Usunięcie drzew na terenie Zarządu Zlewni w Pile w 2021 roku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usunięcie drzew na terenie Zarządu Zlewni w Pile w 2021 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2021-01-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-31
 • Numer ogłoszenia776333-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 776333-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy: Usunięcie drzew na terenie Zarządu Zlewni w Pile w 2021 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Adama Mickiewicza   15 , 85-071  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48 (52) 33 91 100, e-mail waldemar.baczynski@wody.gov.pl, faks +48 (52) 33 91 200.
Adres strony internetowej (URL): https://wodypolskie.bip.gov.pl/; https://bydgoszcz.wody.gov.pl/; https://przetargi.wody.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Osoba Prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://przetargi.wody.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ZARZĄD ZLEWNI W PILE ul. Motylewska 7, 64-920 PIŁA

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie drzew na terenie Zarządu Zlewni w Pile w 2021 roku
Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.73.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji rzek i kanałów na terenie działania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Pile, polegający na wycince drzew wraz z pracami towarzyszącymi na terenie wybranych Nadzorów Wodnych będących w administracji Zarządu Zlewni w Pile. Prace obejmują: wycinkę drzew, oczyszczenie terenu po wycince, przewiezienie drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz przycięcie suchych konarów w koronach drzew. Usługa polega na wykonaniu ścięcia drzew rosnących w granicach działek rzek, które są w administracji PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile. Ścięte drzewa zostaną złożone w stosy na miejscu wycinki lub przetransportowane na koszt Wykonawcy na wskazane przez pracownika Nadzoru Wodnego miejsce składowania w promieniu do 40 km .Część nr 1: Miejsce wycinki - NW Drawsko PomorskieCzęść nr 2: Miejsce wycinki – NW Drezdenko, – NW Strzelce Krajeńskie:Część nr 3: Miejsce wycinki – NW Piła – NW Trzcianka - NW Wieleń:

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
45

II.9) Informacje dodatkowe: Terminem rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień zawarcia umowy.Termin zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia jest Czas wykonania prac dla części nr 1 – min. 14 dni maks. 25 dni kalendarzowychCzas wykonania prac dla części nr 2 – min. 14 dni maks. 30 dni kalendarzowychCzas wykonania prac dla części nr 3 – min. 25 dni maks. 45 dni kalendarzowych(ostateczny termin wykonania zamówienia – zgodnie z oświadczeniem wykonawcy zawartym w „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 7.2.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie wycinki drzew, z których jedna usługa odpowiada co najmniej wartościom podanym poniżej: Część nr 1 5 000,00 zł Część nr 2 4 000,00 zł Część nr 3 8 000,00 zł oraz wykonał te usługi w sposób należyty.7.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami (co najmniej 1 osoba) skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie przedmiotu zamówienia (m.in. pilarz-drwal i/lub pilarz-alpinista) oraz wykaże, że pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP i PPOŻ obejmującym tego typu prace z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i aktualne zaświadczenie BHP i PPOŻ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. kopia obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)2.wykaz usług (minimum dwie) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie wycinki drzew, z których jedna odpowiada co najmniej wartościom podanym poniżej: Część nr 1 5 000,00 zł Część nr 2 4 000,00 zł Część nr 3 8 000,00 zł z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykaz usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ3.wykaz osób (co najmniej 1 osoba) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wycinki drzew wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i aktualne zaświadczenie BHP i PPOŻ Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 Prawa zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub przy zmianie terminu realizacji umowy/prac, o którym mowa w § 4 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach:a.konieczności realizacji dodatkowych prac, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych prac;b.zaistnienia przesłanek „Siły Wyższej”, o której mowa w § 12; przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas występowania zdarzeń i przypadków „Siły Wyższej” oraz ich skutków;c.skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania prac stanowiących przedmiot umowy, lub wydania zakazu ich prowadzenia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie prac lub zakazano prowadzenie prac;d.kolizji prac objętych przedmiotem umowy z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w Dokumentacji, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie w/w kolizji; e.konieczności wykonania prac zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego), rozumianych jako wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny od sposobu określonego w Dokumentacji, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w Ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, z uwzględnieniem przesłanek opisanych ust. 2 poniżej oraz § 2 umowy;f.konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie prac, stanowiących przedmiot umowy, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej;a także, gdy zmiana umowy będzie wynikała: g.ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron;h.ze zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej;i.ze zmiany charakteru płatnika podatku VAT, stron.2.Konieczność wykonania prac zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt e, zachodzi w sytuacji, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:1)zmienią się warunki techniczne wykonania;2)zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania prac niż przewidziano w Dokumentacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Miejsce wycinki - NW Drawsko Pomorskie:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Miejsce wycinki - NW Drawsko Pomorskie:•na terenie działki nr 1/3 obręb Złocieniec 11, gmina Złocieniec, Ilość i rodzaj drzew: 1 szt. drzewa rodzaju olsza czarna o średnicy 96 cm,•na terenie działki nr 1 obręb Czaplinek 03, gmina Czaplinek, Ilość i rodzaj drzew: 17 szt. drzew rodzaju jesion wyniosły do wycięcia o średnicy 10 - 65 cm oraz podkrzesanie 3 szt. drzew rodzaju jesion do 30 % korony drzewa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Czas wykonania prac dla części nr 1 – min. 14 dni maks. 25 dni kalendarzowych


Część nr: 2 Nazwa: Miejsce wycinki: NW Drezdenko i NW Strzelce Krajeńskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Miejsce wycinki – NW Drezdenko:•na terenie działki nr 341 obręb Niegosław, gmina Drezdenko, Ilość i rodzaj drzew: 1 szt. drzewa rodzaju jesion wyniosły o średnicy 66-89 cm wraz z transportem na teren Nadzoru Wodnego w Drezdenku,•na terenie działek nr 187, 545, 718, 764, 880 obręb Drezdenko, gmina Drezdenko, Ilość i rodzaj drzew: 4 szt. drzewa rodzaju robinia akacjowa, 12 szt. drzewa rodzaju olsza czarna, 8 szt. drzewa rodzaju wierzba, 4 szt. drzewa rodzaju klon pospolity, 2 szt. drzewa rodzaju topola. Drzewa o średnicy 16-89 cm wraz z transportem na teren Nadzoru Wodnego w Drezdenku.2. Miejsce wycinki – NW Strzelce Krajeńskie:•na terenie działki nr 586 obręb Górecko, gmina Zwierzyn, Ilość i rodzaj drzew: 1 szt. drzewa rodzaju dąb o średnicy 104 cm wraz z transportem na teren Nadzoru Wodnego w Drezdenku,•na terenie działki nr 86 obręb Zdroisko, gmina Kłodawa, Ilość i rodzaj drzew: 1 szt. drzewa rodzaju wiąz pospolity o średnicy 69 cm, 1 szt. drzewa rodzaju olsza czarna o średnicy 27 cm wraz z transportem na teren Nadzoru Wodnego w Drezdenku, •na terenie działki nr 552 obręb Górecko, gmina Zwierzyn, Ilość i rodzaj drzew: 1 szt. drzewa rodzaju topola kanadyjska o średnicy 145 cm wraz z transportem na teren Nadzoru Wodnego w Drezdenku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Czas wykonania prac dla części nr 2 – min. 14 dni maks. 30 dni kalendarzowych


Część nr: 3 Nazwa: Miejsce wycinki: NW Piła, NW Trzcianka, NW Wieleń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 3:1. Miejsce wycinki – NW Piła:•na terenie działki nr 265 obręb Ujście, gmina Ujście, Ilość i rodzaj drzew: 1 szt. drzewa rodzaju wierzba - obcięcie 2 konarów metodą alpinistyczną przy użyciu lin, drabin itp.2. Miejsce wycinki – NW Trzcianka:•na terenie działki nr 932 obręb Krzyż Wielkopolski, gmina Krzyż Wielkopolski, Ilość i rodzaj drzew: okrzesanie 6 szt. drzewa rodzaju olcha szara o średnicy 66-89 cm do 30 % korony drzew wraz z transportem,3. Miejsce wycinki – NW Wieleń:•na terenie działek nr 89, 3/1, 3/2, 353, 354, 355/1, 390/1, 25/3, 61/1, 66/4, 67/6, 707, 614, 106, 701, 111, 112, 123, 308, 28, 195 obręby Przesieki, Kuźnica Żelichowska, Stefanowo, Stare Osieczno, Mierzęcin, Przeborowo, Drawiny, gminy Krzyż Wielkopolski, Dobiegniew, Drezdenko, Ilość i rodzaj drzew: usuwanie zatorów z drzew z koryta rzeki Drawy – 155 szt.•na terenie działki nr 16 obręb Wołogoszcz, gmina Dobiegniew, Ilość i rodzaj drzew: 4 szt. drzewa rodzaju robinia akacjowa o średnicy 66-115 cm wraz z transportem na teren Nadzoru Wodnego w Drezdenku,•na terenie działki nr 79/8 obręb Człopa 105, gmina Człopa, Ilość i rodzaj drzew: 6 szt. drzewa rodzaju olcha czarna o średnicy 66-89 cm wraz z transportem na teren Nadzoru Wodnego w Drezdenku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Czas wykonania prac dla części nr 3 – min. 25 dni maks. 45 dni kalendarzowych


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę drewna: buk pocięty i porąbany -5m- Grudziądz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania22-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę drewna: buk pocięty i porąbany -5m. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI