Dostawy warzyw, w tym kiszonych i owoców - ZP-39/22

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy warzyw, w tym kiszonych i owoców - ZP-39/22
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-10-07
 • ZamawiającySzpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-28
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00367167
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy warzyw, w tym kiszonych i owoców - ZP-39/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Józefa Babińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-393

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.wilk@babinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw, w tym kiszonych i owoców - ZP-39/22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4592e24-3efb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367167

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012090/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawy warzyw, w tym kiszonych oraz owoców

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg). b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z
6. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
7. Wykonawca ofertę oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane w SWZ) składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-39/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy warzyw nie obranych w asortymencie określonym w załączniku nr 1.1 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularz cenowy.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumencie pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. W tym, w ramach dostaw Zamawiający wymaga m.in.:
- dostarczany przez Wykonawcę asortyment będzie I klasy jakości, świeży i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą; dostawa asortymentu następować będzie według wagi netto;
- Wykonawca realizować będzie dostawy w sposób ciągły, 2-3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, do magazynu żywnościowego Zamawiającego, w godzinach 7:00 - 9:00, z dostarczeniem i wniesieniem do magazynu oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności Wykonawcy i Zamawiającego; w sytuacji nagłej potrzeby Zamawiającego dostawa może zostać zrealizowana w sobotę;
- dostarczony asortyment Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wnieść i rozładować w magazynie żywnościowym Zamawiającego;
- 2/3 terminu wyznaczonego w zakresie przydatności do spożycia produktu/asortymentu zarezerwowana będzie dla Zamawiającego;
- dostarczony asortyment zgodny będzie ze złożonym zamówieniem;
- dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, loco magazyn żywnościowy Zamawiającego.
3. Ponadto przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zapisami wzoru umowy – załącznika nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy warzyw obranych w asortymencie określonym w załączniku nr 1.2 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularz cenowy.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumencie pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. W tym, w ramach dostaw Zamawiający wymaga m.in.:
- dostarczany przez Wykonawcę asortyment będzie I klasy jakości, świeży i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą; dostawa asortymentu następować będzie według wagi netto;
- Wykonawca realizować będzie dostawy w sposób ciągły, 2-3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, do magazynu żywnościowego Zamawiającego, w godzinach 7:00 - 9:00, z dostarczeniem i wniesieniem do magazynu oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności Wykonawcy i Zamawiającego; w sytuacji nagłej potrzeby Zamawiającego dostawa może zostać zrealizowana w sobotę;
- dostarczony asortyment Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wnieść i rozładować w magazynie żywnościowym Zamawiającego;
- 2/3 terminu wyznaczonego w zakresie przydatności do spożycia produktu/asortymentu zarezerwowana będzie dla Zamawiającego;
- dostarczony asortyment zgodny będzie ze złożonym zamówieniem;
- dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, loco magazyn żywnościowy Zamawiającego.
3. Ponadto przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zapisami wzoru umowy – załącznika nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy warzyw kiszonych w asortymencie określonym w załączniku nr 1.3 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularz cenowy.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumencie pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. W tym, w ramach dostaw Zamawiający wymaga m.in.:
- dostarczany przez Wykonawcę asortyment będzie I klasy jakości, świeży i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą; dostawa asortymentu następować będzie według wagi netto;
- Wykonawca realizować będzie dostawy w sposób ciągły, 2-3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, do magazynu żywnościowego Zamawiającego, w godzinach 7:00 - 9:00, z dostarczeniem i wniesieniem do magazynu oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności Wykonawcy i Zamawiającego; w sytuacji nagłej potrzeby Zamawiającego dostawa może zostać zrealizowana w sobotę;
- dostarczony asortyment Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wnieść i rozładować w magazynie żywnościowym Zamawiającego;
- 2/3 terminu wyznaczonego w zakresie przydatności do spożycia produktu/asortymentu zarezerwowana będzie dla Zamawiającego;
- dostarczony asortyment zgodny będzie ze złożonym zamówieniem;
- dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, loco magazyn żywnościowy Zamawiającego.
3. Ponadto przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zapisami wzoru umowy – załącznika nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy owoców w asortymencie określonym w załączniku nr 1.4 do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularz cenowy.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumencie pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. W tym, w ramach dostaw Zamawiający wymaga m.in.:
- dostarczany przez Wykonawcę asortyment będzie I klasy jakości, świeży i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą; dostawa asortymentu następować będzie według wagi netto;
- Wykonawca realizować będzie dostawy w sposób ciągły, 2-3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, do magazynu żywnościowego Zamawiającego, w godzinach 7:00 - 9:00, z dostarczeniem i wniesieniem do magazynu oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności Wykonawcy i Zamawiającego; w sytuacji nagłej potrzeby Zamawiającego dostawa może zostać zrealizowana w sobotę;
- dostarczony asortyment Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wnieść i rozładować w magazynie żywnościowym Zamawiającego;
- 2/3 terminu wyznaczonego w zakresie przydatności do spożycia produktu/asortymentu zarezerwowana będzie dla Zamawiającego;
- dostarczony asortyment zgodny będzie ze złożonym zamówieniem;
- dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, loco magazyn żywnościowy Zamawiającego.
3. Ponadto przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zapisami wzoru umowy – załącznika nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy Zamawiający określił szczegółowo w paragrafie 7 wzorów umów - załącznikach nr: 4 - 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oświadczenia wymagane do złożenia w ramach niniejszego postępowania: Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy, Załączniki nr: 1.1 - 1.4 do SWZ (w zależności na który Pakiet Wykonawca składa ofertę), Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 2.1 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Szukam pracy chałupniczej - Skręcanie długopisów Proszę o przesłanie oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI