Kompleksowa usługa codziennej dezynfekcji budynków stanowiących w 100% własność

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa usługa codziennej dezynfekcji budynków stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście w podziale na sześć części przetargowych (poszczególne ADK)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-10-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-07
 • Numer ogłoszenia594289-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 594289-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Kompleksowa usługa codziennej dezynfekcji budynków stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście w podziale na sześć części przetargowych (poszczególne ADK)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 01254763400000, ul. ul. Szwoleżerów  5 , 00-464  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3366126, e-mail giller.alicja@zgn.waw.pl, faks 22 3366192.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: www.zgn.waw.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zgn.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej w zamkniętej i opisanej kopercie
Adres:
00-464 Warszawa ul. Szwoleżerów 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa codziennej dezynfekcji budynków stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście w podziale na sześć części przetargowych (poszczególne ADK)
Numer referencyjny: TZ0074/U/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.codzienna dezynfekcja budynków stanowiących 100% (wykonywana dwa razy na dobę) własność m.st. Warszawy i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście. 2.Szczegółowy opis zakresu czynności - ręczny oprysk średniokroplisty wykonywany dwa razy na dobę- w godzinach od 6-12 i od 13-18 - w częściach wspólnych wskazanych budynków – tj. 1) ciągi komunikacyjne: korytarze, przedsionki, klatki schodowe i schody, 2) kabiny wind i zsypów, 3) powierzchnie dotykane wielokrotnie przez mieszkańców – drzwi i klamki do drzwi wejściowych do budynku, do pomieszczeń ogólnodostępnych, do wind i zsypów, do korytarzy , poręcze, skrzynki pocztowe, przyciski do domofonów i do wind oraz w windach, włączniki oświetlenia, klapy zsypowewraz z ręcznym usuwaniem zacieków i smug spowodowanych prowadzonymi pracami.3. Wskazana przez wykonawcę cena jednostkowa/dzienna za 1m2 powierzchni sprzątanej budynku musi obejmować wszystkie powyższe czynności oraz wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania usługi, w tym w szczególności koszty sprzętu i preparatów do dezynfekcji (dopuszcza się zastosowanie tylko preparatów z WYKAZU PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH opublikowanego na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usługi przy użyciu preparatów bezpiecznych:1) dla ludzi i zwierząt – takich, po użyciu których możliwe jest natychmiastowe korzystanie z nieruchomości,2) dla powierzchni i materiałów – nie uszkadzający ich powierzchni czy struktury.

II.5) Główny kod CPV: 90921000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 152950,29
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 450% wartości zamówienia podstawowego). Termin płatności oraz okres rękojmi analogicznie jak w umowie podstawowej
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 12
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości brutto min. 1.000 zł dla części przetargowej nr 1; po 10 000 zł dla pozostałych części wraz z podaniem jego rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi te zostały wykonane
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:1)wykaz minimum 1 zamówienia wykonanego w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości brutto min. 1.000 zł dla części przetargowej nr 1; po 10 000 zł dla pozostałych części, z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana;2)wykonawca załączy dowody określające, że zamówienie zostało wykonane należycie, przy czym dowodem, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:1)wykaz minimum 1 zamówienia wykonanego w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości brutto min. 1.000 zł dla części przetargowej nr 1; po 10 000 zł dla pozostałych części, z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana;2)wykonawca załączy dowody określające, że zamówienie zostało wykonane należycie, przy czym dowodem, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:1)wykaz minimum 1 zamówienia wykonanego w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości brutto min. 1.000 zł dla części przetargowej nr 1; po 10 000 zł dla pozostałych części, z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana;2)wykonawca załączy dowody określające, że zamówienie zostało wykonane należycie, przy czym dowodem, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy o dodatkowe 10 % kwoty określonej w umowie, zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy pzp, poprzez podpisanie przez Strony Aneksu zmieniającego wartość niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> wyłacznie w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: teren ZGN ADK-1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. codzienna dezynfekcja budynków stanowiących 100% (wykonywana dwa razy na dobę) własność m.st. Warszawy i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście. 2. Szczegółowy opis zakresu czynności - ręczny oprysk średniokroplisty wykonywany dwa razy na dobę- w godzinach od 6-12 i od 13-18 - w częściach wspólnych wskazanych budynków – tj. 1) ciągi komunikacyjne: korytarze, przedsionki, klatki schodowe i schody, 2) kabiny wind i zsypów, 3) powierzchnie dotykane wielokrotnie przez mieszkańców – drzwi i klamki do drzwi wejściowych do budynku, do pomieszczeń ogólnodostępnych, do wind i zsypów, do korytarzy , poręcze, skrzynki pocztowe, przyciski do domofonów i do wind oraz w windach, włączniki oświetlenia, klapy zsypowewraz z ręcznym usuwaniem zacieków i smug spowodowanych prowadzonymi pracami.3. Wskazana przez wykonawcę cena jednostkowa/dzienna za 1m2 powierzchni sprzątanej budynku musi obejmować wszystkie powyższe czynności oraz wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania usługi, w tym w szczególności koszty sprzętu i preparatów do dezynfekcji (dopuszcza się zastosowanie tylko preparatów z WYKAZU PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH opublikowanego na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usługi przy użyciu preparatów bezpiecznych:1) dla ludzi i zwierząt – takich, po użyciu których możliwe jest natychmiastowe korzystanie z nieruchomości,2) dla powierzchni i materiałów – nie uszkadzający ich powierzchni czy struktury.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90921000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3530,88
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: teren ZGN ADK-2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. codzienna dezynfekcja budynków stanowiących 100% (wykonywana dwa razy na dobę) własność m.st. Warszawy i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście. 2. Szczegółowy opis zakresu czynności - ręczny oprysk średniokroplisty wykonywany dwa razy na dobę- w godzinach od 6-12 i od 13-18 - w częściach wspólnych wskazanych budynków – tj. 1) ciągi komunikacyjne: korytarze, przedsionki, klatki schodowe i schody, 2) kabiny wind i zsypów, 3) powierzchnie dotykane wielokrotnie przez mieszkańców – drzwi i klamki do drzwi wejściowych do budynku, do pomieszczeń ogólnodostępnych, do wind i zsypów, do korytarzy , poręcze, skrzynki pocztowe, przyciski do domofonów i do wind oraz w windach, włączniki oświetlenia, klapy zsypowewraz z ręcznym usuwaniem zacieków i smug spowodowanych prowadzonymi pracami.3. Wskazana przez wykonawcę cena jednostkowa/dzienna za 1m2 powierzchni sprzątanej budynku musi obejmować wszystkie powyższe czynności oraz wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania usługi, w tym w szczególności koszty sprzętu i preparatów do dezynfekcji (dopuszcza się zastosowanie tylko preparatów z WYKAZU PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH opublikowanego na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usługi przy użyciu preparatów bezpiecznych:1) dla ludzi i zwierząt – takich, po użyciu których możliwe jest natychmiastowe korzystanie z nieruchomości,2) dla powierzchni i materiałów – nie uszkadzający ich powierzchni czy struktury.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90921000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 26714,36
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: teren ZGN ADK-3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. codzienna dezynfekcja budynków stanowiących 100% (wykonywana dwa razy na dobę) własność m.st. Warszawy i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście. 2. Szczegółowy opis zakresu czynności - ręczny oprysk średniokroplisty wykonywany dwa razy na dobę- w godzinach od 6-12 i od 13-18 - w częściach wspólnych wskazanych budynków – tj. 1) ciągi komunikacyjne: korytarze, przedsionki, klatki schodowe i schody, 2) kabiny wind i zsypów, 3) powierzchnie dotykane wielokrotnie przez mieszkańców – drzwi i klamki do drzwi wejściowych do budynku, do pomieszczeń ogólnodostępnych, do wind i zsypów, do korytarzy , poręcze, skrzynki pocztowe, przyciski do domofonów i do wind oraz w windach, włączniki oświetlenia, klapy zsypowewraz z ręcznym usuwaniem zacieków i smug spowodowanych prowadzonymi pracami.3. Wskazana przez wykonawcę cena jednostkowa/dzienna za 1m2 powierzchni sprzątanej budynku musi obejmować wszystkie powyższe czynności oraz wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania usługi, w tym w szczególności koszty sprzętu i preparatów do dezynfekcji (dopuszcza się zastosowanie tylko preparatów z WYKAZU PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH opublikowanego na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usługi przy użyciu preparatów bezpiecznych:1) dla ludzi i zwierząt – takich, po użyciu których możliwe jest natychmiastowe korzystanie z nieruchomości,2) dla powierzchni i materiałów – nie uszkadzający ich powierzchni czy struktury.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90921000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20409,07
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: teren ZGN ADK-4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. codzienna dezynfekcja budynków stanowiących 100% (wykonywana dwa razy na dobę) własność m.st. Warszawy i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście. 2. Szczegółowy opis zakresu czynności - ręczny oprysk średniokroplisty wykonywany dwa razy na dobę- w godzinach od 6-12 i od 13-18 - w częściach wspólnych wskazanych budynków – tj. 1) ciągi komunikacyjne: korytarze, przedsionki, klatki schodowe i schody, 2) kabiny wind i zsypów, 3) powierzchnie dotykane wielokrotnie przez mieszkańców – drzwi i klamki do drzwi wejściowych do budynku, do pomieszczeń ogólnodostępnych, do wind i zsypów, do korytarzy , poręcze, skrzynki pocztowe, przyciski do domofonów i do wind oraz w windach, włączniki oświetlenia, klapy zsypowewraz z ręcznym usuwaniem zacieków i smug spowodowanych prowadzonymi pracami.3. Wskazana przez wykonawcę cena jednostkowa/dzienna za 1m2 powierzchni sprzątanej budynku musi obejmować wszystkie powyższe czynności oraz wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania usługi, w tym w szczególności koszty sprzętu i preparatów do dezynfekcji (dopuszcza się zastosowanie tylko preparatów z WYKAZU PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH opublikowanego na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usługi przy użyciu preparatów bezpiecznych:1) dla ludzi i zwierząt – takich, po użyciu których możliwe jest natychmiastowe korzystanie z nieruchomości,2) dla powierzchni i materiałów – nie uszkadzający ich powierzchni czy struktury.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90921000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15586,56
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: teren ZGN ADK-5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. codzienna dezynfekcja budynków stanowiących 100% (wykonywana dwa razy na dobę) własność m.st. Warszawy i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście. 2. Szczegółowy opis zakresu czynności - ręczny oprysk średniokroplisty wykonywany dwa razy na dobę- w godzinach od 6-12 i od 13-18 - w częściach wspólnych wskazanych budynków – tj. 1) ciągi komunikacyjne: korytarze, przedsionki, klatki schodowe i schody, 2) kabiny wind i zsypów, 3) powierzchnie dotykane wielokrotnie przez mieszkańców – drzwi i klamki do drzwi wejściowych do budynku, do pomieszczeń ogólnodostępnych, do wind i zsypów, do korytarzy , poręcze, skrzynki pocztowe, przyciski do domofonów i do wind oraz w windach, włączniki oświetlenia, klapy zsypowewraz z ręcznym usuwaniem zacieków i smug spowodowanych prowadzonymi pracami.3. Wskazana przez wykonawcę cena jednostkowa/dzienna za 1m2 powierzchni sprzątanej budynku musi obejmować wszystkie powyższe czynności oraz wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania usługi, w tym w szczególności koszty sprzętu i preparatów do dezynfekcji (dopuszcza się zastosowanie tylko preparatów z WYKAZU PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH opublikowanego na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usługi przy użyciu preparatów bezpiecznych:1) dla ludzi i zwierząt – takich, po użyciu których możliwe jest natychmiastowe korzystanie z nieruchomości,2) dla powierzchni i materiałów – nie uszkadzający ich powierzchni czy struktury.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90921000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 51053,76
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: teren ZGN ADK-6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. codzienna dezynfekcja budynków stanowiących 100% (wykonywana dwa razy na dobę) własność m.st. Warszawy i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście. 2. Szczegółowy opis zakresu czynności - ręczny oprysk średniokroplisty wykonywany dwa razy na dobę- w godzinach od 6-12 i od 13-18 - w częściach wspólnych wskazanych budynków – tj. 1) ciągi komunikacyjne: korytarze, przedsionki, klatki schodowe i schody, 2) kabiny wind i zsypów, 3) powierzchnie dotykane wielokrotnie przez mieszkańców – drzwi i klamki do drzwi wejściowych do budynku, do pomieszczeń ogólnodostępnych, do wind i zsypów, do korytarzy , poręcze, skrzynki pocztowe, przyciski do domofonów i do wind oraz w windach, włączniki oświetlenia, klapy zsypowewraz z ręcznym usuwaniem zacieków i smug spowodowanych prowadzonymi pracami.3. Wskazana przez wykonawcę cena jednostkowa/dzienna za 1m2 powierzchni sprzątanej budynku musi obejmować wszystkie powyższe czynności oraz wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania usługi, w tym w szczególności koszty sprzętu i preparatów do dezynfekcji (dopuszcza się zastosowanie tylko preparatów z WYKAZU PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH opublikowanego na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usługi przy użyciu preparatów bezpiecznych:1) dla ludzi i zwierząt – takich, po użyciu których możliwe jest natychmiastowe korzystanie z nieruchomości,2) dla powierzchni i materiałów – nie uszkadzający ich powierzchni czy struktury.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90921000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 35655,64
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zniszczenie kalendarzy, Wodynie
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, Kontaktuje się w imieniu firmy. Mamy do utylizacji okolo 300 sztuk kalendarzy, zależy nam aby zostały one "zniszczone". Czy mogłabym poprosić o wycenę takiej usługi? Dziękuję
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI