Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Kościani

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Kościanie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKościan
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-05-20
 • ZamawiającyZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOŚCIANIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00145441
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Kościanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOŚCIANIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000739633

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.M.Konopnickiej 1

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 512 29 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zssp@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zss-koscian.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Kościanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0088cda-cc44-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00145441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00113534/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki zdefiniowane w Ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adres strony internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt,. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje wykonawcy przekazują :
a. poprzez miniPortal lub
b. drogą elektroniczną: zssp@poczta.onet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
• Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Szkoły z siedzibą w Kościanie przy ul. M. Konopnickiej 1, 64-000 Kościan;
• Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kon-taktować poprzez e-mail: zkaliski@gmail.com, pisemnie na adres siedziby Administratora oraz telefonicznie: 885 333 393;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzie-lenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, w związ-ku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepi-sów prawa lub zawartych umów w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji;
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wyni-kają z ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowa-ne;
• przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wy-łączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.. 20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1. lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSSp.26.11.2022.KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 618030,86 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:
• rozebranie pokrycia z płyt warstwowych i blachodachówki,
• rozebranie ołacenia oraz ewentualna niwelacja konstrukcji drewnianej,
• spoinowanie kominów, a w razie potrzeby ich przemurowanie,
• demontaż i montaż instalacji odgromowej,
• pokrycie dachu na pow. 577,9 m2 przy użyciu membrany dachowej i blachodachówki w kolorze ceglastoczerwonym,
• pokrycie dachu na pow. 662,34 m2 płytą warstwową gr. 15 cm,
• wykonanie opierzenia z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
• pokrycie dachowe powinno nawiązywać fakturą, kolorem oraz charakterem , do pokrycia głównej bryły budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-06-27 do 2022-08-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien wykazać, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty dekarsko-blacharskie - o wartości minimum 300.000,00 zł brutto.
b) dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia: Kierownikiem budowy - co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 3 letnie doświadczenie w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie at.109 ust.1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz pod-miotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z in-formacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wy-kształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 5 do SWZ ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie wymagane

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 9.000,00 PLN wadium należy wpłacić przelewem na konto Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie nr konta 88 8666 0004 2002 0100 0523 0003 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie, wykonawca może wnieść wadium również w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 r., poz.310) .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia, o których mowa w pkt.7.1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę poniżej określonych postanowień niniejszej umowy dotyczącej modyfikacji przedmiotu zamówienia polegającej na:
a) wprowadzeniu robót zamiennych,
b) zmianie technologii na lepszą np. nowocześniejszą, mniej energochłonną,
c) zmianie parametrów zaprojektowanych urządzeń lub wyposażenia,
d) zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy - na skutek zaniechania wykonania części robót, ze względu na interes publiczny skutkujący ograniczeniem środków publicznych - oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia pod warunkiem, że wprowadzone zmiany określone w punktach : a, b, c powyżej zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego oraz produkt końcowy osiągnięty w wyniku wprowadzenia tych zmian będzie zgodny z przedmiotem zamówienia niniejszej umowy
2. Jeżeli zmiany umowy określone w ust. powyżej wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca przedstawia:
a) wykonany na własny koszt projekt zamienny opisujący proponowane zmiany wraz z informacją o konieczności lub braku zmiany pozwolenia na budowę, niezbędne rysunki. Projekt taki musi być zaakceptowany przez nadzór autorski i inwestorski oraz zatwierdzony do realizacji przez Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany.
3. Termin, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres, w którym roboty nie będą mogły być wykonywane z powodu:
a) niekorzystnych warunków atmosferycznych (wichury, intensywne opady deszczu, itp.), trwających ponad 3 dni i uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, gdy wynika to z technologii ich wykonania – przy czym, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.
b) wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz sytuacje wyjątkowe, stany epidemiczne, stany nadzwyczajne - przy czym, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania siły wyższej;
c) zaistnienia błędów projektowych lub wprowadzenie zmian w dokumentacji, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót; przy czym, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian lub poprawy błędów;
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany i załączyć dowody potwierdzające wystąpienie w.w. okoliczności. Przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia w.w okoliczności nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do umowy, po wcześniejszej akceptacji zamawiającego.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, strony umowy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę ceny umownej.
5. W sytuacji losowej dopuszcza się możliwość zmiany osoby, o której mowa w § 5 niniejszej umowy gdy kwalifikacje wskazanej nowej osoby będą takie same lub wyższe, po złożeniu przez wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji i akceptacji zamawiającego.
6. W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę albo rezygnację z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Specjalnych im.M.Konopnickiej w Kościanie, ul.Konopnickiej 1 - sekretariat

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wniesienie odwołania przysługuje na:
• niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjęta w postępowaniu;
• zaniechanie czynności w postępowaniu, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
2. Odwołania wnosi się w terminach przewidzianych w art.515 ustawy PZP.
3. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.519 ust.1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, która wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę kotła - nie podgrzewa wody - Śrem
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania24-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę kotła - nie podgrzewa wody. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI