Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwatach przyrody „Igiełki” i „Wadernik”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwatach przyrody „Igiełki” i „Wadernik”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2020-09-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-08-27
 • Numer ogłoszenia578712-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 578712-N-2020 z dnia 2020-08-27 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwatach przyrody „Igiełki” i „Wadernik”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 18037836800000, ul. al. J. Piłsudskiego  38 , 35-001  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177850044, e-mail zampub.rzeszow@rdos.gov.pl, faks 178521109.
Adres strony internetowej (URL): http://rzeszow.rdos.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://miniportal.uzp.gov.pl/
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w rezerwatach przyrody „Igiełki” i „Wadernik”
Numer referencyjny: WPN.261.5.9.2020.AT
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZAKRES PRAC1. WYCINKA:1) Ograniczenie sukcesji drzew oraz krzewów konkurujących z cisem pospolitym Taxus baccata, poprzez ich usunięcie (wycięcie). Drzewa są oznaczone w terenie pomarańczową farbą („Igiełki” – •; „Wadernik” – X). Należy wyciąć wszystkie krzewy sąsiadujące z cisem. W razie konieczności przedstawiciele Zamawiającego lub Nadleśnictwa wskażą drzewa i krzewy podczas lustracji terenowej.2) Szacunkowa masa drewna to około 174,00 m3 („Igiełki” – 135 m3 i „Wadernik” – 39 m3), na terenie całych rezerwatów w najbliższym sąsiedztwie cisów.3) Drzewa oraz krzewy należy ściąć i pozostawić w miejscu obalenia do naturalnego rozkładu. Niezbędne jest usunięcie drzew lub ich części z innych drzew/krzewów, w przypadku ich zawieszenia podczas ścinki. Wszystkie cięcia mają zostać wykonane jak najniżej. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie zniszczyć sąsiadujących osobników cisa.2. ZABIEGI AGROTECHNICZNE:1) Po dokonaniu wycinki, należy wykonać melioracje agrotechniczne mające na celu przygotowanie potencjalnych miejsc do naturalnego odnowienia cisa. 2) Zabiegi polegać będą na skaryfikacji gleby (zruszeniu wierzchniej warstwy) przy użyciu np. grabi, weltykuratora, w bezpośrednim sąsiedztwie korony istniejących około 30 szt. („Igiełki” – ok.15 szt.; „Wadernik” – ok.15 szt.) osobników cisa zaznaczonych w terenie dwukolorową taśmą. Melioracje należy wykonać na powierzchni około 5 m2 przy każdym drzewie, w dowolnej konfiguracji geometrycznej, tak aby pominąć miejsca z istniejącym nalotem cisa.3. ZABEZPIECZNIE CISÓW:1) Należy zabezpieczyć młode pokolenie cisa (około 50 sztuk: „Igiełki” – ok. 20 szt.; „Wadernik” – ok. 30 szt.) poprzez wykonanie siatkowych osłonek. Osobniki oznaczone są w terenie za pomocą dwukolorowej taśmy. 2) W tym celu Wykonawca dokona zakupu plastikowej siatki: wys. 1,5 m; oczka 15x15mm oraz palików (min. 3 szt. dla jednego cisa; wys. min. 1,8m; średnica 50 mm/wymiar 50x50mm) wykonanych z drewna dębowego.3) Paliki należy wbić/wkopać w ziemię na głębokość około 30 cm i trwale zamocować do nich siatkę, pozostawiając wokół cisa promień około 25 cm (w zależności od wielkości siewki). 4. Po zakończeniu wszystkich prac w rezerwatach przyrody należy uprzątnąć wszystkie taśmy oznaczające cisy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77100000-1
77231800-6
19520000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: minimalny warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu prac pielęgnacyjnych (np. wycinka drzew/krzewów, koszenie) na terenie obszarów chronionych (m. in. obszar Natura 2000, rezerwat, park narodowy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wykaz usług należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;2) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innego podmiotu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ).Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w ust. 1 w zakresie dotyczącym podwykonawców.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku istnienie wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w ust. 1 w zakresie dotyczącym podmiotu udostępniającego zasoby.Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1-3 oraz formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wykaz usług należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;2) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zachowaniem ust. 2-6. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna: 1) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te nie są zależne od stron umowy, 2) w przypadku zmiany zasad finansowania zadania wynikającej ze zmian w planie finansowym bądź budżecie Zamawiającego lub też uzgodnień z instytucją finansującą zadanie, 3) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na realizację przedmiotu umowy, 4) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innego zdarzenia losowego; siła wyższa oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i po za kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej brzmieniu, 5) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usługi, 6) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, która stanowi przeszkodę w rozpoczęciu lub kontynuowaniu prac, 7) w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej nie jest możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu umowy, 8) w przypadku gdy wymagana jest zmiana związana z koniecznością dostosowania terminu i sposobu wykonania umowy w związku z okresem w jakim wymagane jest podjęcie poszczególnych działań, a przy niezmienionych zapisach umowy wykonanie tych działań byłoby niemożliwe lub wykonane czynności byłyby nieprawidłowo wykonane, 9) w przypadku gdy wymagana jest zmiana w skutek wydłużenia się terminów postępowania celem uzyskania pozwoleń, uzgodnień, zgód, opinii itp. wymaganych przepisami prawa, 10) w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy, 11) w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP,12) w razie zmian kadrowych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy.3. Zmiany, których dotyczą warunki i okoliczności, o których mowa w ust. 2 mogą dotyczyć: 1) zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części umowy, 2) rozszerzenia lub ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres przedmiotowy umowy, 3) zmiany kolejności i terminów wykonywania poszczególnych części, zakresów, prac, a także zmiany terminu wykonywania umowy, 4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonywania prac innym zakresem przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy, 5) zmiana zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów płatności i możliwości wystawiania faktur częściowych, a także zmiany innych warunków płatności,6) zmiany wynagrodzenia,7) zmiany przedstawicieli stron. 4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji umowy i termin wykonania umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 4, w terminie do 7 dni roboczych od ich przedłożenia przez Wykonawcę. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu na wykonanie części przedmiotu umowy o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej prowadzenie prac.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,6) nie zostaną przyznane środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję opiekunki z doświadczeniem dla rocznej dziewczynki od marca - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania19-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję opiekunki z doświadczeniem dla rocznej dziewczynki od marca. Praca w wymiarze etatu, tj. około 140-150 godzin w miesiącu. Godziny pracy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 11-15. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.