UBEZPIECZENIE MIENIA I UTRATY ZYSKU ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. DLA AFRYKARIUM

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
UBEZPIECZENIE MIENIA I UTRATY ZYSKU ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. DLA AFRYKARIUM
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-11-02
 • ZamawiającyZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-25
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00408581
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UBEZPIECZENIE MIENIA I UTRATY ZYSKU ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. DLA AFRYKARIUM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021125219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Z. Wróblewskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 713483024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.banach@zoo.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ogrody zoologiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UBEZPIECZENIE MIENIA I UTRATY ZYSKU ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. DLA AFRYKARIUM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b90f462-5445-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą platformy zakupowej https:zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej określono w rozdziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne z art 13 i 14 RODO zawarto w rozdziale XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie stosuje ograniczeń stosowania RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/TP/U/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i utraty zysku ZOO Wrocław Spółka z o.o. dla Afrykarium:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ryzyka powodzi, kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego do lat 7 od wszystkich ryzyk,
c) ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”(część poufna – udostępniania po złożeniu wniosku o jej udostępnienie).

3. SWZ uwzględnia część zawierającą informacje poufne, które zawarte są w poniższych załącznikach do SWZ:
a) Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)
b) Załączniki nr 2a-2c (wykazy i opis mienia)
c) Załącznik nr 3 (zaświadczenie z przebiegu ubezpieczenia)
Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 1 oraz art. 280 ust. 3 ustawy Pzp nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej. Wykonawcy w celu uzyskania informacji objętych poufnością zobowiązani są złożyć do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej k.banach@zoo.wroc.pl
wypełniony wniosek ( wzór wniosku stanowi Załącznik nr 4 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia - klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w poniższej:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile wynika to z odrębnych przepisów) Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualny dokument zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 z późn.zm.) lub inny dokument potwierdzający możliwość prowadzenia tego rodzaju działalności na terenie Polski co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, w razie prowadzenia działalności na podstawie innej niż zezwolenie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych niewcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór – Załącznik nr 9 do
SWZ).
Dokumenty i oświadczenia wymienione w ww. ust. 2 b) składa Wykonawca, każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot, na którego
zasobach polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe
środki dowodowe, o których mowa ww. pkt 2 b) dotyczące tych podmiotów, potwierdzających,
że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Wykonawca, który polega na podwykonawcach niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w ww. pkt 2 b) dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, o której mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w ktoó
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z
ofertą zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (wzór – Załącznik nr 8 do SWZ) oraz oświadczenie dot. spełnienia warunków
i braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 8a do SWZ) .

4. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne, lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że:
a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (składane wraz z ofertą na wzorze stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ). Przedmiotowe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składakażdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 Pzp).
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z ww. oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wykonawca, w razie powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy,
przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podwykonawcy, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia.

1a. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, z którego wynika, w jakim zakresie przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy - treść przedmiotowego oświadczenia zawarta jest w pkt 5 Formularza oferty (Załącznik nr 6 do SWZ). Złożenie tego oświadczenia wymagane jest jedynie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych jak niżej:

a) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
aktualnego dokumentu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 z późn.zm.) lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość prowadzenia tego rodzaju działalności na terenie Polski co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, w razie prowadzenia działalności na podstawie innej niż zezwolenie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust 1. Ustawy Pzp).
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazany w rozdziale VII. ust. 2 SWZ warunek „uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile wynika to z odrębnych przepisów)” zostanie spełniony wyłącznie wtedy, gdy każdy z Wykonawców działających wspólnie posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający możliwość prowadzenia tego rodzaju działalności,
3.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o dzielenie zamówienia,
4.W sytuacji spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy,
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SWZ) składa każdy z Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość, na podstawie art. 455 ustawy PZP, wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – dopuszczalne zmiany dotyczą:
a) rodzaju i zakresu ubezpieczenia mogących wynikać ze zmian obowiązujących przepisów prawa,
b) aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia,
c) harmonogramu płatności i wysokości rat składek,
d) rodzaju wartości ubezpieczenia,
e) wysokości sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej i/lub limitów odpowiedzialności,
f) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji,
g) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy-okresu ubezpieczenia wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy,
h) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy,
i) zmiany wynikające ze zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany wysokości podatków i opłat,
j) zmiany dotyczących kwestii organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób do kontaktu między stronami itp.
2. Przewidziane powyżej okoliczności powodują uprawnienie Zamawiającego do wprowadzenia zmian, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia zmian do umowy.
3. Wszelkie zmianyj umowy, jak również polis ubezpieczeniowych, wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://zoo-wroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-02 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-01

NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebna pożyczka - Świdnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania30-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry Potrzebuję pożyczki na spłatę komorników. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wrocław: Dostawa warzyw-nowalijek
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SZPITALA
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: USŁUGA UBEZPIECZENIA ZAKŁADU GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W LUBANIU
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI