Zagospodarowanie linii oddziałowych w ramach projektu Kompleksowa ochrona żubra w...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zagospodarowanie linii oddziałowych w ramach projektu Kompleksowa ochrona żubra w Polsce.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoAugustów
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2021-04-09
 • ZamawiającyNADLEŚNICTWO AUGUSTÓW
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-01
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00026643
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie linii oddziałowych w ramach projektu Kompleksowa ochrona żubra w Polsce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO AUGUSTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790011210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Turystyczna 19

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie linii oddziałowych w ramach projektu Kompleksowa ochrona żubra w Polsce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2756d23e-9065-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformyhttps://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z2020 r. poz.2452z późn.zm)określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie https://platformazakupowa.pl/tj.a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram,procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych-MS Windows7,MacOs x 10 4,Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.W sytuacjach awaryjnych Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,email: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktury i Środowisko 2014-2020(POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.Nadleśnictwo Augustów jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem.Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu realizacji Projektu pn.Kompleksowa ochrona żubra w Polsce nr POIS.02.04.00-00-0027/18, w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020-z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Szczegóły określa pkt 28 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AUG.S.270.6.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 61203,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:„Zagospodarowanie linii oddziałowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Numer projektu:POIS.02.04.00-00-0027/18.Przedmiot zamówienia obejmuje:10,8 ha nieużytkowanych linii oddziałowych zostanie zagospodarowanych w celu utworzenia pasów zaporowych, które będą stanowiły dodatkowe powierzchnie żerowe.Zagospodarowanie linii oddziałowych(10.8 ha) nastąpi poprzez: karczowanie, wywóz pni, kruszenie pozostałości po pozyskaniu drewna, zakup i wysiew: wapna, nawozów i nasion, talerzowanie i bronowanie gleby.Okres realizacji zamówienia:a)I etap w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 maja 2021r.b)II etap w terminie od 15 sierpnia 2021r. do 15 września 2021r.Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, użytych elementów maszyn, itp.).Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie produktu, zamawiający-w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (jakościowych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi, parametrami zawartymi w w/w dokumentacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania punktów:1) W ramach kryterium „Cena” ( C ) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C=Cn / Co x 100 pkt x 60%;gdzie:C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,Co - cena oferty ocenianej,Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie.W ramach kryterium „Termin płatności” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu tabeli (T). Termin płatności: 14dni - 0 pkt; 21 dni - 20 pkt; 30 dni - 40 pkt.Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie podanego.kryterium, wynosi 40 pkt.Przy ocenie terminu płatności faktury dla całego przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta zawierająca najdłuższy termin płatności faktury. Termin płatności faktury nie może być inny niż 14 dni, 21 dni lub 30 dni.Najkrótszy termin płatności akceptowany przez Zamawiającego to 14 dni, za który przyznane zostanie 0 pkt.Najdłuższy termin płatności jaki będzie uwzględniony przy ocenie oferty to termin 30 dni, za który przyznane zostanie 40 punktów.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.Łącznie za dwa kryteria oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Szczegóły określa pkt 15 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art.274ust.1 ustawyPzp, Zamawiający wzywa wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.Wykaz podmiotowych środków dowodowych obejmuje:a)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125ust. 1PZP(wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125ust. 1PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr4 do SWZ),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:-art.108ust. 1pkt 1PZP,- art.108 ust. 1 pkt 2PZP,-art.108ust.1pkt3PZP,-art.108ust. 1pkt 4PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,- art.108ust.1 pkt 5PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,-art.108ust.1pkt6PZP.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam. publicznego. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 23.2 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.Szczegóły określa pkt 25 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamaw. przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:Zmiany spowodowane warunkami atmosf.:Klęski żywiołowe,Warunki atmosferyczne odbiegające od typowych,uniemożliwiające właściwe prowadzenie usług,.Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,archeolog., wodnymi.Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego w szczególności:Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamaw.,Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dok.Zmiana dok. dostarczonej przez ZamawZmiany będące następstwem działania organów admin. w szczególności:Przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy adm.decyzji, zezwoleń, itp.,Konieczność uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu lub organy, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy.Pozostałe zmiany:Siła wyższa uniemożliwiająca wyk. umowy zgodnie z SWZ. Rezygnacja przez zamaw. z realizacji części usług.Konieczność przedłużenia terminu realizacji zamów.w przypad. zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.Zmiany wynagr.wykonawcy spowodowane zmianami stawki VAT.Zmiana sposobu, warunków lub terminów płatności określ. w umowie w przypadku zmiany zasad finans. zadania przez zamaw. skutkuje koniecznością lub możliwością dokonania przedmiotowych zmian w umowie.gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. Szczegóły określa pkt 27 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-08

2021-04-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy, tylko osoby pełnoletnie, które miały kontakt z tak małymi dziećmi (umieją zmienić pieluszkę, zmienić ubranko, nakarmić). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI