830,56 m² wokół 5 obiektów zajmowanych przez Zamawiającego,
oraz
3) objęte Prawem Opcji Zakupu 396 roboczo-godzin bieżącej konserwacji niektórych elementów budynków zajmowanych przez Zamawiającego.
Szczegółowy wykaz powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych objętych niniejszym zamówieniem stanowią odpowiednio Załącznik nr 8A do SWZ (Załącznik nr 1A do projektowanych postanowień umowy) i Załącznik nr 8B do SWZ (Załącznik nr 1B do projektowanych postanowień umowy). Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych budynków Zamawiającego przeznaczonych do utrzymania czystości przez Wykonawcę zostały zawarte w Załączniku nr 8C do SWZ (Załącznik nr 2 do projektowanych postanowień umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo Opcji Zakupu obejmuje 396 roboczo-godzin bieżącej konserwacji niektórych elementów budynków zajmowanych przez Zamawiającego:
a) 48-100 Głubczyce, ul. Powstańców 4;
b) 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59;
c) 48-303 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4;
d) 48-210 Biała, ul. Kościuszki 24;
e) 46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 3;
f) 49-340 Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 14;
g) 47-260 Polska Cerekiew, ul. Rynek 2;
h) 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śląskich 14;
i) 46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 7;
j) 45-836 Opole, ul. Zielonogórska 3;
k) 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 "G".
Zamawiający w przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z tzw. prawa opcji przekaże Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na ręce Przedstawiciela Wykonawcy zgłoszenie potrzeby realizacji świadczenia objętego „zamówieniem opcjonalnym” (dodatkowym) za cenę wskazaną w Tabeli nr 2 formularza cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ).
Brak złożenia przez Zamawiającego zamówienia spowoduje, że Wykonawca jest zwolniony z wykonania zamówienia opcjonalnego, natomiast przedmiot umowy obejmować będzie realizację świadczenia w zakresie „zamówienia podstawowego” określonego w pkt I.1 ust. 3, ppkt 1)- 2) SWZ, za ceny wskazane w Tabeli nr 1 formularza cenowego (Załącznik 2 do SWZ).
W sytuacji nieskorzystania lub niewykorzystania całego zakresu prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami:
1) "Łączna cena ofertowa - C" - waga 60% (60 punktów), zgodnie z poniższym wzorem:
C = Najniższa cena oferty brutto zaproponowana przez Wykonawców / Cena brutto oferty badanej x 60;
2) "Ilość osób sprzątających będących osobami niepełnosprawnymi/ bezrobotnymi – Z" - waga 30% (30 punktów):
Wykonawca, który zadeklaruje zatrudnienie 3 i więcej osób niepełnosprawnych/bezrobotnych otrzyma – 30 punktów,
Wykonawca, który zadeklaruje zatrudnienie 2 osób niepełnosprawnych/bezrobotnych otrzyma – 20 punktów,
Wykonawca, który zadeklaruje zatrudnienie 1 osoby niepełnosprawnej/bezrobotnej otrzyma – 10 punktów,
Wykonawca, który nie zadeklaruje zatrudnienia osób niepełnosprawnych/bezrobotnych otrzyma – 0 punktów
3)"Dysponowanie sprzętem - S" - waga 10% (10 punktów):
Wykonawca, który zadeklaruje posiadanie i stosowanie nowego sprzętu, o którym mowa w Rozdziale I pkt I.1 ust.3 ppkt 1) lit. k) SWZ przeznaczonego m.in. do czyszczenia wykładzin otrzyma
- 10 punktów,
Wykonawca, który nie zadeklaruje posiadania i codziennego stosowania sprzętu, o którym mowa w Rozdziale I pkt I.1 ust.3 ppkt 1) lit. k) SWZ podczas realizacji przedmiotowej usługi utrzymania czystości otrzyma - 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość osób sprzątających będących osobami niepełnosprawnymi/ bezrobotnymi – Z

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie sprzętem - S

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie objęte niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w Rozdziale III.1 SWZ:
- art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8) i 10) ustawy Prawo zamówień publicznych,
- art. 7 ust. 1 pkt 1), 2), 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w Rozdziale III.2 SWZ w zakresie:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu we wskazanym zakresie jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej 2 (dwie) usługi (tj. zrealizował co najmniej dwie umowy na świadczenie usług) utrzymania czystości terenów wewnętrznych (tj. pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnych, technicznych) porównywalne do przedmiotu zamówienia, z których każda trwała przez okres co najmniej 12 miesięcy i obejmowała powierzchnię wewnętrzną nie mniejszą niż 6 300 m² oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie
oraz
b) co najmniej 2 (dwie) usługi (tj. zrealizował co najmniej dwie umowy na świadczenie usług) utrzymania czystości terenów zewnętrznych (tj. ciągów komunikacyjnych, trawników, parkingów) porównywalne do przedmiotu zamówienia, z których każda trwała przez okres co najmniej 12 miesięcy i obejmowała powierzchnię zewnętrzną nie mniejszą niż 2 800 m² oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Zamawiający poprzez użyte powyżej sformułowanie „porównywalne do przedmiotu zamówienia” w odniesieniu do należycie wykonanej/ wykonywanej usługi, rozumie usługę utrzymania czystości terenów wewnętrznych/ zewnętrznych o takim samym stopniu trudności wykonania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy
b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Oświadczenie Wykonawcy sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 21 do SWZ o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 10) ustawy,
f) art. 7 ust. 1 pkt 1), 2), 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 20 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- świadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/-y upoważnioną/-e której/-ych umocowanie do reprezentowania, co wynika z dokumentów rejestrowych – w przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestrowym. Poświadczenia zgodności elektronicznej kopii pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać mocodawca lub notariusz.
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
3. Zobowiązanie podmiotów udostępniających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie, że Wykonawca realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami, w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów (wzór oświadczenia zawarty jest w treści Załącznika nr 6 do SWZ).
4. Oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert):
a) potwierdzające brak podstaw wykluczenia, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ,
b) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią Załącznika nr 19 do SWZ,
c) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania części przedmiotowego zamówienia, które wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 18 do SWZ.
Oświadczenia wskazane w ww. pkt 4 lit. a) i b) stanowią dowody potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5. Oświadczenia potwierdzające zapoznanie Wykonawcy/ Podwykonawcy z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodne z treścią Załącznika nr 17 do SWZ.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale IV.2 pkt 1.1.1 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w Rozdziale IV.2 pkt 1.1.1 SWZ;
1.2. Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale IV.2 pkt 1.1.2 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści Rozdziału IV.3 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku:
1 . Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale III.1 SWZ,
3. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
5. Przed podpisaniem umowy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty,
6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami tj. Załączniku nr 12 do SWZ.
Przewiduje się możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:
1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego (z wyłączeniem warunków w Umowie dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy za wyjątkiem zmiany obowiązującej stawki VAT),
2) zmianą stanu prawnego lub faktycznego Zamawiającego, powodującą, że wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w obecnym zakresie staje się bezprzedmiotowe lub wręcz niemożliwe do realizacji,
3) zmianą w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania (organizacyjnych) Zamawiającego powodującą, że wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części, w obecnym zakresie staje się bezprzedmiotowe lub wręcz niemożliwe do realizacji,
4) wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, (siła wyższa rozumiana jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części). W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej),
5) wymogiem ochrony interesu Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania jednostronnych zmian umowy działając zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie zostało ujęte w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 ARiMR, Wersja - 4, w pozycji nr 1.3.39.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę reklamę mobilną- Olszanka
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania14-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę reklamę mobilną. Mielec - 7 dni - 12m2 papier lub baner.Druk po naszej stronie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI