Zakup kosiarki trójwrzecionowej z wyposażeniem na obiekt przy ul. Małachowskiego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup kosiarki trójwrzecionowej z wyposażeniem na obiekt przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-04-13
 • ZamawiającyMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-02
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00027248
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup kosiarki trójwrzecionowej z wyposażeniem na obiekt przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100855997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki 21

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-532

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 272 14 04, 42 272 14 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mosir.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup kosiarki trójwrzecionowej z wyposażeniem na obiekt przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e8748af-920d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027248

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002053/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup kosiarki trójwrzecionowej z wyposażeniem na obiekt przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.mosir.lodz.pl/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniPortal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@mosir.lodz.pl , przetargi@mosir.lodz.pl (DW/kopia). 14.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 14.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. [Numeracja zgodna z SWZ]

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 32.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że: 32.1.1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, tel. 42 272 14 04, e-mail: sekretariat@mosir.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi zwanego dalej „Administratorem”. 32.1.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mosir.lodz.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 32.1.3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi. 32.1.4 Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c, celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.32.1.5 Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych; (t,j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z 2020r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320) (dalej: PZP);- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740, 2320. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320);- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305);- Ustawia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 217).32.1.6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Ustawy PZP, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych.32.1.7 Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.32.1.8 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa zamówień publicznych została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 164), przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zakresie do 25 lat...... Ciąg dalszy w pkt 32.1.9, 32.1.10, 32.1.11, 32.1.12, 32.2, 32.3 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2021/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest: Zakup kosiarki trójwrzecionowej z wyposażeniem na obiekt przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi. 5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ.[Numeracja zgodna z SWZ].

4.2.6.) Główny kod CPV: 16311100-9 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.[Numeracja zgodna z SWZ]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowj

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji bez udziału własnego

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona obejmują: 9.2.1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ. 9.2.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. [Numercja zgodna z SWZ]

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

10.1 Zamawiający żąda od Wykonawców następujących przedmiotowych środków dowodowych dotyczących oferowanego sprzętu:a) deklaracji zgodności WE,b) karty katalogowej.10.2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.[Numeracja zgodna z SWZ].

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

10.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.10.4. Postanowienia pkt. 10.3. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.10.5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych[Numeracja zgodna z SWZ].

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

23.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące zł) [Numeracja zgodna z SWZ].

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 11.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ). [Numeracja zgodna z SWZ].

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 19.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu. [Numeracja zgodna z SWZ].

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

33.1. Zamawiający nie przewiduje: 33.1.1. odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej,33.1.2. składania ofert wariantowych i częściowych,33.1.3. zawarcia umowy ramowej, 33.1.4. rozliczania w walutach obcych, 33.1.5. aukcji elektronicznej, 33.1.6. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 33.1.7. wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 33.1.7. aukcji elektronicznej.33.2. Zamawiający nie przewiduje prawo opcji. 33.3. Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane w istotnych postanowieniach umowy (Załączniku nr 5 do SWZ).[Numeracja zgodna z SWZ].
2021-04-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odbiór 2ch telewizorów- Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odbiór 2ch telewizorów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI