SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI NR MZŻ.262.11.2022.Ż
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-06-09
 • ZamawiającyMiejski Zespół Żłobków w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-30
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00184735
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI NR MZŻ.262.11.2022.Ż

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004351765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zachodnia 55a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-063

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@mzz.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mzz.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI W PODZIALE NA CZĘŚCI NR MZŻ.262.11.2022.Ż

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9b9751d-e000-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00184735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023128/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do 32 żłobków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzz.lodz.pl/bip/zamowienia-publiczne-powyzej-130-000-zl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne
1.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne np.: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu, https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
1.3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
1.4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem strony miniPortal.uzp.gov.pl Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
1.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie wskazanym przez Zmawiającego w SWZ. Powyższe należy dołączyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)
1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, NIP: 7251007279, REGON: 004351765, tel.: 42 632 23 61.
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, tel.: 515 329 767
4. Dane przedstawione w dokumentacji przetargowej wykorzystywane będą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi.
5. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww zakresie:
5.1. Art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
5.2. Ustawa z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129)
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.
7. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do :
7.1. dostępu do powierzonych danych osobowych,
7.2. sprostowania powierzonych danych osobowych,
7.3. usunięcia powierzonych danych osobowych,
7.4. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,
7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
7.6. przenoszenia powierzonych danych,
7.7. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
7.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich.
9. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie profilował zbieranych danych osobowych.
10. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi
w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.
11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZŻ.262.11.2022.Ż

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 399822,51 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 375518,92 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych

4.2.5.) Wartość części: 129567,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert, przypisując im następujące wagi:
L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena brutto (C) 60
2. Gwarancja (G1) 28
3. Gwarancja (G2) 12
Łącznie 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywna dostawa kiszonek

4.2.5.) Wartość części: 28721,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert, przypisując im następujące wagi:
L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena brutto (C) 60
2. Gwarancja (G1) 28
3. Gwarancja (G2) 12
Łącznie 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych

4.2.5.) Wartość części: 116989 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert, przypisując im następujące wagi:
L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena brutto (C) 60
2. Gwarancja (G1) 28
3. Gwarancja (G2) 12
Łącznie 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych

4.2.5.) Wartość części: 94686,73 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert, przypisując im następujące wagi:
L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena brutto (C) 60
2. Gwarancja (G1) 28
3. Gwarancja (G2) 12
Łącznie 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywna dostawa żywności dla niemowląt i małych dzieci

4.2.5.) Wartość części: 5554,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15884000-8 - Produkty dla niemowląt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert, przypisując im następujące wagi:
L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena brutto (C) 60
2. Gwarancja (G1) 28
3. Gwarancja (G2) 12
Łącznie 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu w tym:
1.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (załącznik nr 3a do swz)
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Podmiotowe środki dowodowe: Wystarczające będzie złożenie oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
z postępowania stanowiące:
2.1. załącznik nr 3 do SWZ
2.2. załącznik nr 3a do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający formułuje następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
3.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – brak wymagań,
3.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający żąda, aby Wykonawca był wpisany do rejestru zakładów zezwalającego na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającego zakres prowadzonej działalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz kserokopii wpisu do właściwego rejestru,
3.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50 000 zł, z okresem ważności przypadającym w czasie realizacji zamówienia. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej jw.,
3.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający żąda, aby Wykonawca:
3.4.1. zrealizował dwie dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dwie dostawy:
a. mrożonek owocowych i warzywnych o wartości 50 000 zł brutto każda;
b. kapusty i ogórków przetworzonych o wartości 10 000 zł brutto każda;
c. przetworów owocowych i warzywnych o wartości 55 000 zł brutto każda;
d. różnych produktów spożywczych o wartości 50 000 zł brutto każda;
e. żywności dla niemowląt i małych dzieci o wartości 5 000 zł brutto każda; w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączył dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na podstawie wykazu zrealizowanych dostaw z załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innymi dokumentami.
3.4.2. miał do dyspozycji w okresie realizacji zamówienia co najmniej dwa samochody dostawcze.
W przypadku Części 1 – dostawa mrożonek owocowych i warzywnych – muszą być to samochody mroźnie tak aby zapewnić ciągłość łańcucha chłodniczego.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na opisu urządzeń technicznych.
3.4.3. posiadał lub rozpoczął wdrażanie systemu HACCP.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty oświadczeń.
3.4.4. dysponował osobami wykonującymi zamówienie (kierowcy i pomocnicy), posiadającymi odpowiednie zezwolenie na pracę w kontakcie z żywnością.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty oświadczeń.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający formułuje następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
3.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – brak wymagań,
3.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający żąda, aby Wykonawca był wpisany do rejestru zakładów zezwalającego na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającego zakres prowadzonej działalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz kserokopii wpisu do właściwego rejestru,
3.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50 000 zł, z okresem ważności przypadającym w czasie realizacji zamówienia. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na podstawie kserokopii polisy ubezpieczeniowej jw.,
3.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający żąda, aby Wykonawca:
3.4.1. zrealizował dwie dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dwie dostawy:
a. mrożonek owocowych i warzywnych o wartości 50 000 zł brutto każda;
b. kapusty i ogórków przetworzonych o wartości 10 000 zł brutto każda;
c. przetworów owocowych i warzywnych o wartości 55 000 zł brutto każda;
d. różnych produktów spożywczych o wartości 50 000 zł brutto każda;
e. żywności dla niemowląt i małych dzieci o wartości 5 000 zł brutto każda;
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączył dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na podstawie wykazu zrealizowanych dostaw z załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innymi dokumentami.
3.4.2. miał do dyspozycji w okresie realizacji zamówienia co najmniej dwa samochody dostawcze.
W przypadku Części 1 – dostawa mrożonek owocowych i warzywnych – muszą być to samochody mroźnie tak aby zapewnić ciągłość łańcucha chłodniczego.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na opisu urządzeń technicznych.
3.4.3. posiadał lub rozpoczął wdrażanie systemu HACCP.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty oświadczeń.
3.4.4. dysponował osobami wykonującymi zamówienie (kierowcy i pomocnicy), posiadającymi odpowiednie zezwolenie na pracę w kontakcie z żywnością.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty oświadczeń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zgodnie z pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1.1. określona zgodnie z art. 455 ustawy Pzp,
1.2. dotycząca zmiany danych Wykonawcy,
1.3. dotycząca zmiany danych Zamawiającego,
1.4. dotycząca ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto zmniejszone lub powiększone o wartość zmienionego podatku od towarów i usług,
1.5. w przypadku, gdy zachowanie istniejących postanowień umowy będzie niemożliwe w skutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji lub gdy zmiana będzie konieczna w celu umożliwienia wykonania umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
1.6. w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy zgodnie
z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-09 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pomoc w zdjęciu klątwy, uroku na mojej osobie- Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pomoc w zdjęciu klątwy, uroku na mojej osobie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI