Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych przez BFG
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-12-07
 • ZamawiającyBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00289882
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych przez BFG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010978710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-546

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@bfg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bfg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych przez BFG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c5ca942-4e8e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00289882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c5ca942-4e8e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ i https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w prowadzonym postępowaniu, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji i przekazywanie oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) z wykorzystaniem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji poprzez pocztę elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 3.3 SWZ. Ofertę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy przy użyciu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) z wykorzystaniem ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu, powinien mieć dostęp do miniPortalu i konta na ePUAP. Wykonawca korzystając z miniPortalu i ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji. Wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów i oświadczeń elektronicznych (w tym cyfrowe odwzorowania dokumentów papierowych) oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu oraz ePUAP opisane zostały w: 1) Regulaminie korzystania z miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 2) Regulaminie ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania . Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu i ePUAP, określone w Regulaminie miniPortalu i Regulaminie ePUAP oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu i ePUAP, do przestrzegania postanowień tych regulaminów. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na ePUAP i miniPortalu, tj. Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB. Do złożenia oferty i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz innych dokumentów i oświadczeń w postaci elektronicznej, konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Dokumenty lub oświadczenia elektroniczne (w tym cyfrowe odwzorowania dokumentów papierowych), jako załączniki (inne niż oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), mogą być składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji dostępnego na miniPortalu i ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@bfg.pl Adres poczty elektronicznej Zamawiającego do komunikacji elektronicznej (nie dotyczy składania oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp): kancelaria@bfg.pl. Zaleca się przesyłanie dokumentów, wniosków, oświadczeń i innych informacji (jako załączników) w formacie pliku .pdf. Maksymalny rozmiar wiadomości, jaki można przesłać za pomocą poczty elektronicznej wynosi 30 MB. Postępowanie, w tym komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się w języku polskim, dopuszcza się używanie w ofercie, oświadczeniach i dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Szczegóły dot. wymagań technicznych oraz organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w pkt 3 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dla uczestników postępowania dotycząca
przetwarzania danych osobowych znajduje się w pkt 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ/ZP/10/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych przez BFG.
Program rekreacyjno-sportowy wyselekcjonowany pod kątem potrzeb zamawiającego powinien uprawniać do:
4.1.1 wstępu na obiekty, takie jak: siłownia, sauna, basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe, korty do squash-a itp.;
4.1.2 udział w zajęciach, takich jak: zajęcia fitness, joga, taniec, aqua aerobic, sztuki walki, nordic walking, pilates, rowery spinningowe, łaźnia, grota i jaskinia solna itp.
Wykonawca zapewni nielimitowany oraz nieograniczony czasowo - dzienny dostęp w zależności od zakresu wybranych usług do obiektów sportowych oraz różnych zajęć sportowych w całym kraju.
Dostęp powinien dawać możliwości korzystania z usług i zajęć w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92330000-3 - Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne

92600000-7 - Usługi sportowe

92610000-0 - Usługi świadczone przez ośrodki sportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 15 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena miesięcznego abonamentu dla jednego Dziecka brutto (Pd)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena miesięcznego abonamentu dla jednego Dziecka na basen brutto (Pb)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 zamówienia (umowy) obejmujące świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących, o wartości usługi nie mniejszej niż 240 000,00 PLN brutto każde.
UWAGA I – Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
UWAGA III – Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ na stronie internetowej BFG.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.3 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
10.3.1 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
10.3.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
10.3.3 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
10.3.4 oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 10 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.4 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
10.4.1 wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały lub są wykonane – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;
10.4.2 dowody określające, że usługi lub dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 10.4.1, zostały wykonane wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi lub dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi lub dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;
Szczegóły dotyczące środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 10 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy Pzp, w tym wymagań wskazanych w art. 58 ustawy Pzp i art. 117 ustawy Pzp. Zgodnie z art.117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zaszyfrowaną ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu i e-PUAP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. od zakończenia obecnie obowiązującej umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Wypożyczę rękawki do sukienki roboty evory i okrycie wierzchnie - Maków Mazowiecki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Wypożyczę rękawki do sukienki roboty evory i okrycie wierzchnie. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGA ZAKUPU AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA II
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Dostawa gogli noktowizyjnych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rozrywka, imprezy i sztuka: Abonamenty na dostęp do obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych