Obsługa hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjna do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Obsługa hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjna do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w formie gry decyzyjnej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2023-10-17
 • ZamawiającyMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-09
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00434378
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjna do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w formie gry decyzyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013272620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bankowy 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@mazowieckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mazowieckie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjna do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w formie gry decyzyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64051255-644c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00434378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00153232/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Ćwiczenia obronne w formie gry decyzyjnej pod kryptonimem „WOJEWÓDZTWO-23” dla przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz służb zespolonych województwa mazowieckiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-64051255-644c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), z wyłączeniem
składania ofert – sposób przygotowania i złożenia oferty wskazany jest w pkt 11.3 SWZ. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu
korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk "dodaj załącznik”). W przypadku załączników opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) - dodaje się uprzednio podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub - dokument z „wszytym” podpisem (typ wewnętrzny). Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub dokumenty sporządza w postaci elektronicznej i przekazuje jako załącznik do „Formularza do komunikacji” lub jako tekst wpisany bezpośrednio do Formularza do komunikacji, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w
postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.2.1 Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora Generalnego z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie. Można się z nim
kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą:/t6j4ljd68r/skrytka; poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl; telefonicznie: 22 695-69-95.
1.2.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@mazowieckie.pl lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
1.2.3 Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
1.2.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP.
1.2.5 Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych (jeżeli dane były pozyskane na podstawie wyrażenia zgody); d) prawo do przenoszenia danych; e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych. f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy państwa dane niezgodnie z prawem.
1.2.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
1.2.7 Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
1.2.8 Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 1.2.9 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOU-IX.272.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie kompleksowej obsługi hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjnej w zakresie zapewnienia noclegu, wyżywienia oraz udostępnienia sali konferencyjnych ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w formie gry decyzyjnej pod kryptonimem „WOJEWÓDZTWO-23” dla przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz administracji zespolonej i niezespolonej województwa mazowieckiego. Zamówienie dotyczy zakwaterowania, wyżywienia, udostępnienia czterech sal konferencyjnych ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego (gry decyzyjnej) dla przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz administracji zespolonej i niezespolonej województwa mazowieckiego, w którym udział weźmie do 35 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-15 do 2023-11-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kategoria obiektu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust 1 ustawy UOBN z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2023 poz. 129 ze zm.), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta powinna zawierać:
1.1. Formularz ofertowy;
1.2. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ;
1.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.5. Oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ);
1.6. Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 7.1.8 SWZ musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie. Powyższe zasady stosuje się również w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Każdy z wykonawców musi samodzielnie
wykazać, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania określone w:
- art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy;
- art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 r. poz. 129);
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia jest określony w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy - platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-15

NAJNOWSZE ZLECENIE
Wynajmę salę taneczną z klimatyzacją blisko centrum Warszawy- Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Wynajmę salę taneczną z klimatyzacją blisko centrum Warszawy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI