Świadczenie usług DDD (w tym m. in. dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji) oraz likwidacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług DDD (w tym m. in. dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji) oraz likwidacji gniazd owadów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-08-12
 • ZamawiającyUNIWERSYTET ŁÓDZKI
 • Data publikacji ogłoszenia2021-08-04
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług DDD (w tym m. in. dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji) oraz likwidacji gniazd owadów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET ŁÓDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-136

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uni.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług DDD (w tym m. in. dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji) oraz likwidacji gniazd owadów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e9a99e4-f524-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00137009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

htps://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiający
ma Wykonawcą, w tym składanie ofert, odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawców (https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje oraz Regulaminie platformazakupowa.pl)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą ul. Narutowicza 68; 90-136
Łódź.
b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl.
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) pod nazwą Świadczenie
usług DDD (w tym m.in. dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji) oraz likwidacji gniazd owadów dla
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego nr sprawy 50/ZP/2021. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp).
d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp tj. przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania
umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, czas przechowywania obejmuje cały
okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
f. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.
g. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Pozostałe informacje oraz oświadczenia o spełnieniu
obowiązku informacyjnego zawarte zostały w dokumentacji postępowania, w tym w załączniku nr 1 do
SWZ (formularz oferty).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 50/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług DDD (w tym m.in. dezynfekcji, dezynsekcji,
deratyzacji) oraz likwidacji gniazd owadów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Łódzkiego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ)
wskazującym na poszczególne rodzaje usług, w sposób określony w niniejszej SWZ oraz
załącznikach, w tym w projekcie umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Na podstawie art. 441 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji w
sposób nie modyfikujący ogólnego charakteru umowy, określając:
a. rodzaj oraz maksymalna wartość opcji - usługi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,
ozonowania, dezodoryzacji oraz likwidacji gniazd owadów – zgodnie z zapotrzebowaniem
jednostek organizacyjnych UŁ; maksymalna wartość opcji – do 50 % wartości brutto zawartej
umowy;
b. okoliczności skorzystania z opcji – zwiększenie zapotrzebowania na przedmiotowe usługi w
związku z np. pojawieniem się gryzoni, insektów, gniazd owadów itp., koniecznością wykonania
dezynfekcji w pomieszczeniach po przebywaniu w nich osób z chorobami zakaźnymi, w tym z Covid-19 itp.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na pisemne zlecenie wykonania usług DDD

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na pisemne zlecenie likwidacji gniazd owadów

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie;
c. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie;
d. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym
zakresie i wymaga od Wykonawcy wykazania, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) min. 2 usługi realizowane sukcesywnie i trwające, każda z nich, min. 12 następujących po sobie
miesięcy, polegające na świadczeniu usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
W przypadku sukcesywnych usług nadal wykonywanych (umowy zawarte na okres dłuższy niż
12 miesięcy), wykazywana usługa winna być wykonana na dzień składania ofert min. w
wymiarze 12 następujących po sobie miesięcy w okresie ostatnich 3 lat.
Ocena spełniania ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów, o których
mowa w pkt 10.2) ppkt e. SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 10.2) ppkt e. SWZ dotyczy usług, w których
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub
uczestniczy.
Uwaga – okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert w postępowaniu.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego:
a) min. 2 osoby odpowiedzialne za świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji,
posiadające każda minimum 5-letnie* doświadczenie zawodowe w świadczeniu ww. usług oraz
b) min. 1 osobę odpowiedzialną za likwidację gniazd owadów posiadającą minimum 5-letnie*
doświadczenie zawodowe w tym zakresie oraz
c) min. 1 osobę bezpośrednio nadzorującą osoby skierowane do realizacji zamówienia,
posiadającą min. 5-letnie* doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania i nadzoru nad
wykonywaniem usług DDD.
* 1 rok doświadczenia zawodowego = 12 pełnych miesięcy
Ocena spełniania ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 10.2) ppkt f. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty Wykonawca dołącza:
a. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, w zakresie wskazanym przez zamawiającego – załącznik nr 3a i 3b do SWZ;
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt 10.1)a. SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji pomiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 10.1) ppkt SWZ, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby.
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:
a. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z
zastrzeżeniem pkt 10.4) SWZ;
c. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności;
d. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społecznego lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: e. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usług zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg wzory stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, na
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2) ppkt d.1 SWZ;
f. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt 8.2) ppkt d.2 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Forma, w jakiej powinno zostać sporządzone i złożone
pełnomocnictwo, została określona w pkt 11 SWZ.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.1.2) ppkt d.2 SWZ Wykonawcy wykazują łącznie.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o którym mowa w pkt 9.1)a SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast podmiotowe
środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa
wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
o których mowa w pkt 8.1.2) ppkt d.1 SWZ zostanie spełniony jeżeli spełni go jeden z
Wykonawców, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawach wskazanych w SWZ. Analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby celem
wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2) ppkt d.1. SWZ - podmiot
udostępniający musi spełnić ten warunek samodzielnie.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których zdolności są wymagane.
7) W przypadku, o którym mowa w pkt 16.6) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie to zawarte jest w Formularzu oferty w pkt. 7.7

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany zawartej umowy wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy
zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności zmiana dotyczy
okoliczności, o których mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT -Wykonawca jest uprawniony
złożyć Za¬mawiają-cemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających
faktur wystawionych po wej¬ściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i
usług. Wniosek powinien zawierać wy¬czerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek może obejmować jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
3) zmiany adresu siedziby firmy, adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy, nr
konta bankowego,
4) w przypadku, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku
sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy Pzp lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy
względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust 1 ustawy Pzo
5) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego
charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 %
wartości pierwotnej umowy,
6) zmiany umowy, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa
niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru
umowy,
7) zmiany umowy poprzez zmianę miejsca świadczenia usług polegającej na dodaniu nowych obiektów/siedzib, jednostek organizacyjnych UŁ do Wykazu obiektów przewidzianych do
zabiegów lub zmiany miejsca siedziby lub wykreślenia obiektu z ww. Wykazu.
3. Ewentualne, dopuszczone prawem, zmiany umowy inne niż określone w §9, pod rygorem
nieważności, wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić naPlatformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie dotyczącej odpowiedniegopostępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-10

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę usługę stickerowania, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania26-10-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
250 tys puszek napoju energetyzującego poj 250ml . Sticker dostarczamy więc tylko usługa stickerowania. Regularna współpraca. Proszę o przesłanie oferty cenowej. Pozdrawiam. Krzysztof
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI