Organizacja i logistyka spotkań biznesowych pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja i logistyka spotkań biznesowych pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP w ramach misji gospodarczej „AI Solutions Finland 2021”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-06-07
 • ZamawiającyGdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00068519
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i logistyka spotkań biznesowych pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP w ramach misji gospodarczej „AI Solutions Finland 2021”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220714278

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 722 03 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@investgda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.investgda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot zobowiązany do udzielania zamówień publicznych w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy" na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 7.07.2016r.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność na rzecz Gminy Miasta Gdańsk w tym gospodarowanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i logistyka spotkań biznesowych pomorskich przedsiębiorców sektora MŚP w ramach misji gospodarczej „AI Solutions Finland 2021”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03cb614e-bfb8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://investgda.ezamowienia.com/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej pod adresem: https://investgda.ezamowienia.com/ oraz poczty elektronicznej: a.maderska@investgda.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy PZP określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
2) Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
b) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8; możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
c) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, tel.: (58) 722 03 00, office@investgda.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną – w przypadku jej zawarcia lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie – przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz
b) w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, co stanowi uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że będzie to wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa (np. organom administracji publicznej);
4) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 2) powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia „Wytycznych w zakresie zasad przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”; w tym – w przypadku gdy dotyczy – podane dane będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń; dane zawarte w wystawionych dokumentach księgowych przechowywane będą przez Administratora przez okres przechowywania odpowiedniej dokumentacji księgowej na cele podatkowe;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie warunkuje możliwość podjęcia działań przed zawarciem umowy jak i zawarcie samej umowy oraz wzięcie udziału w Postępowaniu;
9) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021/BROKER/FINLANDIA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi organizacji i logistyki spotkań biznesowych pomorskich przedsiębiorców sektora mikro/małych/średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) w ramach misji gospodarczej AI Solutions Finland 2021 polegające na zapewnieniu:
1) transportu lotniczego
2) transportu lotniczego rollup-a
3) noclegów wraz ze śniadaniem
4) ubezpieczenia
5) transportu lokalnego
6) wyżywienia poza hotelem w tym: obiadu, obiadokolacji oraz zestawów podróżnych zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63515000-2 - Usługi podróżne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem następującego kryterium, gdzie 1% jest równy 1 punktowi:

Cena brutto – waga 100%
Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga
procentowa.

Sposób obliczenia:
KC= (CN / CR) x 100
gdzie:
KC – liczba punktów dla kryterium „Cena”
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej

2. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać podmiot, który spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonej przez Marszałka Województwa, lub – w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – rejestru prowadzonego przez właściwe władze danego kraju pochodzenia Wykonawcy, o ile prawo kraju pochodzenia Wykonawcy wymaga takiego wpisu,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 usługi organizacji wyjazdów zagranicznych o wartości każdego zamówienia na poziomie minimum 80.000,00 zł netto, dla co najmniej 10 osób każdy wyjazd.
W przypadku gdy powyższa wartość wyrażona będzie w walucie obcej, należy przeliczyć tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja ogłoszenia o przedmiotowym postępowaniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP zgodnie z rozdziałem X SWZ.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w formie dokumentów wskazanych szczegółowo w ust. 3 i 4 rozdziału X SWZ.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w rozdziale IX ust. 1 i 2 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w zdaniu uprzednim, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia oświadczenia tych podmiotów o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w rozdziale IX ust. 1 i 2 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP zgodnie z rozdziałem X SWZ.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w formie dokumentów wskazanych szczegółowo w ust. 3 i 4 rozdziału X SWZ.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (w tym ilości osób, dla których organizowany był każdy z wyjazdów), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SWZ na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formacie danych określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wybór formatu musi umożliwiać użycie jednego z ww. podpisów. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do składania ewentualnych wyjaśnień, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik nr 3 do SWZ).
4. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z zgodnie z Instrukcją Użytkownika.
5. Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109. Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP i podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 462 ust. 5 ustawy PZP, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w rozdziale IX ust. 1 i 2 SWZ .
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJE O WYKONAWCACH WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania, a także
5) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał w umowie regulującej warunki współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informacje, który z nich jest uprawniony do wystawienia wszelkich dokumentów księgowych w ramach umowy w sprawie zamówienia i inkasowania wszelkich płatności z nich wynikających. Tym samym Zamawiający wymaga, by wszelkie rozliczenia realizowane w ramach umowy odbywały się z jednym podmiotem. Zamawiający wymaga, by umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawierała również informacje o wspólnej solidarnej odpowiedzialności tych Wykonawców za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie:
1) wysokości wynagrodzenia lub jego sposobu i terminu płatności,
2) terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
3) liczby biletów lotniczych, noclegów, przejazdów lub posiłków,
4) sposobu transportu na miejscu w Turku,
na zasadach określonych w ustawie PZP i poniżej.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, spowodowane następującymi okolicznościami:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,
2) zmiana przewidywanej liczby uczestników misji skutkująca koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji określonych usług lub elementów programu misji,
3) zmiana liczby uczestników posiłków zaplanowanych w ramach misji,
4) siła wyższa, za którą Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec, w tym okoliczności związane z niemożliwym do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy wprowadzeniem obostrzeń w związku z epidemią SARS-CoV-2 na terenie Polski lub Finlandii, w szczególności w zakresie przemieszczania się osób lub organizacji spotkań,
5) zaistnienie innych okoliczności niezależnych od żadnej ze Stron mających wpływ na prawidłową realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z celami Projektu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://investgda.ezamowienia.com/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości oraz nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej ani sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy PZP.
6. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
7. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postepowaniu.
11. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia kluczowych zadań.
2021-05-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesują mnie zajęcia nordic walking w godzinach popołudniowych - Sopot
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Interesują mnie zajęcia nordic walking w godzinach popołudniowych. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI