„Usługa z zakresu koszenia łąk wraz z częściowym zbiorem siana w latach 2021-2022”...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Usługa z zakresu koszenia łąk wraz z częściowym zbiorem siana w latach 2021-2022” w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoHajnówka
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2021-01-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNadleśnictwo Hajnówka
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-30
 • Numer ogłoszenia773757-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 773757-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Nadleśnictwo Hajnówka: „Usługa z zakresu koszenia łąk wraz z częściowym zbiorem siana w latach 2021-2022” w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Hajnówka, krajowy numer identyfikacyjny 50026472000000, ul. ul. Kolejki Leśne  12 , 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 832 378, e-mail hajnowka-zp@bialystok.lasy.gov.pl, faks 856 832 460.
Adres strony internetowej (URL): www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/dg/rdlp_bialystok/nadl_hajnowka

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_hajnowka/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Nadleśnictwo Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługa z zakresu koszenia łąk wraz z częściowym zbiorem siana w latach 2021-2022” w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”
Numer referencyjny: SA.270.26.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu łąk wraz z częściowym zbiorem siana na terenie Nadleśnictwa Hajnówka w latach 2021-2022 w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. -Każdego roku prace obejmują jednokrotne w ciągu roku skoszenie trawy na łąkach Nadleśnictwa Hajnówka o powierzchni 30 ha (powierzchnie maksymalne). Lokalizację powierzchni objętych każdego roku usługą przedstawiono w tabeli, pkt. 12. Prace polegają na: mechanicznym lub ręcznym skoszeniu trawy; skoszoną biomasę należy przesuszyć, wymagana wilgotność do 15 %; zbiorze siana luzem lub za pomocą przyczepy samozbierającej; dowozie siana do brogów wskazanych przez Zamawiającego;  ręcznym załadunku do brogów siana luzem, po okresie 3 tygodni uzupełnienie brogów sianem do maksimum;  dopuszcza się użycie kosiarki bijakowej na powierzchniach bez zbioru siana, każdorazowo koszenie za pomocą kosiarki bijakowej musi być uzgodnione z Zamawiającym przed wykonaniem zabiegu; skoszoną biomasę należy przesuszyć, zebrać i zmagazynować w postaci siana w stogach lub w brogach na miejscu po uzgodnieniu z Zamawiającym; siano wykorzystywane będzie do zimowego dokarmiania żubrów; po wykonaniu zadania prace zostaną odebrane komisyjnie; ostateczne pomiary zostaną wpisane do protokołów odbioru prac; koszenie należy wykonać na wysokości 5 – 15 cm nad powierzchnią gruntu; nie wolno stosować koszenia okrężnego od zewnątrz do środka skoszonej powierzchni. Zaleca się koszenie okrężne od środka koszonej powierzchni.-Wykonawca może użyć ciężkiego sprzętu na większości powierzchni, ale powinno się unikać uszkodzenia gleby. Zaleca się koszenie ciągnikiem na kołach bliźniaczych - ochroni to glebę przed uszkodzeniem. Ze względu na mogące wystąpić okresowo trudne warunki terenowe Zamawiający dopuszcza możliwość koszenia ręcznego łąk na ok. 50% powierzchni. -Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprawnym sprzętem i narzędziami pomocniczymi oraz posiadał stosowne dla nich atesty.-Przekazanie łąk do koszenia nastąpi protokolarnie (na podstawie zlecenia). Zamawiający (przedstawiciel – leśniczy ds. łowieckich) okaże granice obszarów objętych wyżej wymienionymi zabiegami.-Zamawiający dopuszcza w razie niekorzystnych warunków terenowych lub podtopienia łąk wodą możliwość nie wykoszenia tych terenów pod warunkiem, że Wykonawca wykosi zamiennie łąkę o tej samej powierzchni, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.-Gdyby warunki atmosferyczne nie pozwoliły na suszenie oraz zbiór siana, dopuszcza się dowiezienie siana luzem i załadowanie ręczne do brogów, z łąk graniczących z Puszczą Białowieską pod warunkiem, że skoszona biomasa z łąk przewidzianych w tabeli, pkt. 12 zostanie uprzątnięta i wywieziona poza obszar Nadleśnictwa Hajnówka.-Po wykonaniu zadania prace zostaną odebrane komisyjnie. ostateczne pomiary zostaną wpisane do protokołów odbioru robót; odbiór ilościowo – jakościowy prac dokonywany będzie przez specjalistę ds. łowiectwa na druku „Protokół odbioru”. Odbiór powierzchni może nastąpić na podstawie pomiaru GPS lub pomiarów taśmą. Protokoły odbioru prac stanowić będą podstawę do wystawienia faktury za wykonane przez Wykonawcę usługi; ostateczna powierzchnia zabiegu koszenia może zostać pomniejszona o powierzchnie:• tzw. niedokosy,• zakrzaczone i zadrzewione roślinnością uniemożliwiającą zastosowanie kosiarki,• podtopione,• na których występują zwarte płaty dużych kęp turzycowych. -Wszystkie wyżej wymienione czynności muszą być wykonywane zgodnie z wymogami tzw. dobrej praktyki rolniczej.-Termin realizacji umowy od 15 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.-Lokalizacja powierzchni: Łąki koszone w Nadleśnictwie Hajnówka, w ramach projektu: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”:Lokalizacja Pow. do koszenia 459Bg 0,57 Zbiór459Bh 0,12 Zbiór459Bj 1,87 Zbiór460Ag 0,14 Zbiór460Ai 1,7 Zbiór460Bf 0,31 Zbiór460Bd 4,94 Zbiór460Bg 0,9 Zbiór629Ai 1,43 Zbiór661Df 4 Częściowy zbiór662Ck 0,97 Częściowy zbiór694Bh 4 Częściowy zbiór694Ba 0,05 Częściowy zbiór694Cf 1,08 Częściowy zbiór628Db 4,34 Zbiór661Bb 2,43 Zbiór628Bh 1,15 ZbiórRazem (ha) 30,00 -Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawiciela Zamawiającego (dalej: „Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 SIWZ).2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów pozostałości po pracach związanych wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wszelkich uszkodzeń dróg dojazdowych do powierzchni i jest zobowiązany do ich naprawy, pod rygorem kary umownej. 4) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach Nadleśnictwa Hajnówka w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach i innych urządzeniach oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.5) Przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń, dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót– całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 6) Odbiór prac będzie obejmował ilości faktycznie wykonanych prac. 7) Istnieje możliwość wizji terenowej poszczególnych powierzchni i okazanie ich przez leśniczego ds. łowieckich. 8) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawiciela Zamawiającego (dalej: „Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 SIWZ).9) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów pozostałości po pracach związanych wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wszelkich uszkodzeń dróg dojazdowych do powierzchni i jest zobowiązany do ich naprawy, pod rygorem kary umownej. 11) Zamawiający nie stawia warunków w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników na umowę o prace przy realizacji zamówienia.12) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.SIWZ jest dostępny na stronie: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialysyok/nadl_hajnowka/zamowienia_publiczne

II.5) Główny kod CPV: 77100000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.08.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:- w zakresie potencjału technicznego, warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 1) Ciągnikiem o mocy min. 80 kM z napędem na cztery osie w ilości 1 szt.2) Przyczepa samozbierająca w ilości 1 szt.3) Kosiarką dyskową (rotacyjna) lub bębnową w ilości 1 szt.4) Zgrabiarką w ilości 1 szt.5) Rozbijaczem (roztrząsaczem) do pokosu w ilości 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, załącznik nr 7 Wykonawca oświadczenie to złoży Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ);
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca wypełni oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. Oświadczenie o pozostaniu lub nie pozostaniu w grupie kapitałowej (należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) - załącznik nr 7.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawierają wzory umów stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam opiekunki do 2 letniego chłopca na weekendy, tylko osoby pełnoletnie, które miały kontakt z tak małymi dziećmi (umieją zmienić pieluszkę, zmienić ubranko, nakarmić). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI