Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wraz z Terenowymi Oddziałami
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-22
 • Numer ogłoszenia651739-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 651739-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wraz z Terenowymi Oddziałami
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Ks. Markwarta  8 , 85015   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 228 636, e-mail zaopatrzenie@rckik-bydgoszcz.com.pl, faks 523 228 636.
Adres strony internetowej (URL): www.rckik-bydgoszcz.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rckik-bydgoszcz.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Ks. Markwarta 8; 85-015 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wraz z Terenowymi Oddziałami
Numer referencyjny: 15-ZP-18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wraz z oddziałami zgodnie z opisem zawartym w załącznikach: Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wymagania Zamawiającego Załącznik A do SIWZ – wykaz budynków Załącznik B do SIWZ – wykaz sprzętu elektronicznego i środków trwałych Załącznik C do SIWZ – wykaz pojazdów 1.1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części. CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ obejmujące: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 2) nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA, obejmujące: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 3) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym; CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, obejmujące: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2060 ze zm.), 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), 3) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia - auto-casco (AC), 4) ubezpieczenie assistance (ASS).

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66516000-0
66516400-4
66515000-3
66514120-3
66514110-0
66516100-1
66512100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga: 1) aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności administracyjne związane z wystawianiem / aneksowaniem dokumentów ubezpieczenia. 2) zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6-6a-6b do niniejszej SIWZ (odpowiednio w zakresie oferowanej części).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1170 ze zm.); a jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności posiadania zezwolenia, zaświadczenie Ministra Finansów lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru potwierdzające posiadanie zgody na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.2. zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1170 ze zm.) bądź zaświadczenie Ministra Finansów lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru potwierdzające posiadanie zgody na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności posiadania zezwolenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zaleca się dołączenie do oferty tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada w swojej standardowej ofercie (tj. w stosownych ogólnych warunkach ubezpieczenia) danego ryzyka przewidzianego do ubezpieczenia w niniejszej SIWZ, Wykonawca może dołączyć do oferty odpowiednie klauzule włączające i/lub zapisy rozszerzające ogólne warunki ubezpieczenia, a w szczególności dostosowujące ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań Zamawiającego (w rozumieniu niniejszej SIWZ będą to szczególne warunki ubezpieczenia). Dołączenie do oferty takich szczególnych warunków ubezpieczenia jest wymagane dla ich obowiązywania. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian ogólnych warunków ubezpieczenia. Nie jest konieczne dołączanie warunków ubezpieczenia wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
klauzule dodatkowe 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 9 i 10 wzorów umów, które stanowią Załączniki Nr 6, 6A,6B do niniejszej SIWZ. 1. Postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie w przypadkach i na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) 2. W szczególności na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP mogą ulec istotnej zmianie postanowienia niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, o ile zachodzą poniższe okoliczności: 1) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność zmiany warunków realizacji niniejszej umowy, 2) konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie będzie wynikała ze zobowiązań umownych Ubezpieczającego, w szczególności w przypadku nałożenia na Ubezpieczającego zobowiązania do zawarcia/posiadania umowy ubezpieczenia: - o wyższej niż dotychczas sumie gwarancyjnej bądź o wyższych limitach na dane ryzyko (w szczególności w klauzulach dodatkowych włączonych do ubezpieczenia), lub - zawierającej rozszeszenia ochrony bądź inne zapisy dotychczas nie przewidziane w ubezpieczeniu, lub - określające inny poziom franszyz/udziałów własnych; 3) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia przewidzianego w niniejszej umowie (np. zmiana w zakresie prowadzonej / wykonywanej działalności, liczbie osób, pojawienie się lub ujawnienie nowych zagrożeń, okoliczności pociągających za sobą możliwość powstania wypadku), które to zmiany skutkować będą: - zmianą sumy gwarancyjnej bądź limitów odpowiedzialności (w szczególności w klauzulach dodatkowych włączonych do ubezpieczenia) dostosowującą poziom sumy gwarancyjnej / limitu do występującgo ryzyka, lub - ograniczeniem lub rozszerzeniem zakresu ochrony dostosowującym zakres pokrycia ubezpieczeniowego do występujących ryzyk; 4) wystąpi konieczność doubezpieczenia, uzupełnienia, podwyższenia sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wynikająca w szczególności ze zwiększenia ryzyka w wyniku pojawienia się lub ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku bądź z powodu potrzeby podwyższenia sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności po wypłacie świadczenia, nie stanowiące realizacji postanowień warunków umowy przewidzianych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 5) nastąpi zmiana terminów zapłaty składki na uzasadniony wniosek Ubezpieczającego i w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem, 6) nastąpi zmiana w zakresie liczby głównych jednostek organizacyjnych (zakładów leczniczych) Ubezpieczającego, formy prawnej Ubezpieczającego, zmiany w wyniku przekształcenia, połączenia, zmiany własnościowe, itp., mające znaczny wpływ na zakres ubezpieczanej działalności, 7) nastąpi zmiana składki będąca konsekwencją zmian postanowień umowy przewidzianych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 pkt 6 niniejszej umowy, 8) dotyczą obniżenia stawki / składki ryczałtowej bądź innych zmian korzystnych dla Ubezpieczającego – dokonanych za zgodą obu stron umowy, w szczególności w związku z występieniem w standardowych Ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź innych wzorcach umów Ubezpieczyciela zmian na korzyść ubezpieczającego/ubezpieczonego bądź w związku z zaistnieniem nowych trendów na rynku i pojawieniem się zakresów pokrycia dotychczas nie oferowanych. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Ubezpieczający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem Ubezpieczającego. 4. Zmiany umowy są dopuszczalne w przypadku, gdy dotyczą nieistotnych postanowień umowy, przy czym zmianę istotną rozumie się zgodne z art. 144 ust. 1e ustawy PZP. 5. W szczególności za zmianę nieistotną uznaje się: 1) uzupełnienie sumy gwarancyjnej, limitów w poszczególnych ryzykach po wypłacie odszkodowania przy zastosowaniu zasad obowiązujących w umowie, 2) nieznaczne rozszerzenie lub ograniczenie zakresu ochrony udzielanej w ramach niniejszej umowy przy zastosowaniu zasad obowiązujących w umowie, 3) zmianę w zakresie głównych jednostek organizacyjnych (zakładów leczniczych) zgłoszonych do ubezpieczenia (powstanie nowej jednostki, przekształcenie, połączenie, likwidacja jednostki itp.), nie mająca znacznego wpływu na zakres ubezpieczanej działalności, 4) inną zmianę stanowiącą realizację postanowień warunków umowy przewidzianą w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, nie mającą znacznego wpływu na zakres ubezpieczanej działalności, 5) inną zmianę niezmieniającą ogólnego charakteru umowy, o której wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenia zamówienia czy też na wynik postępowania przetargowego, 6) zmianę składki będąca konsekwencją wprowadzenia zmian w przypadkach przewidzianych powyżej. 6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 powyżej wystarczające będzie potwierdzenie zmiany w postaci polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, aneksu / dodatku do polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. § 10 1. W przypadku, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia nastąpią zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - które mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Ubezpieczyciela, strony przewidują możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w formie pisemnego aneksu. 2. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 1 powyżej stawki / składki ryczałtowe obowiązujące w umowie zwiększą się o podatek od towarów i usług wyliczony wg stawki obowiązującej na podstawie nowych przepisów. 3. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 2 i 3 powyżej stawki / składki ryczałtowe obowiązujące w umowie zmienią się wyłącznie w tej części, która zawiera element kosztów związanych z minimalnym wynagrodzeniem za pracę lub z podleganiem ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu i wyłącznie w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji umowy, w stopniu odpowiadającemu wykazanemu wzrostowi kosztów wykonania umowy. 4. Zmiana do umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość (składek niewymagalnych). 5. Strona wnioskująca o zmiany, o których mowa w ust. 1, ma obowiązek wykazać, w jaki sposób i w jakim stopniu zmiany te mają wpływ na koszt realizacji umowy, dołączając do pisemnego wniosku o zmianę odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ obejmujące: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 2) nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516000-0, 66516400-4, 66515000-3, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
klauzule dodatkowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenie mienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA, obejmujące: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 3) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66514120-3, 66514110-0, 66516100-1, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
klauzule dodatkowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, obejmujące: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2060 ze zm.), 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), 3) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia - auto-casco (AC), 4) ubezpieczenie assistance (ASS).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66514120-3, 66514110-0, 66516100-1, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
klauzule dodatkowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania29-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki - 500 zł, spłacę w 6 ratach. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI