Kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia w 2020 roku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia w 2020 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOświęcim
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-11-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-07
 • Numer ogłoszenia620192-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 620192-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bema 12A, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-19-69-930, Paweł Saratowicz 502-625-532
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bema 12A, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-24-48-759, Beata Dybał 697 550 764

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 72112533000000, ul. ul. Bema  , 32-602  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 423 140, e-mail saratowicz.pawel@zuk.oswiecim.pl, faks 338 423 140.
Adres strony internetowej (URL): www.zuk.oswiecim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka ze 100% udziałem Gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Za przeprowadzenie postępowania odpowiada w całości Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. MZUK Sp. z o.o. udzielił ZUK Sp. z o.o. stosownego pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej. Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zuk.oswiecim.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składane są w formie pisemnej, zgodnie z zapisami siwz.
Adres:
siedziba Spółki ul. Bema 12A, budynek A, Biuro Zarządu pok. 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia w 2020 roku
Numer referencyjny: 12/PZ/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia w 2020 roku Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia: 1) od ognia i innych zdarzeń losowych; 2) od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/dewastacji; 3) sprzętu elektronicznego; 4) OC pojazdów mechanicznych; 5) AC pojazdów mechanicznych (formuła all risks); 6) sprzętu i maszyn budowlanych; 7) odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności (OC deliktowa) wraz z rozszerzeniami: - odpowiedzialność cywilna pracodawcy, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności OC za szkody w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub/i gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 8) Ubezpieczenie OC członków władz obu Spółek (Zamawiających) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Punkty 1-7 stanowią zadanie 1; punkt 8 stanowi zadanie 2.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66516000-0
66512000-2
66515000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje złożenie zamówień „uzupełniających”, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w przypadku, gdy: 1) zgłaszany do ubezpieczenia składnik majątku nie może podlegać tzw. automatycznemu pokryciu, 2) w zakresie, w jakim ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: w wypadku konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów prawa bądź wymogów zawieranych w trakcie okresu ubezpieczenia umów cywilnoprawnych. Zamawiający przewiduje się (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp), w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy, udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 20% wartości oferty w zł netto w zakresie usług podobnych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający nie przewiduje zamówień udzielanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający wymaga posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Celem potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia: Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi: Dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
DOKUMENTY SKŁADANE W FORMIE PISEMNEJ WRAZ Z OFERTĄ 1. Wypełniony formularz ofertowy (w zależności od zadania) – według zał. nr 8/10 do siwz; 2. Wypełniony kosztorys ofertowy dla części 1 (w zależności od zadania) – według zał. nr 9 a, 9b do siwz; 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (zał. nr 11 do siwz); 4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 12 do siwz); 5. Ogólne warunki ubezpieczenia dla każdego ryzyka wskazanego w siwz. 6. Inne dokumenty lub pełnomocnictwa wymagane fakultatywnie lub warunkowo przez zamawiającego. 7. Fakultatywnie broszury reklamowe, foldery, instrukcje i inne dokumenty handlowe, które mogą potwierdzać lub uwiarygodnić spełnianie wymaganych warunków przez oferowane usługi.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 95,00
Ilość rat spłaty składki 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) za zgodą stron, w wyjątkowych sytuacjach, jeśli zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru umowy, a ewentualna zmiana wynagrodzenia wykonawcy nie przekracza 10% wartości pierwotnej zamówienia (np. dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy, wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy w zakresie dopuszczonym prawem i siwz, zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia, zmian stawek składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne mających wpływ na koszty wykonania zamówienia, zmian przedmiotu zamówienia spowodowanych koniecznością adaptacji do zmienionych przepisów prawa); 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki określone w art. 144 ust.1 pkt 2 uPzp; 3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, nawet działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a wprowadzone zmiany nie zmieniają charakteru umowy; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 5) zamawiający przejmuje zobowiązania wykonawcy względem jego podwykonawców, co ex lege oznacza zmianę podmiotowości wykonawcy; 6) zmiana nie jest istotna w rozumieniu art. 144 ust.1e uPzp; 7) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (w przypadku zamówień na usługi lub dostawy), a pierwotny charakter umowy nie ulega zmianie. 3. W przypadkach, o których mowa w ust.2 pkt 2 i 3 zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 4. W przypadku nie możności dokonania zmian zgodnie z zapisami niniejszego punktu lub w przypadku wprowadzenia tych zmian w sposób niedozwolony ustawą, zastosowanie znajdują przepisy art. 144 ust. 2 i 3 uPzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-14, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej „RODO”), informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bema 12A, 32 -600 Oświęcim, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w ZUK Sp. z o.o. jest Pani Kinga Seweryn, e-mail: sekretariat@zuk.oswiecim.pl ; tel.: 33 842-31-40; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia Spółki w 2020r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia: 1) od ognia i innych zdarzeń losowych; 2) od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/dewastacji; 3) sprzętu elektronicznego; 4) OC pojazdów mechanicznych; 5) AC pojazdów mechanicznych (formuła all risks); 6) sprzętu i maszyn budowlanych; 7) odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności (OC deliktowa) wraz z rozszerzeniami: - odpowiedzialność cywilna pracodawcy, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności OC za szkody w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub/i gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516000-0, 66512000-2, 66515000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 95,00
Ilość rat spłaty składki 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenie OC członków władz Spółek (obu Zamawiających) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZUK: Suma ubezpieczenia: 250 000,00 zł Zakres ubezpieczenia: zakres ubezpieczenia powinien objąć w szczególności: 1) Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ubezpieczonego (każda osoba fizyczna będąca w okresie trwania umowy ubezpieczenia członkiem władz Zamawiającego oraz/lub podmiotu zależnego) czynności służbowych podjętych w granicach jego kompetencji, ustalonych przez podmiot gospodarczy lub określony przez obowiązujące przepisy prawne. 2) Odpowiedzialność za szkody majątkowe (damnum emergens i lucrum cessans), w tym m.in.: a) ochrona prawna dla spraw karnych i skarbowych, b) szkody, za które ubezpieczony (ubezpieczający) ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa, umowy, regulaminu, statutu Spółki (Zamawiającego); c) szkody spadkobierców oraz małżonków osób ubezpieczonych, d) szkody wynikające z przekroczenia pełnomocnictw o ile nie wynikało to z winy umyślnej ubezpieczonego, e) ujawnienie informacji poufnej, f) szkody powstałe z naruszeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, g) szkody pracowników podczas wykonywania zarządczych i nadzorczych uprawnień w Spółce, h) naruszenie praw pracowniczych – co najmniej faktyczne lub domniemane: - niesłuszne, bezpodstawne lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na skutek jej wypowiedzenia lub innego działania wywierającego taki sam skutek, naruszenie warunków umowy o pracę, - dyskryminację, - składanie mylących oświadczeń lub zamieszczenie wprowadzających w błąd informacji w ogłoszeniach o pracy, - odmowa zatrudnienia, niesłuszne pozbawienie możliwości awansu, stosowanie krzywdzących zasad dyscypliny, brak wystawienia świadectw pracy na skutek zaniedbania, brak zapewnienia należytego okresu ochronnego lub zaniedbania w ocenie pracowników, - czyny popełnione w związku z zatrudnieniem, m.in.: naruszenie prywatności, zniesławienie, molestowanie seksualne i inne naruszenie dóbr osobistych, - odszkodowań o charakterze karnym lub represyjnym, popełnione przeciwko pracownikowi w związku z jego wcześniejszym, obecnym lub potencjalnym zatrudnieniem. i) Ubezpieczyciel pokrywa także koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody. Trigger: claims made Zakres czasowy: 72 miesiące przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń, 48 miesięcy ochrony dla ustępujących członków władz. Osoby objęte ubezpieczeniem: Byli, obecni i przyszli członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci Zamawiającego oraz inne osoby zgodnie z OWU w tym osoby bliskie. W dotychczasowej działalności Zamawiającego nie występowały szkody ani żadne roszczenia z tytułu OC członków władz Zamawiającego. Dokumenty finansowe Zamawiającego (np. Bilanse i Rachunki Zysków i Strat za ostatnie trzy lata), wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, decyzja w sprawie nadania numeru NIP i REGON są dostępne nieodpłatnie siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11 (tel. 33 842-31-40) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00. Dopuszczalne przez Zamawiającego franszyzy: Franszyza redukcyjna nie więcej niż 5% odszkodowania jednak nie mniej niż 1 000,00 zł. MZUK: Suma ubezpieczenia: 200 000,00 zł Zakres ubezpieczenia: zakres ubezpieczenia powinien objąć w szczególności: 3) Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ubezpieczonego (każda osoba fizyczna będąca w okresie trwania umowy ubezpieczenia członkiem władz Zamawiającego oraz/lub podmiotu zależnego) czynności służbowych podjętych w granicach jego kompetencji, ustalonych przez podmiot gospodarczy lub określony przez obowiązujące przepisy prawne. 4) Odpowiedzialność za szkody majątkowe (damnum emergens i lucrum cessans), w tym m.in.: a) ochrona prawna dla spraw karnych i skarbowych, b) szkody, za które ubezpieczony (ubezpieczający) ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa, umowy, regulaminu, statutu Spółki (Zamawiającego); c) szkody spadkobierców oraz małżonków osób ubezpieczonych, d) szkody wynikające z przekroczenia pełnomocnictw o ile nie wynikało to z winy umyślnej ubezpieczonego, e) ujawnienie informacji poufnej, f) szkody powstałe z naruszeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, g) szkody pracowników podczas wykonywania zarządczych i nadzorczych uprawnień w Spółce, h) naruszenie praw pracowniczych – co najmniej faktyczne lub domniemane: - niesłuszne, bezpodstawne lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na skutek jej wypowiedzenia lub innego działania wywierającego taki sam skutek, naruszenie warunków umowy o pracę, - dyskryminację, - składanie mylących oświadczeń lub zamieszczenie wprowadzających w błąd informacji w ogłoszeniach o pracy, - odmowa zatrudnienia, niesłuszne pozbawienie możliwości awansu, stosowanie krzywdzących zasad dyscypliny, brak wystawienia świadectw pracy na skutek zaniedbania, brak zapewnienia należytego okresu ochronnego lub zaniedbania w ocenie pracowników, - czyny popełnione w związku z zatrudnieniem, m.in.: naruszenie prywatności, zniesławienie, molestowanie seksualne i inne naruszenie dóbr osobistych, - odszkodowań o charakterze karnym lub represyjnym, popełnione przeciwko pracownikowi w związku z jego wcześniejszym, obecnym lub potencjalnym zatrudnieniem. i) Ubezpieczyciel pokrywa także koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody. Trigger: claims made Zakres czasowy: 72 miesiące przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń, 48 miesięcy ochrony dla ustępujących członków władz. Osoby objęte ubezpieczeniem: Byli, obecni i przyszli członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci Zamawiającego oraz inne osoby zgodnie z OWU w tym osoby bliskie. W dotychczasowej działalności Zamawiającego nie występowały szkody ani żadne roszczenia z tytułu OC członków władz Zamawiającego. Dokumenty finansowe Zamawiającego (np. Bilanse i Rachunki Zysków i Strat za bieżący rok - z uwagi na datę powstania Spółki), wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, decyzja w sprawie nadania numeru NIP i REGON są dostępne nieodpłatnie siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (tel. (33) 847 80 63) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00. Dopuszczalne przez Zamawiającego franszyzy: Franszyza redukcyjna nie więcej niż 5% odszkodowania jednak nie mniej niż 1 000,00 zł. Zamawiający nie przewiduje dla zadania nr 2 wzoru umowy. Postanowienia niniejszej siwz winny być uwzględnione w dokumencie ubezpieczenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 95,00
Ilość rat spłaty składki 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuje pilnie niedużej pożyczki, Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania07-08-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Potrzebuje pilnie niedużej pożyczki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI