USŁUGA UBEZPIECZENIA MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGA UBEZPIECZENIA MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Termin składania wniosków2022-10-21
 • ZamawiającyMUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-06
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00379879
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA UBEZPIECZENIA MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Powstańców Warszawy 5

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-153

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mnwr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mnwr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Supra Brokers S.A.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021916234

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Aleja Śląska 1

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 54-118

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: n.tomaszczyk@suprabrokers.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.suprabrokers.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA UBEZPIECZENIA MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09a9d41a-4548-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Część SWZ objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawie złożonego wniosku. Przez
pojęcie Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która oferuje na rynku świadczenie usług lub ubiega się udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy). Powyższą klauzulą poufności objęte są:
szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, informacje do oceny ryzyka, rejestr majątku

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywanie informacji
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i dokumentów odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja
miedzy zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (OpenNexus) Informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: zgodnie z instrukcją na stronie
https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych
przy ich użyciu opisane zostały na stronie platformazakupowa.pl.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SWZ NR DZP/271/6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest:
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do
zamówienia podstawowego stanowiących 10% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z zapisami SWZ pkt V

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczane zmiany dotyczą:
1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji
przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone
zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość
dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej
w ofercie w systemie pro rata temporis.
2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub
przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy.
W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy
potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej
ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie
naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis.
3)zakresu działalności Zamawiającego,
4)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu
łącznie przesłanek określonych w art. 455 ustawy;
5)sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 455 ustawy;
6) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ustawy;7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy;
8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ust. 1 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie
9) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu publicznym, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań.
10) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia,
umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności a Zamawiający nie będzie zobowiązany zostać jego członkiem.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebna pożyczka - Świdnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania30-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry Potrzebuję pożyczki na spłatę komorników. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI