Dostawa mrożonekiproduktów rybnych oraz różnych artykułów spożywczych do Zakładu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa mrożonekiproduktów rybnych oraz różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁomża
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-11-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Karny Czerwony Bór 2
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-25
 • Numer ogłoszenia615125-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 615125-N-2019 z dnia 2019-10-25 r.

Zakład Karny Czerwony Bór 2: Dostawa mrożonekiproduktów rybnych oraz różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny Czerwony Bór 2, krajowy numer identyfikacyjny 45109521500000, ul. Czerwony Bór  2 , 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 086 215 35 83, e-mail zk_czerwony_bor@sw.gov.pl, faks 086 215 35 83 wew. 510.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej - zakład karny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sw.gov.pl ; www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wyłacznie w formie pisemnej
Adres:
Zakład Karny, Czerwony Bór 2,18-400 Łomża

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mrożonekiproduktów rybnych oraz różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
Numer referencyjny: DKW.2232.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mrożonek i produktów rybnych oraz różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przez okres 12 miesięcy w ilościach i według poniższego zestawienia: 1.Kotlet, burger rybny- CPV 15229000-9 – 5000 kg 2. Paprykarz rybny - CPV 15240000-2 – 2900 kg 3. Sałatka makrelowa z warzywami – 3600 kg 4. Filet śledziowy solony – CPV 15230000-9 – 5000 kg 5. Kalafior mrożony- CPV 15331170-9 – 1 200 kg 6. Mieszanka warzywna – CPV 15331170-9 - 2000 kg 7. Filet rybny z mintaja CPV 15230000-9 - 1300 kg 8. Filet rybny z morszczuka CPV 15230000-9 - 300kg 9. Leczo warzywne – CPV 15331170-9 - ilość 900kg 1. Sól warzona spożywcza jodowana –CPV 15872400-5 – ilość 1500 kg 2. Herbata czarna, CPV 15863000-5 – ilość 1500 kg 3. Ketchup łagodny – CPV 15871230-5 – ilość 900 kg 4. Przyprawa do zup w płynie - CPV 15871270-7 – ilość 1400 kg 5. Przyprawa warzywna w proszku – CPV 15872270-7 – ilość 800 kg 6. Koper nać suszona – CPV 15893000-4 – ilość 50 kg 7. Pietruszka nać suszona- CPV 15893000-4 – ilość 50 kg 8. Czosnek mielony- CPV 15870000-7 – ilość 20 kg 9. Liść laurowy- CPV 15872200-3 ilość 40 kg 10. Majeranek otarty- CPV 15800000-6 – ilość 50 kg 11. Papryka mielona słodka – CPV 15872200-3 – ilość 15 kg 12. Pieprz czarny naturalny mielony CPV 15872100-2 – ilość 60 kg 13. Pieprz ziołowy- CPV 15872100-2 – ilość 20 kg 14. Ziele angielskie- CPV 15870000-7 – ilość 40 kg 15. Kwasek cytrynowy- CPV 15870000-7 - 100 kg 16. Ocet 10% -CPV 15871100-5 – ilość 280 litrów 17.Majonez – CPV 15871273 - ilość 800 kg 18. Musztarda- CPV 15871250-1 – ilość 800 kg 19. Chrzan tarty- CPV 15331400-1 – ilość 450 kg 20. Szczaw konserwowy – CPV 15332170-6 – ilość 800kg 21.Włoszczyzna suszona- CPV 15331110-1 – ilość 1500 kg 22. Koncentrat pomidorowy 30%- CPV 15331427-6 – ilość 3600 kg 23. Zupa żurek – CPV 15891400-4 ilość 350 kg 24. Cukier kryształ - CPV 15831000-2 – ilość 15000 kg 25.Woda mineralna niegazowana –CPV15981000-7 – ilość 4500 litrów 26.Przecier ogórkowy – CPV 15331000-7 – ilość 700 kg 27.Sałatka obiadowa waga bez zalewy, CPV 15331000-7 – ilość 4000 kg 28.Ogórek konserwowy waga bez zalewy, CPV 15331500-2 – ilość 4000 kg 29. Bulion drobiowy CPV 15891400-4 – ilość 600 kg 30.Bulion warzywny- CPV 15891400-4 – ilość 600 kg 31.Zupa barszcz biały- CPV 15891400-4 – ilość 300 kg 32. Wafle ryżowe naturalne – CPV 15820000-2 – ilość 80 kg 33.Syrop owocowy - CPV 15321800-2 – ilość 9 000 litrów 34.Sos boloński - CPV 15871260-4 – ilość 100 kg 35. Kawa zbożowa – , CPV 15860000-4 - ilość 300 kg

II.5) Główny kod CPV: 15331100-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15333110-0
15800000-6
15900000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.5 pkt 1ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) dokumentów podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.5 pkt 1ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) dokumentów podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin przydatności do spożycia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności; 1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony; 2) urzędowej stawki podatku VAT; 3) każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla Zamawiającego; 4) terminu obowiązywania niniejszej umowy; 5) zmiany nazwy produktu (producenta) pod warunkiem zaoferowania produktów równoważnych, nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych produktów, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych cen jednostkowych. Zmiana dostarczonego asortymentu może nastąpić w przypadku: a) zakończenia produkcji danej pozycji asortymentowej; b) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu; c) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> wyłacznie język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa mrożonek i produktów rybnych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mrożonek i produktów rybnych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przez okres 12 miesięcy w ilościach i według poniższego zestawienia: 1.Kotlet, burger rybny- CPV 15229000-9 – 5000 kg 2. Paprykarz rybny - CPV 15240000-2 – 2900 kg 3. Sałatka makrelowa z warzywami – 3600 kg 4. Filet śledziowy solony – CPV 15230000-9 – 5000 kg 5. Kalafior mrożony- CPV 15331170-9 – 1 200 kg 6. Mieszanka warzywna – CPV 15331170-9 - 2000 kg 7. Filet rybny z mintaja CPV 15230000-9 - 1300 kg 8. Filet rybny z morszczuka CPV 15230000-9 - 300kg 9. Leczo warzywne – CPV 15331170-9 - ilość 900kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15229000-9, 15240000-2, 15230000-9, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin przydatności do spożycia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przez okres 12 miesięcy w ilościach i według poniższego zestawienia: 1. Sól warzona spożywcza jodowana –CPV 15872400-5 – ilość 1500 kg 2. Herbata czarna, CPV 15863000-5 – ilość 1500 kg 3. Ketchup łagodny – CPV 15871230-5 – ilość 900 kg 4. Przyprawa do zup w płynie - CPV 15871270-7 – ilość 1400 kg 5. Przyprawa warzywna w proszku – CPV 15872270-7 – ilość 800 kg 6. Koper nać suszona – CPV 15893000-4 – ilość 50 kg 7. Pietruszka nać suszona- CPV 15893000-4 – ilość 50 kg 8. Czosnek mielony- CPV 15870000-7 – ilość 20 kg 9. Liść laurowy- CPV 15872200-3 ilość 40 kg 10. Majeranek otarty- CPV 15800000-6 – ilość 50 kg 11. Papryka mielona słodka – CPV 15872200-3 – ilość 15 kg 12. Pieprz czarny naturalny mielony CPV 15872100-2 – ilość 60 kg 13. Pieprz ziołowy- CPV 15872100-2 – ilość 20 kg 14. Ziele angielskie- CPV 15870000-7 – ilość 40 kg 15. Kwasek cytrynowy- CPV 15870000-7 - 100 kg 16. Ocet 10% -CPV 15871100-5 – ilość 280 litrów 17.Majonez – CPV 15871273 - ilość 800 kg 18. Musztarda- CPV 15871250-1 – ilość 800 kg 19. Chrzan tarty- CPV 15331400-1 – ilość 450 kg 20. Szczaw konserwowy – CPV 15332170-6 – ilość 800kg 21.Włoszczyzna suszona- CPV 15331110-1 – ilość 1500 kg 22. Koncentrat pomidorowy 30%- CPV 15331427-6 – ilość 3600 kg 23. Zupa żurek – CPV 15891400-4 ilość 350 kg 24. Cukier kryształ - CPV 15831000-2 – ilość 15000 kg 25.Woda mineralna niegazowana –CPV15981000-7 – ilość 4500 litrów 26.Przecier ogórkowy – CPV 15331000-7 – ilość 700 kg 27.Sałatka obiadowa waga bez zalewy, CPV 15331000-7 – ilość 4000 kg 28.Ogórek konserwowy waga bez zalewy, CPV 15331500-2 – ilość 4000 kg 29. Bulion drobiowy CPV 15891400-4 – ilość 600 kg 30.Bulion warzywny- CPV 15891400-4 – ilość 600 kg 31.Zupa barszcz biały- CPV 15891400-4 – ilość 300 kg 32. Wafle ryżowe naturalne – CPV 15820000-2 – ilość 80 kg 33.Syrop owocowy - CPV 15321800-2 – ilość 9 000 litrów 34.Sos boloński - CPV 15871260-4 – ilość 100 kg 35. Kawa zbożowa – , CPV 15860000-4 - ilość 300 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15872400-5, 15871230-5, 15863000-5, 15871270-7, 15872270-7, 15893000-4, 15870000-7, 15872200-3, 15872100-2, 15871100-5, 15871273-0, 15871250-1, 15331400-1, 15332170-6, 15331110-1, 15331427-6, 15891400-4, 15831000-2, 15981000-7, 15331500-2, 15820000-2, 15321800-2, 15871260-4, 15860000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin przydatności do spożycia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam dyspozycyjnej niani do dwójki dzieci - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam niani do dwójki dzieci. Liczba godzin - ok. 50 w miesiącu. Szukamy osoby dyspozycyjnej - grafik ustalany z tygodnia na tydzień. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI