Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Supraśl wraz z jednostkami organizacyjnymi...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Supraśl wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSupraśl
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Supraśl
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-02
 • Numer ogłoszenia532458-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 532458-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

Gmina Supraśl: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Supraśl wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Supraśl, krajowy numer identyfikacyjny 50659148000000, ul. ul. Piłsudskiego  58 , 16-030  Supraśl, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7132725, 7132701, e-mail monika.kropiewnicka@suprasl.pl, faks 085 7132720, 7132725.
Adres strony internetowej (URL): www.suprasl.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Supraśl wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.
Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i innych interesów Gminy Supraśl wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z podziałem na części: Część I: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z podlimitem na kradzież w włamaniem i rabunek. 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Supraśl wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Część II: Ubezpieczenie instalacji solarnych zamontowanych na terenie Gminy Supraśl. 4.2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj: usługi ubezpieczenia mienia i innych interesów Gminy Supraśl wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załącznikach do OPZ od nr 1 do nr 5. 4.4.Zamawiający wymaga, aby Zamawiający nie był zobowiązany do pokrywania strat wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 z dnia 11 września 2015 roku maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 z późn. zm.);

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Wzrost wartości ubezpieczanego mienia min: - w przypadku ujawnienia się, bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, które nie zostało przewidziane w SIWZ; - w razie dokonania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wyliczenie wartości odtworzeniowej mienia; - w przypadku podwyższenia lub obniżenia limitów, sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych oraz limitów wskazanych w dodatkowych klauzulach; - w przypadku nowo nabywanego mienia; 2. Zmianę ryzyka ubezpieczeniowego, ubezpieczenia dodatkowego zakresu w ramach pod-stawowych ubezpieczeń. 3. Zmianę udziałów własnych i franszyz. 4. Przedłużenie okresu ubezpieczenia związane z wyrównaniem okresów ubezpieczenia. 5. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wynikające z innej, niż powyższe przyczyny na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy . Wykonawca zobowiązany będzie przy powtórzeniu podobnych usług do zastosowania: - stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz nie będzie stosował stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę. - z zakresu co najmniej tożsamego z zakresem określonym w zamówieniu podstawowym w odniesieniu do poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych; - Wykonawca przy kalkulacji składki uwzględni okres rzeczywiście udzielanej ochrony według systemu pro rata temporis za każdy dzień.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-05-01   lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1b pkt. 1 ustawy Pzp. 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał kompetencje do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadał Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, ważne w okresie trwania realizacji zamówienia,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, ważne w okresie trwania realizacji zamówienia, 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ, 3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ, 4. formularz ofertowy i formularz cenowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 2a i 2b, do SIWZ, 5. ogólne warunki ubezpieczenia, 6. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub kopia pełnomocnictwa po-świadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT 2.1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ (czynność Wykonawcy winna być dokonana w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 2.2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oferty dokumentów potwierdzających: - W zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 z późn. zm.), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskał zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub po-twierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28.08.1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Warunki ubezpieczenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie przesłanek zawartych w art. 144 ust.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: a) zmiany ilości składników mienia posiadanych przez Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających za Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; b) zmiany wysokości sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej; c) zmiany dotyczącej liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji d) likwidacji, zbycia składników mienia w tym środków trwałych, inwestycji; e) zmian przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamó-wienia i jego załącznikach; f) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art 144 ust.1 pkt.2 a-c ustawy; g) sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki w art 144 ust. 1 pkt. 3 a-b i) zmiany Wy-konawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po dopełnieniu jednej z przesłanek określonych art. 144 ust. 1 pkt. 4 a-c ustawy; h) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art 144 ust. 1 e usta-wy; 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 1 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę, lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w for-mie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1 - 5, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa pod-lega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 5. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na pod-stawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany dotyczą zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej. 6. W przypadku zaistnienia którejś z wymienionych okoliczności, strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do umowy. 7. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy). 8. W okresie trwania Umowy w związku z dokonanymi przez Zamawiającego inwestycjami lub modernizacjami wzrost wartości majątku obejmowany będzie ochroną ubezpieczeniową w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia, z zastosowaniem warunków i stawek zgodnych ze złożoną ofertą Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę podłączenie toalety, Kłodzko
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania13-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę podłączenie toalety. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI