KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO I PRZY KAPLICY GŁÓWNEJ CMENTARA CENTRALNEGO, PRZY UL. MIODOWEJ I PRZY UL. TURKUSOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-12-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Usług Komunalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-28
 • Numer ogłoszenia629006-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 629006-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Zakład Usług Komunalnych: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO I PRZY KAPLICY GŁÓWNEJ CMENTARA CENTRALNEGO, PRZY UL. MIODOWEJ I PRZY UL. TURKUSOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 36300958600000, ul. ul. Ku Słońcu  , 71-080  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 484 82 94, e-mail zuk.szczecin@post.pl, faks 91 484 80 55.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zuk.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zuk.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zuk.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Siedziba Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO I PRZY KAPLICY GŁÓWNEJ CMENTARA CENTRALNEGO, PRZY UL. MIODOWEJ I PRZY UL. TURKUSOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części)
Numer referencyjny: C/4/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa szaletów publicznych przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego i Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego, przy ul. Miodowej i przy ul. Turkusowej w Szczecinie - w podziale na części, tj.: 1) część I: Kompleksowa obsługa szaletu publicznego przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego i Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2) część II: Kompleksowa obsługa szaletu publicznego przy ul. Miodowej w Szczecinie 3) część III: Kompleksowa obsługa szaletu publicznego przy ul. Turkusowej w Szczecinie CPV: 90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) część I: - dot. szaletu publicznego przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego: a) zapewnienie obsługi osobowej w godzinach otwarcia, tj.: A. od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r., poniedziałek – niedzieli, w godz. 8.00 – 16.00, B. od 01.04.2020 r. do 11.11.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 18.00 (w dniu 01.11.2020 r. – w godz. 8.00 – 20.00), C. od 12.11.2020 r. do 31.12.2020 r., poniedziałek – niedzieli, w godz. 8.00 – 16.00; Wykonawca zobowiązany będzie otwierać i zamykać szalet punktualnie o wyznaczonej godzinie odpowiednio otwarcia i zamknięcia. Przed otwarciem szaletu Wykonawca zobowiązany będzie: - zmyć ściany, posadzki, drzwi, sedesy gorącą wodą z dodatkiem proszków i płynów myjących, - wywietrzyć pomieszczenia szaletu, - powycierać kurze z luster, parapetów, rur, kaloryferów oraz wszelkiego rodzaju wyposażenia ruchomego. b) utrzymanie szaletu publicznego wraz z wyposażeniem w należytym stanie sanitarnym i estetycznym, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, przepisami p.poż. oraz bieżącej dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych płynem typu Ace i Domestos; W trakcie obsługi szaletu Wykonawca zobowiązany będzie - na danej zmianie – co najmniej 2–krotnie (w razie potrzeby czynności należy wykonywać częściej) zmyć gorącą wodą z dodatkiem proszków ew. płynów myjących muszle klozetowe, pisuary, umywalki oraz posadzki. Po zmyciu posadzek, należy je przetrzeć środkiem dezynfekującym. Wszystkie pomieszczenia oraz wyposażenie szaletu (szafy, szafki, stoły, krzesła, kosze na odpadki, lustra, itp.) oraz okna i drzwi należy utrzymać na bieżąco w czystości. c) utrzymanie urządzeń sanitarnych w stałej sprawności, w tym wykonywanie drobnych czynności konserwatorskich, tj. m. in. wymiana wężyków, uszczelek, przepalonych żarówek, baterii umywalkowych, desek sedesowych, itp., d) udrażnianie przewodów kanalizacyjnych we własnym zakresie wewnątrz pomieszczeń szaletu, e) utrzymanie na bieżąco w czystości i porządku terenu bezpośrednio przyległego do szaletu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie tj. m.in. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ustawienie pojemnika na odpady, itp. - dot. szaletu publicznego przy Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego: f) sprzątanie co najmniej 2 razy dziennie – do godz. 14.00, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, (w razie potrzeby częściej) i uzupełnianie papieru toaletowego i ręczników. 2) część II: a) zapewnienie obsługi osobowej w godzinach otwarcia, tj.: A. od 01.01.2020 r. do 28.02.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 15.00, B. od 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 9.00 – 17.00, C. od 01.05.2020 r. do 31.08.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 9.00 – 20.00, D. od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 17.00, E. od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 16.00; Wykonawca zobowiązany będzie otworzyć szalet punktualnie o określonej godzinie i zakończyć jego eksploatację również o wyznaczonej godzinie odpowiednio otwarcia i zamknięcia. Przed otwarciem szaletu Wykonawca będzie zobowiązany: - zmyć ściany, posadzki, drzwi, sedesy gorącą wodą z dodatkiem proszków i płynów myjących, - wywietrzyć pomieszczenia szaletu, - powycierać kurze z luster, parapetów, rur, kaloryferów oraz wszelkiego rodzaju wyposażenia ruchomego. b) utrzymanie szaletu publicznego wraz z wyposażeniem w należytym stanie sanitarnym i estetycznym, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, przepisami p.poż. oraz bieżącej dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych płynem typu Ace i Domestos; W trakcie obsługi szaletu Wykonawca zobowiązany będzie - na danej zmianie – co najmniej 2–krotnie (w razie potrzeby czynności należy wykonywać częściej) zmyć gorącą wodą z dodatkiem proszków ew. płynów myjących muszle klozetowe, pisuary, umywalki oraz posadzki. Po zmyciu posadzek, należy je przetrzeć środkiem dezynfekującym. Wszystkie pomieszczenia oraz wyposażenie szaletu (szafy, szafki, stoły, krzesła, kosze na odpadki, lustra, itp.) oraz okna i drzwi należy utrzymać na bieżąco w czystości. c) wyposażenie szaletu publicznego w papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku, mydło, środki czystości i dezynfekująco – odkażające typu ACE i DOMESTOS, itp., d) utrzymanie urządzeń sanitarnych w stałej sprawności, w tym wykonywanie drobnych czynności konserwatorskich, tj. m. in. wymiana wężyków, uszczelek, przepalonych żarówek, wymiana baterii umywalkowych, desek sedesowych, itp., e) udrażnianie przewodów kanalizacyjnych we własnym zakresie wewnątrz pomieszczeń szaletu, f) utrzymanie na bieżąco w czystości i porządku terenu bezpośrednio przyległego do szaletu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie tj. m.in. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ustawienie pojemnika na odpady, itp. 3) część III: a) utrzymanie w czystości automatycznej toalety zamontowanej na pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej w Szczecinie – od poniedziałku do niedzieli – we wszystkie dni miesiąca poprzez czyszczenie toalety (zgodnie z załączoną instrukcją mycia toalety): - od poniedziałku do soboty – dwa razy dziennie, tj. rano i po południu (w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym), - w niedzielę – raz dziennie (w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym), - w razie potrzeby – na zgłoszenie od Zamawiającego (Wykonawca zapewni gotowość do interwencyjnego sprzątania. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy. 4. Zmiana umowy: 1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy, 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; zasady wprowadzania zmian: a) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, b) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w wyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów, przy czym przed przekazaniem ww. wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa wyżej , mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany i jej charakter, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy. 5) Wprowadzenie zmiany do umowy będzie możliwe po potwierdzeniu okoliczności – zawartych w propozycji, o której mowa powyżej, przez drugą Stronę i zawarcie stosownego aneksu do umowy. 5. Zatrudnienie: 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia; 2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia; 3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.

II.5) Główny kod CPV: 90900000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) oświadczenie - w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 4 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej w Rozdział III pkt 1 SIWZ; Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy: 1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy, 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; zasady wprowadzania zmian: a) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, b) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w wyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów, przy czym przed przekazaniem ww. wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa wyżej , mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany i jej charakter, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy. 5) Wprowadzenie zmiany do umowy będzie możliwe po potwierdzeniu okoliczności – zawartych w propozycji, o której mowa powyżej, przez drugą Stronę i zawarcie stosownego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; przykładowy wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. II.Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowa obsługa szaletu publicznego przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego i Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: - dot. szaletu publicznego przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego: a) zapewnienie obsługi osobowej w godzinach otwarcia, tj.: A. od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r., poniedziałek – niedzieli, w godz. 8.00 – 16.00, B. od 01.04.2020 r. do 11.11.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 18.00 (w dniu 01.11.2020 r. – w godz. 8.00 – 20.00), C. od 12.11.2020 r. do 31.12.2020 r., poniedziałek – niedzieli, w godz. 8.00 – 16.00; Wykonawca zobowiązany będzie otwierać i zamykać szalet punktualnie o wyznaczonej godzinie odpowiednio otwarcia i zamknięcia. Przed otwarciem szaletu Wykonawca zobowiązany będzie: - zmyć ściany, posadzki, drzwi, sedesy gorącą wodą z dodatkiem proszków i płynów myjących, - wywietrzyć pomieszczenia szaletu, - powycierać kurze z luster, parapetów, rur, kaloryferów oraz wszelkiego rodzaju wyposażenia ruchomego. b) utrzymanie szaletu publicznego wraz z wyposażeniem w należytym stanie sanitarnym i estetycznym, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, przepisami p.poż. oraz bieżącej dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych płynem typu Ace i Domestos; W trakcie obsługi szaletu Wykonawca zobowiązany będzie - na danej zmianie – co najmniej 2–krotnie (w razie potrzeby czynności należy wykonywać częściej) zmyć gorącą wodą z dodatkiem proszków ew. płynów myjących muszle klozetowe, pisuary, umywalki oraz posadzki. Po zmyciu posadzek, należy je przetrzeć środkiem dezynfekującym. Wszystkie pomieszczenia oraz wyposażenie szaletu (szafy, szafki, stoły, krzesła, kosze na odpadki, lustra, itp.) oraz okna i drzwi należy utrzymać na bieżąco w czystości. c) utrzymanie urządzeń sanitarnych w stałej sprawności, w tym wykonywanie drobnych czynności konserwatorskich, tj. m. in. wymiana wężyków, uszczelek, przepalonych żarówek, baterii umywalkowych, desek sedesowych, itp., d) udrażnianie przewodów kanalizacyjnych we własnym zakresie wewnątrz pomieszczeń szaletu, e) utrzymanie na bieżąco w czystości i porządku terenu bezpośrednio przyległego do szaletu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie tj. m.in. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ustawienie pojemnika na odpady, itp. - dot. szaletu publicznego przy Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego: f) sprzątanie co najmniej 2 razy dziennie – do godz. 14.00, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, (w razie potrzeby częściej) i uzupełnianie papieru toaletowego i ręczników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90900000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej z tytułu braku obsługi osobowej w pełnym wymiarze godzin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.


Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowa obsługa szaletu publicznego przy ul. Miodowej w Szczecinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) zapewnienie obsługi osobowej w godzinach otwarcia, tj.: A. od 01.01.2020 r. do 28.02.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 15.00, B. od 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 9.00 – 17.00, C. od 01.05.2020 r. do 31.08.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 9.00 – 20.00, D. od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 17.00, E. od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r., poniedziałek – niedziela, w godz. 8.00 – 16.00; Wykonawca zobowiązany będzie otworzyć szalet punktualnie o określonej godzinie i zakończyć jego eksploatację również o wyznaczonej godzinie odpowiednio otwarcia i zamknięcia. Przed otwarciem szaletu Wykonawca będzie zobowiązany: - zmyć ściany, posadzki, drzwi, sedesy gorącą wodą z dodatkiem proszków i płynów myjących, - wywietrzyć pomieszczenia szaletu, - powycierać kurze z luster, parapetów, rur, kaloryferów oraz wszelkiego rodzaju wyposażenia ruchomego. b) utrzymanie szaletu publicznego wraz z wyposażeniem w należytym stanie sanitarnym i estetycznym, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, przepisami p.poż. oraz bieżącej dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych płynem typu Ace i Domestos; W trakcie obsługi szaletu Wykonawca zobowiązany będzie - na danej zmianie – co najmniej 2–krotnie (w razie potrzeby czynności należy wykonywać częściej) zmyć gorącą wodą z dodatkiem proszków ew. płynów myjących muszle klozetowe, pisuary, umywalki oraz posadzki. Po zmyciu posadzek, należy je przetrzeć środkiem dezynfekującym. Wszystkie pomieszczenia oraz wyposażenie szaletu (szafy, szafki, stoły, krzesła, kosze na odpadki, lustra, itp.) oraz okna i drzwi należy utrzymać na bieżąco w czystości. c) wyposażenie szaletu publicznego w papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku, mydło, środki czystości i dezynfekująco – odkażające typu ACE i DOMESTOS, itp., d) utrzymanie urządzeń sanitarnych w stałej sprawności, w tym wykonywanie drobnych czynności konserwatorskich, tj. m. in. wymiana wężyków, uszczelek, przepalonych żarówek, wymiana baterii umywalkowych, desek sedesowych, itp., e) udrażnianie przewodów kanalizacyjnych we własnym zakresie wewnątrz pomieszczeń szaletu, f) utrzymanie na bieżąco w czystości i porządku terenu bezpośrednio przyległego do szaletu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie tj. m.in. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ustawienie pojemnika na odpady, itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90900000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej z tytułu braku obsługi osobowej w pełnym wymiarze godzin 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.


Część nr: 3 Nazwa: Kompleksowa obsługa szaletu publicznego przy ul. Turkusowej w Szczecinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) utrzymanie w czystości automatycznej toalety zamontowanej na pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej w Szczecinie – od poniedziałku do niedzieli – we wszystkie dni miesiąca poprzez czyszczenie toalety (zgodnie z załączoną instrukcją mycia toalety): - od poniedziałku do soboty – dwa razy dziennie, tj. rano i po południu (w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym), - w niedzielę – raz dziennie (w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym), - w razie potrzeby – na zgłoszenie od Zamawiającego (Wykonawca zapewni gotowość do interwencyjnego sprzątania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90900000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czyszczenia toalety 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę niszczarki - Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania16-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę niszczarki Rexel. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI