Zakup ciągnika wraz z osprzętem do wykonywania prac konserwacyjnych na sieci melioracyjnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup ciągnika wraz z osprzętem do wykonywania prac konserwacyjnych na sieci melioracyjnej Powiatu Piotrkowskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPiotrków Trybunalski
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-06-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-17
 • Numer ogłoszenia562049-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 562049-N-2019 z dnia 2019-06-17 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Zakup ciągnika wraz z osprzętem do wykonywania prac konserwacyjnych na sieci melioracyjnej Powiatu Piotrkowskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 59065458100000, ul. Aleje 3 Maja  33 , 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 732 72 23, e-mail zdp@powiat-piotrkowski.pl, faks 44 732 71 74.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika wraz z osprzętem do wykonywania prac konserwacyjnych na sieci melioracyjnej Powiatu Piotrkowskiego
Numer referencyjny: ZDP-DP-III.3801.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego do wykonywania prac konserwacyjnych na sieciach melioracyjnych wraz z nowym osprzętem, urządzeniami niezbędnymi do bieżącego utrzymania sieci rowów zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim. 2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne parametry techniczne jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia: A. Parametry techniczne ciągnika rolniczego wersja - drogowa rok produkcji 2019 1. Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych 2. Moc ciągnika 95 - 110 KM spełniający normy emisji spalin EURO IV B 3. Silnik czterocylindrowy, chłodzony cieczą o poj. 3300 cm³ - 4000 cm³ 4. Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana min 30P X 30R przełożeń cztery biegi załączane pod obciążeniem (w tym biegi pełzające od 0,2km/h – 0,6km/h) przy WOM 540obr/min 5. Rewers elektrohydrauliczny, sprzęgło główne w kąpieli olejowej. 6. Hydraulika zewnętrzna – min. 3 pary szybkozłącza 7. Wydatek pompy hydrauliczne głównej – min. 80 l/min. 8. WOM tylny – min. 540 /540E/ 1000 /obr/min, załączany również z błotników tylnych, 9. Podgrzewacz bloku silnika i skrzyni przekładniowej 240V 10. TUZ tylny sterowany elektronicznie – udźwig min. 5350 kg, sterowany też z błotników tylnych 11. TUZ przedni – udźwig min. 2000 kg 12. Balast na przedni TUZ – min. 350 kg 14. Napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD) 15. Zbiornik paliwa min 160L 16. Hamulce zależne dla każdego z kół przedniej i tylnej osi, 17. Ogumienie nisko profilowe szerokie , minimum przód 440/65R 28, minimum tył 540/65 R 38 18. Błotniki dynamiczne kół przednich , 19. Układ pneumatyki dla sterowania hamulcami przyczep dwuobwodowa, 20. Regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem przesuwny oraz zaczep dolny, 21. Kabina ,klimatyzowana, wentylowana, fotel kierowcy pneumatyczny ,fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa. 22. Homologacja fabryczna – rejestracja 2 osoby, 23. Tylny TUZ przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego. 24. Gwarancja min 12m-cy B. Ramię hydrauliczne 1. Zasięg roboczy z głowicą koszącą 6,0-6,3m 2. Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika, 3. Wysuw wewnętrzny drugiego ranienia min 0,8m, 4. Połączenia ramy i zbiornika nierozłączne, 5. Chłodnica i zbiornik oleju min 220l w standardzie 6. Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny 7. Dwa kierunki obrotu wału roboczego 8. Sterowanie 100% elektroniczne, proporcjonalne z wolnym startem wału roboczego. 9. Moc na hydromotorze min 70 KM 10. Licznik godzin pracy, wskaźnik poziomu i temperatury oleju hydraulicznego, 11. Pompa główna o pojemności min 70cm3 12. Płynna regulacja położenia głowicy w stosunku do terenu, 13. Ramiona wzmocnione z profilu min 120 x 120 x 7mm 14. Połączenia ramion wzmocnione elementami profilowymi lub kutymi, 15. Hydrauliczno – gazowy bezpiecznik podnoszenia i opuszczania ramienia 16. Hydrauliczno – gazowy bezpiecznik najazdowy ramienia 17. Możliwość obrotu ramienia w poziomie min 90° 18. Układa stabilizacji ramienia śrubami rzymskimi, 19. Znak bezpieczeństwa CE 20. Ciężar max 1000kg 21. Montaż na dostarczonym ciągniku rolniczym- pkt. A Głowica do koszenia traw i krzaków w pasie drogowym 1. Moc na wale tnącym min. 55 KM , napęd pasowy, 2. Szerokość głowicy koszącej 110 -130cm 3. Noże robocze młotkowe w kształcie litery H obrotowe 360o – nieuszkadzające wału roboczego 4. Cięcie i rozdrabnianie traw i krzaków o średnicy min. 8 cm 5. Montaż na dostarczonym ramieniu roboczym pkt. B, 6. Obroty wału roboczego min 3150 obr/min 7. Przepływ oleju min 120L/ min 8. Pokrywy przednia głowicy zabezpieczona łańcuchami otwierana hydraulicznie, 9. Regulowany kąt pracy w zakresie +/-180° 10. Regulowana wysokość koszenia 5-10cm 11. Znak bezpieczeństwa CE 12. Ciężar głowicy 300-320kg Głowica do frezowania pni drzew: 1. Średnica tarczy frezującej min 60 cm, 2. Moc silnika hydraulicznego min 55KM, 3. Liczba noży frezujących min 24 szt. 4. Montaż do ramienia hydraulicznego z uchwytem w 3 pozycjach, 5. Obroty tarczy 1700 -1900 obr/min 6. Napęd pasowy tarczy roboczej, 7. Układ hydrauliczny 3 przewodowy z zaworem zwrotnym i regulacją obrotu, 8. Ciężar głowicy z uchwytem min 250kg, 9. Montaż na dostarczonym ramieniu roboczym pkt. B, 10. Znak bezpieczeństwa CE Głowica do pogłębiania rowów drogowych. 1. Szerokość traczy roboczej min 80 cm, 2. Klapa wyrzutowa regulowana hydraulicznie 3. Noże wyrzutowe profilowane, wymienne min szt. 3 4. Ciężar pogłębiarki min 290kg, 5. Przepływ oleju min 115L/min, 6. Przekładnia pośrednia bezstopniowa , umożliwiająca wycinkę krzaków i korzeni min Ø 10cm 7. Regulowany kąt ustawienia tarczy roboczej, 8. Układ hydrauliczny 3 przewodowy, 9. Montaż na dostarczonym ramieniu roboczym pkt. B Głowica do niszczenia zielska. 1. Średnica tarczy roboczej min 70cm, 2. Elementy robocze wymienne min 30 szt, 3. Moc silnika min 45KM, 4. 2 płaszczyzny kąta pracy od +/-60o 5. Uchwyt montażowy przedsiębierny, 6. Fartuch ochronny, 7. Układ hydr. bezstopniowej regulacji prędkości obrotu tarczy roboczej, 8. Ciężar max 130 kg, 9. Montaż na dostarczonym ramieniu roboczym pkt. B Rębak do drewna. 1. Napęd od przedniego lub tylnego WOM ciągnika. 2. Usytuowania gardzieli załadowczej pod kątem min 90° w stosunku do kierunku jazdy. 3. Trzypunktowy zawieszenie i napęd przeznaczone do ciągnika min 110KM 4. Hydrauliczny system napędowy rolek podawania materiału napędzany z własnej pompy hydraulicznej, 5. System zapobiegania przeciążeniu układu napędowego ciągnika, 6. Regulacja wielkości wyrzucanych zrębków 9-14mm, 7. Rura wyrzutowa obrotowa w zakresie 360o 8. Średnica gałęzi min 240mm 9. Wydajność rąbkowania min 17m3/h 10. Ilość noży tnących min szt.3 11. Średnica tarczy min 800mm 12. Wymiar gardzieli min 420x 250 13. Ciężar 1000-1200kg 3. Zamawiający wymaga udzielenia, na dostarczony ciągnik i urządzenia gwarancji i rękojmi za wady na okres wynoszący minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Ostateczny okres gwarancji i rękojmi na dostarczone maszyny i urządzenia wynikał będzie ze złożonej oferty. 4. Zaoferowany ciągnik musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. Prawo o ruchu drogowym oraz spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa. 5. Ciągnik wraz z osprzętem musi być w pełni przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu drogowego. 6. Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty: a) Świadectwo homologacji na terenie RP b) Dokumenty gwarancyjne c) Instrukcja obsługi i osprzętu w języku polskim d) Dwa komplety kluczyków e) Certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą f) Książka serwisowa w języku polskim 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj.: Obwód Drogowy w Rozprzy, ul 900-lecia 13, 97-340 Rozprza, powiat piotrkowski, woj. łódzkie. 8. W ramach zakupu ciągnika, Wykonawca zobowiązany będzie do pierwszego uruchomienia i przeszkolenia dwóch pracowników Obwodu Drogowego w Rozprzy w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika i urządzeń, 9. Ilekroć SIWZ opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia te służą wyłącznie do opisu minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 10. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ do oferty należy dołączyć oryginalne foldery, prospekty lub katalogi producenta ze szczegółowym opisem technicznym celem dokładnej weryfikacji oferowanego asortymentu względem wymagań Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
16311000-8
34144400-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa swoje wymagania następująco: - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy, z których każda obejmowała dostawę ciągnika rolniczego do robót drogowych o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda z dostaw.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalego z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) zaświadczenie właściwego terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanej co najmniej dwóch dostaw ciągnika rolniczego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz z załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonana należycie zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale 5 pkt 2. c)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy niniejszego postępowania
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz cenowy (zgodne ze wzorem formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ). 2) W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów: pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). Zgodnie z zapisami § 9.1. Rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów - w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale X - SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). 4) W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). 5) W przypadku oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach technicznych, należy dodatkowo złożyć wraz z ofertą : a) oświadczenie, że złożył ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej. b) wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) – każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą – aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7) Oryginalne foldery, prospekty lub katalogi producenta.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja i Rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) Zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Zastosowanie mają wówczas przepisy art. 36b i art. 36ba ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić gdy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); c) Dopuszczalne są zmiany, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu przepisów art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W razie zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 Zamawiający i Wykonawca mogą w drodze stosownego aneksu zmienić postanowienia zawartej umowy. 4. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z w/w przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odbiór elektroodpadów - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania05-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odbiór elektroodpadów, mam kilka telewizorów, jeden monitor, z 8 magnetowidów. Zainteresowanych proszę o kontakt.