Dostawa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-10-27
 • ZamawiającyUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00237916
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 13

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@up.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://up.lublin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8c2c7a9-3124-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00237916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00026902/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.31 Stanowisko do badań energochłonnosci napędu elektrycznego ciągnika rolniczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uplublin.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uplublin.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Elektronicznej Platformie pod adresem
https://uplublin.eb2b.com.pl/ (dalej jako „Platforma zakupowa”, „Platforma” lub „System”), pod nazwą
postępowania wskazaną w tytule SWZ i pod numerem postępowania EZ-p/TP/32/2021.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp za pośrednictwem Platformy, o której mowa w ust. 1
spełniającej wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp.
4. Ofertę (zawierającą oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XVIII SWZ w pkt. 5),
Wykonawca składa (wczytuje) na Platformie, w trakcie etapu składania ofert, w zakładce „Załączniki”
poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i następnie wczytanie docelowego pliku, który ma zostać
wczytany.
5. Oferta, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnione. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu
elektronicznego: a) dnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w
formacie„pdf”zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż„pdf” zaleca się
podpisywać formatem XAdES, b) odnośnie podpisu osobistego (zaawansowanego podpisu
elektronicznego składanego z wykorzystaniem e-dowodu): dla dokumentów w formacie„pdf”
lub„xml”zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),dokumenty w formacie innym niż„pdf”zaleca się
podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym, c) odnośnie podpisu zaufanego:wielkość
dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
6. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel
IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat
Reader dla plików w formacie .pdf).
Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO zawarta
została w Rozdziale XXXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ-p/TP/32/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa zestawu badawczego do określania energochłonności napędu ciągnika wyposażonego w elektryczny układ napędowy. Zestaw badawczy składa się z kompletnego ciągnika rolniczego (lub sadowniczego), który w procesie konwersji układu napędowego zostanie wyposażony w elektryczny silnik napędowy, zestaw akumulatorów zasilających oraz elementy umożliwiające sterowanie i nadzór nad parametrami pracy elektrycznego silnika napędowego. Zakupiony ciągnik w pierwszym etapie zostanie udostępniony z konwencjonalnym silnikiem spalinowym do badań na okres nie dłuższy niż 4 miesiące, po czym zostanie przekazany do konwersji napędu w celu prowadzenia kolejnego etapu badań. W skład zestawu badawczego wchodzą:
1) ciągnik rolniczy lub sadowniczy;
2) silnik elektryczny trójfazowy prądu przemiennego;
3) przemiennik częstotliwości;
4) zestaw akumulatorów zasilających;
5) stacja dokująca (ładowarka dużej mocy);
6) wykonanie konwersji napędu z konwencjonalnego spalinowego do układu elektrycznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16000000-5 - Maszyny rolnicze

16810000-6 - Części maszyn rolniczych

31110000-0 - Silniki elektryczne

31158000-8 - Ładowarki

31422000-0 - Zestawy baterii

31430000-9 - Akumulatory elektryczne

32552420-7 - Przemienniki częstotliwości

34390000-7 - Akcesoria do ciągników

50116100-2 - Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Moc ciągnika

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Typ silnika elektrycznego TS

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, co najmniej
jedno zamówienie polegające na budowie pojazdu elektrycznego o masie co najmniej 1 tony lub
jedno zamówienie polegającego na wykonaniu konwersji napędu polegającej na wymianie
konwencjonalnego silnika spalinowego na elektryczny silnik napędowy pojazdu mechanicznego
o masie co najmniej 1 tony;
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą na stanowisku automatyka lub
mechatronika, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą niezbędną
wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert była członkiem zespołu, który zbudował co najmniej jeden pojazd elektryczny
i/lub była członkiem zespołu, który wykonał co najmniej jedną konwersję napędu polegającą na
wymianie konwencjonalnego silnika spalinowego na elektryczny silnik napędowy pojazdu
mechanicznego.
Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania
osobami na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w Wykazie osób, którego
wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług lub dostaw, wykonanych wspólnie
z innymi Wykonawcami wykaz dotyczący usług lub dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył (wykonywał), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w
których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył (wykonywał) lub uczestniczy (wykonuje).
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, posiadanych uprawnień (jeśli są wymagane), doświadczenia i wykształcenia (jeśli jest
wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
1 w zakresie braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp - zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
1 w zakresie braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4)
ustawy Pzp, tj. o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem
oświadczenia.
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
1 w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp
dotyczącej zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji –
zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia.
4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
1 w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp
– zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia.
5) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
1 w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) i 10)
ustawy Pzp – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia.
6) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, tj. o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę
częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem
oświadczenia.
7) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W tym zakresie zastosowanie ma art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pod warunkiem wskazania przez
Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w SWZ Rozdział XVII pkt. 1 danych umożliwiających
dostęp do tych środków.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 1 SWZ o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3
do SWZ.
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 2 SWZ – jeżeli dotyczy.
5) Dokument, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 4 SWZ – jeżeli dotyczy.
6) Wadium: gwarancja lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299) .
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem „wadium w postępowaniu EZ-p/TP/32/2021”.
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2)-4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Informacje dotyczące zwrotu wadium i okoliczności, w których wadium zostaje zatrzymane zostały określone w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich przeprowadzania został określony w Załączniku
nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w § 7.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zamawiającego pod adresem: https://uplublin.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-25

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię lamele dębowe
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Kupię lamele dębowe 4,2 x 75mm x 1020mm, klasa 1, 2, 3. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.