DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2022-07-01
 • ZamawiającyZAKŁAD KARNY W RZESZOWIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-22
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00217569
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000590467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Załęska 76

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-322

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178580700

1.5.8.) Numer faksu: 178535420

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_rzeszow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80034d5f-f145-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00093290/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawy produktów spożywczych tj: (warzyw mrożonych, warzyw przetworzonych, konserw rybnych)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, email: zk_rzeszow@sw.gov.pl
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej: zk_rzeszow@sw.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na EPUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini Portalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 3 adres email.
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi nakierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postepowania.
7. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców.
8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień regulaminu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2232/8/TP/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I – DOSTAWY WARZYW MROŻONYCH
Lp. Kod CPV Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. 15331170-9 Groszek zielony mrożony - produkt głęboko mrożony. Termin przydatności do spożycia
1 rok. Temperatura dostarczonego towaru od - 24 o C do -18 o C. Opakowanie do 10 kg. Ilość: 4 000 kg.
2. 15331170-9 Kalafior mrożony - produkt głęboko mrożony. Termin przydatności do spożycia 1 rok. Temperatura dostarczonego towaru od - 24 o C do - 18 o C. Opakowanie do 10 kg. Ilość: 4 400 kg.
3. 15331170-9 Fasolka szparagowa mrożona - produkt głęboko mrożony. Termin przydatności
do spożycia 1 rok. Temperatura dostarczonego towaru od - 24o C do - 18 o C. Opakowanie do 10 kg. Ilość: 4 000 kg.
4. 15331170-9 Mieszanka chińska mrożona – skład: marchew słupki min. 32%, kapusta biała, pietruszka słupki, papryka melanż min. 18%, cebula plastry, por, grzyby MUM min. 5%, pędy bambusa min. 5%. Termin przydatności do spożycia 1 rok. Temperatura dostarczonego towaru od - 24o C do -18 o C. Opakowanie do 10 kg. Ilość: 3 700 kg.
5. 15331170-9 Sałatka meksykańska mrożona – skład: cebula, groszek min. 15%, fasolka szparagowa, marchew kostka min. 20%, papryka melanż min. 15 %, fasola czerwona, kukurydza min. 15%, seler kostka. Termin przydatności do spożycia 1 rok. Temperatura dostarczonego towaru od - 24 o C do - 18 o C. Opakowanie do 10 kg. Ilość: 1 400 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-31 do 2023-07-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny – waga 100%.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Waga kryterium 100%
Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), na podstawie kalkulacji sporządzonej w formularzu cenowym (załącznik nr 2A – 2C do SWZ).

4. W sytuacji, jeżeli wykonawca nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zmawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II – DOSTAWY WARZYW PRZETWORZONYCH
Lp. Kod CPV Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. 15331400-1 Leczo pieczarkowe - Pieczarki min. 22 %, papryka min. 16%, cebula min. 15%, koncentrat pomid. min. 5%, produkt pasteryzowany. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. Opakowanie do 4 kg. Ilość: 3 000 kg.
2. 15331425-2 Koncentrat pomidorowy 30% - zawartość ekstraktu 30%. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. Opakowanie do 5 kg. Ilość: 7 200 kg.
3. 15331400-1 Sałatka szwedzka - produkt zawiera ogórki min. 46 %, cebulę min. 4 %, marchew min. 4 %, cukier, sól warzona, wodę, ocet spirytusowy, przyprawy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż
6 miesięcy od dnia dostawy. Opakowanie do 5 kg. Ilość: 5 800 kg.
4. 15331460-9 Kukurydza cukrowa konserwowa - produkt zawiera kukurydzę ziarno min. 50%, wodę, cukier. Produkt sterylizowany. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. Opakowanie do 2 kg. Ilość: 750 kg.
5. 15331500-2 Chrzan tarty - produkt zawiera chrzan naturalny min. 40%, kwasek cytrynowy, cukier, przyprawy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. Opakowanie do 2 kg. Ilość: 420 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-31 do 2023-07-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny – waga 100%.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Waga kryterium 100%
Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), na podstawie kalkulacji sporządzonej w formularzu cenowym (załącznik nr 2A – 2C do SWZ).

4. W sytuacji, jeżeli wykonawca nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zmawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE III – DOSTAWY KONSERW RYBNYCH
Lp. Kod CPV Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. 15240000-2 Szprot w oleju - szproty bez głów, tusze w zalewie olejowej bez uszkodzeń, dopuszcza się drobne pęknięcia skóry. Zawartość ryb nie mniej niż 60%, oleju 40%. Termin przydatności do spożycia
nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. Opakowanie do 400 g z łatwo otwieranym wieczkiem.
Ilość: 700 kg.

2. 15240000-2 Szprot w pomidorach - szproty bez głów, tusze w sosie pomidorowym bez uszkodzeń, dopuszcza się drobne pęknięcia skóry. Zawartość ryb nie mniej niż 55%, sosu pomidorowego 45%. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. Opakowanie do 400 g z łatwo otwieranym wieczkiem. Ilość: 1 500 kg.
3. 15240000-2 Śledź w oleju - śledzie tusze bez głowy i ogona w zalewie olejowej bez uszkodzeń, dopuszcza się drobne pęknięcia skóry. Zawartość ryb nie mniej niż 60%, oleju 40%. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. Opakowanie do 400 g z łatwo otwieranym wieczkiem. Ilość: 650 kg.
4. 15240000-2 Śledź w pomidorach - śledzie tusze bez głowy i ogona, tusze w sosie pomidorowym bez uszkodzeń, dopuszcza się drobne pęknięcia skóry. Zawartość ryb nie mniej niż 55%, sosu pomidorowego 45%. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy. Opakowanie do 400 g
z łatwo otwieranym wieczkiem. Ilość: 1 500 kg.
5. 15240000-2 Paprykarz szczeciński – paprykarz szczeciński z ryżem. Ryba rozdrobniona. Zawartość ryby nie mniej niż 25%, koncentrat pomidorowy. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy
od dnia dostawy. Opakowanie do 400 g z łatwo otwieranym wieczkiem. Ilość: 1 700 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-31 do 2023-07-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny – waga 100%.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Waga kryterium 100%
Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), na podstawie kalkulacji sporządzonej w formularzu cenowym (załącznik nr 2A – 2C do SWZ).

4. W sytuacji, jeżeli wykonawca nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zmawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, drugą zaś wspólnie z innymi wykonawcami. Dotyczy to również sytuacji, kiedy wykonawca ubiega się o zamówienie jako uczestnik dwóch konsorcjów;
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty
i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
• Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w projekcie umowy (załączniku nr 5 do SWZ).
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych
w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

BRAK.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję osoby do opieki nad psem - Krosno
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania22-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuję osoby kochającej psy, która mogła by zająć się moim Brylantem kilka razy w miesiącu w godzinach 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Rzeszów: Dostawy produktu leczniczego Acidum levofolinicum.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Rzeszów: Dostawa 10 sztuk defibrylatorów transportowych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy konserw do magazynu Zamawiającego.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Świadczenie usługi czynnej ochrony na terenie Wdzydzkiego PK oraz Trójmiejskiego PK
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI