Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych realizowanych w ramach projektu pn. " Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZielona Góra
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-10-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZwiązek Powiatów Lubuskich
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-17
 • Numer ogłoszenia610758-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 610758-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

Związek Powiatów Lubuskich: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych realizowanych w ramach projektu pn. " Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług". współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Powiatów Lubuskich, krajowy numer identyfikacyjny 36188912300000, ul. Podgórna  5 , 65-057  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 452 75 30, e-mail agata.krasowska@powiat-zielonogorski.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://zpl.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek Powiatów Lubuskich
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zpl.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę nalezy złozyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Podgórnej 5, 65-057 Zielona Góra, BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Adres:
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych realizowanych w ramach projektu pn. " Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług"
Numer referencyjny: ZPL.273.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych realizowanych w ramach projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług. 2. Zamówienie zostało podzielone na 11 części. 3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.1-4.11. do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 4.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 5. W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.).

II.5) Główny kod CPV: 71700000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72316000-3
72320000-4
71354300-7
71355000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Okres w którym realizowane będzie zamówienie: cz. 1,2,3,4,6,7,8,10,11 - do 29.11.2020 r. (od daty obowiązywania umowy) cz. 5: GESUT - do 29.11.2020 r. (od daty obowiązywania umowy), EGIB do 31.10.2021 r.(od daty obowiązywania umowy) cz. 9 Zabór, Świdnicy, Czerwieńska i Nowogrodu Bobrzańskiego EGIB - do 29.11.2020 r. (od daty obowiązywania umowy), Kargowa i Sulechów EGIB - do 31.10.2021 r. (od daty obowiązywania umowy); GESUT do 29.11.2020 r. (od daty obowiązywania umowy)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie : 1.1. co najmniej 2 usługi, z których każda obejmowała: nadzór nad wykonaniem lub wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla minimum 1 obrębu ewidencyjnego; 1.2 co najmniej 1 usługę, która obejmowała: nadzór nad opracowaniem lub opracowanie zbioru danych GESUT dla minimum 1 obrębu ewidencyjnego. Uwaga: Zamawiający pod pojęciem „usługa” lub „zamówienie” rozumie umowę. W przypadku, gdy wartość wykazywanych usług (umów) jest wykazywana w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do danej waluty obcej, określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Uwaga: Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał usługi podając informację o zamawiającym oraz datę i nazwę zrealizowanego zamówienia, na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Dla podmiotów występujących wspólnie warunek ten będzie oceniany łącznie. Dopuszcza się przedłożenie tych samych usług na wykazanie doświadczenia dla wszystkich części. ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA 1.Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania: 1.1 min. 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 725 ze zm. ) tj. uprawnienia obejmujące geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne; 1.2 min. 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 725 ze zm. ) tj. uprawnienia obejmujące rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia geodezyjne. Uwaga: Dopuszcza się wykazanie tych samych osób jako potencjału kadrowego dla każdej z części. Uwaga: Zamawiający będzie wymagał wskazania w złożonym na wezwanie Zamawiającego wykazie osób, imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu tych osób. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na etapie realizacji zamówienia ponad wymagania minimalne muszą również zostać wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może proponować zmianę osób wykonujących przedmiot zamówienia, zmiana taka wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać, co najmniej wymagania dla osoby zastępowanej, określone w SIWZ. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej przedmiot zamówienia, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę wykonującą przedmiot zamówienia, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, pod rygorem uznania Umowy za nienależycie wykonaną. Zmiana osób wykonujących przedmiot zamówienia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy – będzie uznana za skuteczną po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający będzie wymagał od wykonawców wskazania w wykazie osób, imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu tych osób. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), chyba, że Zamawiający będzie posiadał dokumenty dotyczące Wykonawcy lub będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych; -składany na wezwanie Zamawiającego– do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia: 1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona), Dowodami o których mowa powyżej są: a) referencje bądż inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi lub dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej, c) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego- zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający wymagać będzie złożenia następujących dokumentów oraz oświadczeń: 1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. UWAGA: Zgodnie z art 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust.5 ustawy). Dokument należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Związku Powiatów Lubuskich, Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, Biuro Obsługi Klienta ok. 2. Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2B do SIWZ (składane razem z ofertą); II. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymagać będzie złożenia : 1. aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art 22 ust. 1 pt. 2) i ust. 1b ustawy Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą); Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia (Załącznik nr 2A, 2B oraz 2C do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Ponadto, do oferty należy załączyć następujące dokumenty: − Formularz ofertowy – według Załącznika nr 1 do SIWZ. − Dokument potwierdzający wniesienie wadium - odpowiednio dla danej części zamówienia w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu. − Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii. − Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ)., − Zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. VI ust 3 pkt b) SIWZ, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy, w formie oryginału.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla Części nr 1: 600,00 zł ( sześćset złotych 00/100); Dla Części nr 2: 400,00 zł (czterysta złotych 00/100); Dla Części nr 3: 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100); Dla Części nr 4: 250,00 zł ( dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100); Dla Części nr 5: 400,00 zł (czterysta złotych 00/100); Dla Części nr 6: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100); Dla Części nr 7: 300,00 zł (trzysta złotych 00/100); Dla Części nr 8: 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100); Dla Części nr 9: 400,00 zł (czterysta złotych 00/100); Dla Części nr 10: 400,00 zł (czterysta złotych 00/100); Dla Części nr 11: 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy, tj. w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 310. z późn.zm.)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu, Zamawiający informuje, że : 1. będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w Rozdziale XV SIWZ. 2. w Rozdziale XVIII SIWZ zamieszczone zostały zapisy dotyczące ochrony danych osobowych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat gorzowski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat gorzowski 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.1 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 4.W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.). 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 29.11.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 72316000-3, 72320000-4, 71354300-7, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat krośnieński
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat krośnieński 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.2 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 4.W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.). 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 29.11.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 72316000-3, 72320000-4, 71354300-7, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat miedzyrzecki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat miedzyrzecki 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.3 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 4.W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.). 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 29.11.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 72316000-3, 72320000-4, 71354300-7, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat nowosolski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat nowosolski 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.4 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 4.W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.). 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 29.11.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 72316000-3, 72320000-4, 71354300-7, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat słubicki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat słubicki 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.5 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 4.W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.). 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia GESUT do 29.11.2020 r, EGIB do 31.10.2021 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 72316000-3, 72320000-4, 71354300-7, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat strzelecko-drezdenecki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - strzelecko-drezdenecki 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.6 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 4.W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.). 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 29.11.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 72316000-3, 72320000-4, 71354300-7, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat świebodziński
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat świebodziński 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.7 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 4.W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.). 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 29.11.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 72316000-3, 72320000-4, 71354300-7, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat wschowski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat wschowski 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.8 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 4.W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.). 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 29.11.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 72316000-3, 72320000-4, 71354300-7, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat zielonogórski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat zielonogórski 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.9 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 4.W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.). 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Zabór, Świdnica, Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk - EGIB do 29.11.2020 r,; Kargowa i Sulechów - EGIB do 31.10.2021 r. ; GESUT do 29.11.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 72316000-3, 72320000-4, 71354300-7, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat żagański
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat żagański 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.10 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 4.W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.). 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29.11.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 72316000-3, 72320000-4, 71354300-7, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat żarski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych - powiat żarski 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.11 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 4.W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.). 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71700000-5, 72316000-3, 72320000-4, 71354300-7, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję tynkarzy do pracy w zespole 6 osobowym - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania18-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję tynkarzy do pracy w zespole 6 osobowym. Praca polega na wykonywaniu tynków agregatem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI