Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-12-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-28
 • Numer ogłoszenia628424-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 628424-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, krajowy numer identyfikacyjny 36788292600000, dane kontaktowe Tel: +48 32 718 07 10, +48 32 718 07 30, e-mail: za@metropoliagzm.pl, osoba do kontaktów: Katarzyna Cieśla
Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, krajowy numer identyfikacyjny 36930811400000, dane kontaktowe Tel: +48 32 718 07 10, +48 32 718 07 30, e-mail: za@metropoliagzm.pl, osoba do kontaktów: Katarzyna Cieśla

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, krajowy numer identyfikacyjny 36788292600000, ul. ul. Barbary  21a , 40-053  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 718 07 10, , e-mail za@metropoliagzm.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): https://metropoliagzm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek Metropolitalny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia została wyznaczona w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostki organizacyjnej – Zarządu Transportu Metropolitalnego
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.metropoliagzm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://metropoliagzm.pl, http://bip.metropoliagzm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21, 40-053 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Numer referencyjny: ZA.270.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w podziale na 2 części: 1) Część I obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności GZM w zakresie: • Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, • Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, 2) Część II obejmuje ubezpieczenie pojazdów w zakresie: • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, • Ubezpieczenia autocasco, • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, • Ubezpieczenia Assistance, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ – Program Ubezpieczenia. Wykaz majątku oraz inne informacje niezbędne do analizy ryzyka zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (Ubezpieczający/Ubezpieczony) nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm). 2) Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66515000-3
66516000-0
66512100-3
66514110-0
66516100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przewidywany okres ubezpieczenia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021r. (w przypadku nierozstrzygnięcia postępowania i nie zawarcia umowy przed 01.01.2020r. okres ubezpieczenia będzie obowiązywał 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy). Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, gdzie są wspólne limity odpowiedzialności, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie podmioty podlegające wspólnemu ubezpieczeniu na okresy: • od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. • od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na dwa okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 31.12.2021. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2022 r. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdego ubezpieczonego podmiotu na okresy: • od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. , • od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą: -formularz ofertowy – o treści załącznika nr 1 do SIWZ, -pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa pełnomocnik, -oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa - załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 2. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (złoży w siedzibie Zamawiającego lub prześle pocztą) oświadczenie o treści załącznika nr 4 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W zakresie części I zamówienia zamawiający przewiduje zmiany: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności na wniosek Zamawiającego oraz za zgodą Wykonawcy. Zmiana taka będzie możliwa tylko pod warunkiem, że Zamawiający zaakceptuje propozycje Wykonawcy dotyczące tej zmiany; 4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 5) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i innych podmiotów (osób prawnych) podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek/osób prawnych (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki/osoby prawnej – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki/osoby prawnej pierwotnej; c) likwidacji jednostki/osoby prawnej – jednostka/osoba prawna zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego lub osobom prawnym podlegającym ubezpieczeniu w ramach niniejszego postępowania, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek/osób prawnych do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek/osób prawnych, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy; 6) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 7) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy PZP, wynagrodzenie wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) może ulec zmianie w przypadku: 1) zmiany wysokości składki w związku z wprowadzeniem na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 2) zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki/ składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - pod warunkiem, że zmiany, o których mowa w pkt a) - c) powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację wpływu opisanych w pkt. a) – c) zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę. W zakresie części II zamówienia zamawiający przewiduje zmiany: 1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (podmioty podlegające ubezpieczeniu na podstawie niniejszego postępowania) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez ww. podmioty i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 31.12.2021 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2022 r. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf; 3) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i innych podmiotów (osób prawnych) podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek/osób prawnych (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki/osoby prawnej – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki/osoby prawnej pierwotnej; c) likwidacji jednostki/osoby prawnej – jednostka/osoba prawna zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego lub osobom prawnym podlegającym ubezpieczeniu w ramach niniejszego postępowania, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej; d) włączenia dodatkowych jednostek/osób prawnych do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek/osób prawnych, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy; 4) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 5) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy PZP, wynagrodzenie wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) może ulec zmianie w przypadku: 1) zmiany wysokości składki w związku z wprowadzeniem na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 2) zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki/ składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - pod warunkiem, że zmiany, o których mowa w pkt a) - c) powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację wpływu opisanych w pkt. a) – c) zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia; b) z inspektorem ochrony danych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@metropoliagzm.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią: e) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy w zakresie rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty i ewentualnie wykonania Umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; f) art. 6 ust. 1 c RODO, jako że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w zakresie, w jakim przebieg procesu wyboru Wykonawcy musi spełniać wymagania wynikające z PZP, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie broker ubezpieczeniowy Maximus Broker Sp. z o.o. oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP; g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako element protokołu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania protokołu obejmuje cały czas trwania Umowy; h) Niezależnie od powyższego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ewentualne zakwestionowanie przez Panią/Pana wyniku postępowania; i) W przypadku zawarcia Umowy pomiędzy Panią/Panem a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na skutek złożonej przez Panią/Pana oferty, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz ewentualnie przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem Umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz trwania obowiązków prawnopodatkowych nałożonych na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.); j) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych w zakresie wynikającym z niniejszego SIWZ będzie odrzucenie Pani/Pana oferty na zasadach wynikających z PZP; k) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; l) w zakresie wynikającym z treści RODO i w granicach tam wskazanych, posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; − na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część I obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności GZM w zakresie: • Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, • Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena łączna ubezpieczenia 60,00
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych 25,00
Zwiększenie limitów odpowiedzialności 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sposób oceny ofert w przyjętych kryteriach oceny ofert: A. Cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia (niniejszej części zamówienia). Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru: P min An = __________ x 100 pkt. Pn An - liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium A n - numer oferty Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert Pn - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad: • za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 41, 45, 47 zostanie przyznanych po 4 punktów za każdą klauzulę, • za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 38, 39, 40, zostanie przyznanych po 6 punktów za każdą klauzulę, • za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 42, 46, 48, 50 zostanie przyznanych po 8 punktów za każdą klauzulę, • za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 44, zostanie przyznanych 12 punktów, • za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 49, zostanie przyznanych 14 punktów, • za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 43 zostanie przyznanych 20 punktów. C. Zwiększenie limitów odpowiedzialności – ocena tego kryterium polega na przyznaniu dodatkowych punktów za zwiększenie limitów odpowiedzialności/sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wskazanych poniżej wg. następujących zasad: Nr Opis kryterium oceny ofert Zmiany limitów wprowadzone w ofercie przez Wykonawcę Liczba punktów C1 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia z przyczyn innych niż wyładowania atmosferyczne Zwiększenie limitu o 50% 4 pkt Zwiększenie limitu o 100% 7 pkt C2 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji Zwiększenie limitu o 50% 8 pkt Zwiększenie limitu o 100% 15 pkt C3 Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej Zwiększenie limitu o 50% 4 pkt Zwiększenie limitu o 100% 8 pkt C4 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów (w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów) Zwiększenie limitu o 50% 3 pkt Zwiększenie limitu o 100% 5 pkt C5 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa) Zwiększenie limitu o 50% 6 pkt Zwiększenie limitu o 100% 12 pkt C6 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia (w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia) Zwiększenie limitu o 50% 7 pkt Zwiększenie limitu o 100% 15 pkt C7 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych) Zwiększenie limitu o 50% 5 pkt Zwiększenie limitu o 100% 9 pkt C8 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych) Zwiększenie limitu o 50% 5 pkt Zwiększenie limitu o 100% 9 pkt C9 Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej Zwiększenie SG o 25% 10 pkt Zwiększenie SG o 50% 20 pkt


Część nr: 2 Nazwa: Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II obejmuje ubezpieczenie pojazdów w zakresie: • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, • Ubezpieczenia autocasco, • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, • Ubezpieczenia Assistance,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena łączna ubezpieczenia 60,00
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych 30,00
Zniżka za niską szkodowość 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sposób oceny ofert w przyjętych kryteriach oceny ofert: D Cena łączna ubezpieczenia – waga 60% E. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 30% F. Zniżka za niską szkodowość – waga 10% cena łączna ubezpieczenia w części II zamówienia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zamówienia. Oferty będą podlegały ocenie w kryterium D według następującego wzoru: P min Dn = __________ x 100 pkt. Pn Dn - liczba punktów przyznana ofercie n dla kryterium D n - numer oferty Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert Pn - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n zaakceptowanie klauzul dodatkowych w części II zamówienia – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad: za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 4, 13 zostanie przyznanych po 6 punktów za każdą klauzulę, za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 7, 8, 9, 11, 12, 14 zostanie przyznanych po 8 punktów za każdą klauzulę, za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 6, 10 zostanie przyznanych 10 punktów, za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 5 zostanie przyznanych 20 punktów. W kryterium E Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt (w przypadku akceptacji wszystkich klauzul dodatkowych). UWAGA: Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 3 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. Zniżka za niską szkodowość – Ubezpieczyciel wyraża zgodę na wprowadzenie następujących postanowień dodatkowych do umów ubezpieczenia komunikacyjnego. W przypadku kiedy wskaźnik szkodowości (Ws) Ubezpieczającego/Ubezpieczonego po 10 miesiącach w pierwszym rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczy 30%, Ubezpieczyciel udzieli zniżki w składce na kolejne okresy ubezpieczenia w wysokości 10% dla wszystkich pojazdów, których okres ubezpieczenia będzie rozpoczynał się w kolejnym rocznym okresie rozliczeniowym. Pierwszy roczny okres rozliczeniowy to okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Dotyczy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco. Wskaźnik szkodowości (Ws), o którym mowa wyżej zostanie wyliczony wg. poniższego wzoru: Ws = (wypłacone odszkodowania+rezerwy na poczet zgłosoznych i niewypłaconych szkód)/(łączna składka ubezpieczeniowa) X 100%


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę napisanie biznes planu - Gliwice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania02-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę napisanie biznes planu na firmę transportową. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI