Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-06-25
 • ZamawiającyŁódzki Ośrodek Geodezji
 • Data publikacji ogłoszenia2021-06-18
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00088062
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości
i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Łódzki Ośrodek Geodezji

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Łódź

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470830536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-113

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: +48 422726806

1.5.8.) Numer faksu: +48 422726800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@log.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości
i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-980335b6-d020-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009133/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Kompleksowe (stałe) świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku przy ul. Traugutta 21/23

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.log.lodz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz przetargi@log.lodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja przy pomocy: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=LOG. oraz poczty elektronicznej przetargi@log.lodz.pl.
MiniPortalhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP ePUAPu http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=LOG.służą wyłącznie do składania/wycofywania i zmian ofert. Wszelka pozostała korespondencja przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/ regulamin.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź;
 sprawy/pytania do Inspektora ochrony danych osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji prosimy kierować na adres e-mail: iod@log.lodz.pl, tel.: 042 272 68 96;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p/n: Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych ‘’- sprawa nr OAZP.2610/25/2021
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 12019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i dochodzenia roszczeń oraz przez okres wynikający wprost z przepisów prawa (np. prawa podatkowego).
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. …”

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j/w zapisano w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OAZP.2610/25/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz na terenach zewnętrznych w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i dostawą środków higienicznych. Usługi sprzątania będą wykonywane w budynku biurowym oraz na terenach zewnętrznych przy budynku biurowym zarządzanym i administrowanym przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 oraz 1a) i 1b) do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) Cena brutto - 85% 2) Czas dziennego dyżuru jednoosobowego w wymiarze 6 godzin - 15%
Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach , będzie wyrażona w punktach(1%=1pkt)
2) Za ofertę najkorzystniejszą, uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium wg wzoru: P0 = P1+ P2 gdzie: P0 - liczba punktów oferty ocenianej P1 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena brutto" P2 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Liczba godzin jednoosobowego dziennego dyżuru’’2.1.Każdej z ofert w kryterium „Cena brutto" – P1 Zamawiający przyzna liczbę punktów obliczoną wg wzoru:P1= Cmin/ CC x 85pkt gdzie: P1 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena brutto" Cmin - najniższa oferowana cena (brutto) Cc - cena oferty ocenianej (brutto)2.2.Czas dostarczenia materiałów własnym transportem do siedziby Zamawiającego – w ciągu 3 dni roboczych w godzinach od 8.00-16.00 poniedziałek, środa, czwartek, piątek oraz 9.00-17.00 wtorek.2.3 W kryterium „Liczba godzin jednoosobowego dziennego dyżuru”’ Zamawiający przyzna ofercie ocenianej powyżej 3 godzin roboczych, określonego w PKT IV. s.w.z. jako minimalny jednak nie więcej niż 15 punktów. Wskaźnik P3 wyliczany będzie na podstawie oferowanych liczby godzin dziennego dyżuru - liczba godzin za: P2 dla 3 godzin roboczych jednoosobowego dziennego dyżuru - liczba punktów - 0 punktów; P2 dla od 4 do 6 godzin roboczych jednoosobowego dziennego dyżuru - liczba punktów - 10 punktów; P2 powyżej 6 godzin roboczych jednoosobowego dziennego dyżuru - liczba punktów - 15 punktów; Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w Formularzu Oferty jaką oferuje liczbę godzin jednoosobowego dziennego dyżuru. W przypadku braku wypełnienia przez wykonawcę tej pozycji formularza Zamawiający przyzna 0 punktów w tym kryterium. 3)Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku a najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 5) Ocenie wg powyżej wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba godzin jednoosobowego dziennego dyżuru

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunków.2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w wysokości nie niższej niż: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). 4)zdolności technicznej lub zawodowej: A1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia, realizowane w ramach jednej umowy - polegające na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w obiekcie o powierzchni minimum 2000 m 2 i o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto (każda) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W tym celu Wykonawca musi wypełnić Wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.A2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.:
Lp. Stanowisko Wymagana liczba osób Uprawnienia Doświadczenie zawodowe

1
Koordynator
1 osoba 1) szkolenie BHP
2) pozwolenie do pracy na wysokościach (do 3 m) wydane przez lekarza medycyny pracy


3
Pracownik
3 osoby 1) szkolenie BHP
2) pozwolenie do pracy na wysokościach (do 3 m) wydane przez lekarza medycyny pracy

W tym celu Wykonawca musi wypełnić Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Załącznik nr 7a) do SWZ. oraz przedstawić Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SWZ. A3) Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia to jest: co najmniej jednym urządzeniem mechanicznym czyszcząco zbierającym, a) co najmniej trzema odkurzaczami przemysłowymi z filtrem wodnym i odkurzaczem z filtrem HEPA lub równoważnym; b) co najmniej trzema wózkami serwisowymi do sprzątania na każdym stanowisku pracy. W tym celu Wykonawca musi wypełnić Wykaz narzędzi i urządzeń sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8) do niniejszej SWZ. A4) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: a) oświadczenia, że pracownicy wykonujący usługę posiadają aktualne szkolenia BHP w zakresie przeprowadzanego rodzaju prac (Załącznik nr 10 do SWZ.);b) oświadczenia, że pracownicy wykonujący usługę posiadają aktualne pozwolenie do pracy na wysokościach do 3 m. wydane przez lekarza medycyny pracy (Załącznik nr 10 do SWZ);c) oświadczenia, że pracownicy wykonujący usługę wyposażeni są we właściwy sprzęt, środki do sprzątania oraz środki ochrony osobistej (Załącznik nr 10 do SWZ.);d) oświadczenia, że pracownicy wykonujący usługę objęci są ubezpieczeniem z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Załącznik nr 10 do SWZ);e) oświadczenia, że Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne wypadki przy pracy, do których doszłoby na terenie obiektu położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym również w przypadku roszczeń wykraczających poza świadczenie ubezpieczeniowe przysługujące na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Załącznik nr 10 do SWZ.).
Brak oświadczenia zostanie oceniony, jako niespełnienie warunku przez Wykonawcę a jego oferta zostanie odrzucona. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał spełnianie w/w warunku oddzielnie. Do uznania spełniania warunku, wystarczające będzie, jak tylko jeden Wykonawca wykaże się wymaganą wiedzą i doświadczeniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. powyżej, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 wg wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.2.1.1 SWZ, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 6.2.1.1 b)-d) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.3, SWZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu ...

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia: potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż: 100000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych);b) Wykaz dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.; Dowodami potwierdzającymi czy dostawy/usługi zostały wykonane należycie są: -referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; -oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. c) Oświadczenie dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę (Załącznik nr 7) d) Wykazu osób (Załącznik nr 7A do SWZ.); e) Wykaz narzędzi, urządzeń (Załącznik nr 8 do SWZ); f) Oświadczenia, że pracownicy wykonujący usługę posiadają aktualne szkolenia BHP w zakresie przeprowadzanego rodzaju prac (Załącznik nr 10 do SWZ.);g) Oświadczenia, że pracownicy wykonujący usługę posiadają aktualne pozwolenie do pracy na wysokościach do 3 m. wydane przez lekarza medycyny pracy(Załącznik nr 10 do SWZ.);h) Oświadczenia, że pracownicy wykonujący usługę wyposażeni są we właściwy sprzęt, środki do sprzątania oraz środki ochrony osobistej (Załącznik nr 10 do SWZ.),i) Oświadczenia, że pracownicy wykonujący usługę objęci są ubezpieczeniem z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Załącznik nr 10 do SWZ.);j) Oświadczenia, że Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne wypadki przy pracy, do których doszłoby na terenie obiektu położonego w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym również w przypadku roszczeń wykraczających poza świadczenie ubezpieczeniowe przysługujące na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Załącznik nr 10 do SWZ.). k) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis środków chemicznych Karty Charakterystyki Produktu i Karty Technologiczne oraz proponowane technologie mycia (do oferty)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ; 2) Oświadczenia wskazanego w rozdziale VI pkt 6.1 SWZ. (dotyczy również: każdego z wykonawców wspólnie składających ofertę oraz podmiotu udostępniającego swe zasoby Wykonawcy);3) Opisu środków chemicznych Karty Charakterystyki Produktu i Karty Technologiczne oraz proponowane technologie mycia; 4) Formularze cenowe na podstawie wzorów stanowiących załącznik nr 3 Tabele nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 do SWZ. 5) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę, gdy umocowanie nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Pełnomocnictwo do złożenia oferty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6) Zobowiązania podmiotu trzeciego o którym mowa w pkt 5.1.3.4 – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; 7) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Punkt 10.11.1. stosuje się. 8) Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. 9) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt. 10.5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Punkt 10.11.1. SWZ stosuje się.
Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. 6.2.2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.2.1.1 SWZ dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego mocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp zwane „dokumentami potwierdzającymi uniż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia co najmniej jednego z poniższych przypadków zmiany:
a) stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia – w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT;
b) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- jeśli zmiany wskazane w lit. a), b) i c) będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
d) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy bądź zakresu świadczonych usług w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3. lit. a – c, będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia:
a) nowych stawek podatku od towarów i usług;
b) nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c) nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia Umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu Umowy zmianie ulegną postanowienia SWZ
i Umowy dotyczące przedmiotu Umowy i jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy.
5. W razie zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy i które wywołują potrzebę zmian postanowień Umowy, zmianie ulegną stosowne postanowienia Umowy w odpowiednim do zmian przepisów zakresie. Umowy.
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, demonstracje, epidemia/pandemia zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące terminu obowiązywania Umowy.
7. W razie zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy.
8. Wskazanie powyższych okoliczności zmian Umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian.; Zmiany Umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-25 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania umowy : 7 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 31.01.2022r.. Termin rozpoczęcia czynności : po podpisaniu umowy
2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę usługę stickerowania, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania26-10-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
250 tys puszek napoju energetyzującego poj 250ml . Sticker dostarczamy więc tylko usługa stickerowania. Regularna współpraca. Proszę o przesłanie oferty cenowej. Pozdrawiam. Krzysztof
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI