Sprzątanie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sprzątanie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWałbrzych
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-08-05
 • ZamawiającyPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-17
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00118419
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891041167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pwsz.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96e78191-e618-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00118419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00112090/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sprzątanie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.pwsz.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ platformy ePUAP, dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznej: przetargi@pwsz.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP oraz Regulaminie ePUAP.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, oświadczeń, zawiadomień, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty podać adres skrzynki ePUAP, za pośrednictwem której prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem, a także adresu poczty elektronicznej.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy,0 tj.: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Dopuszczalne formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .zip, .rar.
8. Zalecenia odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES; dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworząc jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .odt, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: pwsz@pwsz.com.pl, tel. + 48 74 641 92 00, zwany dalej PWSZ, reprezentowana przez rektora uczelni.
2. W PWSZ został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z którym można się skontaktować w sposób następujący: adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: IOD@pwsz.com.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po tym okresie przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym minął okres płatności podatku oraz okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
f) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,
Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany w pkt. 2) lub przez kontakt z PWSZ (adres podany w pkt. 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”),
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy niszczące dokumentację.
7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością podjęcia działań w celu zawarcia umowy na świadczenie usług/ sprzedaży itp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.2170.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń budynków zamawiającego zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Zamkowej 4, ul. Zamkowej 2, ul. Zamkowej 8 oraz ul. Piotra Skargi 14a. Obiekty przy ul. Zamkowej 4, 6, 8 wpisane do rejestru zabytków pod nr 661 decyzją z dnia 19.03.1960 r. i podlegają całkowitej ochronie konserwatorskiej. Budynki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Zamawiający informuje, że na terenie uczelni obowiązuje segregacja odpadów z podziałem na następujące frakcje: odpady zmieszane, tworzywa sztuczne i metale, szkło i papier.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich niezbędnych środków czystości, środków dezynfekujących, środków zapachowych, środków higienicznych, worków na odpady, narzędzi i sprzętu do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający informuje, że usługa sprzątania nie dotyczy pomieszczeń administracji uczelni w budynku przy ul. Zamkowej 4.
6. Sprzątanie powinno odbywać się na zasadzie podziału powierzchni objętych sprzątaniem w każdym budynku na rejony i za każdy rejon odpowiadają osoby wyznaczone do jego sprzątania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby nadzorującej jakość i czas świadczonych usług. Zamawiający wymaga, aby osoba nadzorująca co najmniej 1 raz w miesiącu dokonała z pracownikiem zamawiającego przeglądu czystości budynków i oceny jakości świadczonej usługi. Zamawiający wymaga ponadto, aby osoba nadzorująca wykonywanie usługi była w kontakcie z zamawiającym, a także jeżeli będzie to niezbędne uczestniczyła w kontrolach SANEPID-u. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania zamawiającemu miesięcznych harmonogramów (list) czasu pracy osób sprzątających.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919300-5 - Usługi sprzątania szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie kryterium Cena „C” najwyżej punktowana będzie oferta oferująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniej punktów po przeliczeniu według wzoru przypisanego dla tego kryterium.

Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------ x 60 pkt.
Cena badanej oferty

Przy ocenie kryterium Jakość usługi „J” zamawiający będzie stosował następujące podkryterium:
- organizacja kontroli jakości sprzątania odbywać się będzie poprzez zapewnienie przez wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługi w sposób opisany jak niżej:
a) oferta, w której wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która „cztery razy w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, otrzyma - 40 pkt.
b) oferta, w której wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która „trzy razy w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, otrzyma - 25 pkt.
c) oferta, w której wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która „dwa razy w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, otrzyma - 10 pkt.
d) oferta, w której wykonawca zapewni i wyznaczy stałą osobę „koordynatora”, która „jeden raz w miesiącu” będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzać jakość wykonywanej usługi, otrzyma - 0 pkt.
Za najwyżej ocenioną uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie z poniższym wzorem:
L = C + J
gdzie:
L – całkowita liczba punktów
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty”
J – punkty uzyskane w kryterium „Jakość usługi”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie:
a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 700 000 zł.
b) Zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji usług o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia, czego potwierdzeniem będzie wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty składania ofert wstecz, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 2 usług o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia zamawiający uzna usługę sprzątania budynków biurowych, szkół, uczelni lub budynków użyteczności publicznej, która trwała co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu i obejmowała swoim zakresem nie mniej niż 6000 m2 powierzchni.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek o którym mowa w ust. 1 pkt. a) musi spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia warunku o którym mowa w ust. 1 pkt. b). To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu musi spełniać w całości ten podmiot.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
a) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, z wyjątkiem sytuacji jeżeli zamawiający może uzyskać dostęp do dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w Formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
b) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, chyba że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
c) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
d) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść w wysokości: 9000,00 zł, (słownie: dziewięć tysięcy) przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego numer: 05 2490 0005 0000 4600 1476 7034 z dopiskiem: „Wadium, sprzątanie budynków PWSZ”;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, wykonawca przekazuje zamawiającemu dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium o którym mowa w ust. 6 należy złożyć przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
9. Wadium winno gwarantować zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy pzp powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale IX ustawy pzp.
11. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia;
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy;
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie występujących.
6. Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:
a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
b) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach tych podmiotów.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań;
b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom;
c) Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, złożenia oświadczenia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;
d) Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie powierzony podwykonawcom;
e) Zlecenie przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonie całości zamówienia, tj. usług wykonywanych przez siebie i zleconych.
9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt. a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następującym zakresie:
1.1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy ulegnie zmianie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług (VAT);
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. W okresie obowiązywania umowy, nie częściej jednak niż raz na 12 miesięcy, począwszy od 15 września 2022 r. miesięczna wartość materiałów niezbędnych do świadczenia usługi będąca składową łącznych kosztów świadczenia usługi określona w Formularzu ofertowym może ulec zmianie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za ubiegły rok kalendarzowy. Zmiana rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, większa niż 3% w stosunku do poprzedniego roku, będzie stanowiła podstawę do ubiegania się o zmianę wysokości wynagrodzenia w tym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-03

2021-07-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy firmy do posprzątania mechanicznego garażu podziemnego - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania28-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Poszukujemy firmy do posprzątania mechanicznego garażu podziemnego (zamiatanie + mycie) o powierzchni 4569 m2 (w tym drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe 259 szt) we Wrocławiu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Proszę o przesłanie ceny oraz dostępności jeśli chodzi o termin wykonania.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI