Wymiana drzwi w budynkach w kompleksie wojskowym na terenie Jarosławia przy ul. 3...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wymiana drzwi w budynkach w kompleksie wojskowym na terenie Jarosławia przy ul. 3 Maja 80 oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku zlokalizowanym w Przemyślu przy ul. 29 Listopada 2.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-08-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-12
 • Numer ogłoszenia584525-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 584525-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie: Wymiana drzwi w budynkach w kompleksie wojskowym na terenie Jarosławia przy ul. 3 Maja 80 oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku zlokalizowanym w Przemyślu przy ul. 29 Listopada 2.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 18069037300000, ul. Krakowska  11 B , 35-111  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 261 15 56 59, , e-mail zamowienia34wog@ron.mil.pl, , faks 261 15 63 85.
Adres strony internetowej (URL): www.34wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
MON- Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.34wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej w postaci papierowej.
Adres:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów, Kancelaria Jawna (budynek nr 12, pokój nr 1)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana drzwi w budynkach w kompleksie wojskowym na terenie Jarosławia przy ul. 3 Maja 80 oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku zlokalizowanym w Przemyślu przy ul. 29 Listopada 2.
Numer referencyjny: ZP/32/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Wymiana drzwi wewnętrznych w budynkach zlokalizowanych w kompleksie wojskowym na terenie Jarosławia przy ul. 3 Maja 80 oraz montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku zlokalizowanym w Przemyślu przy ul. 29 Listopada 2. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: Przedmiar robót, OPZ, STWiOR są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Elementy ujęte w którymkolwiek z tych dokumentów a nie ujęte w innych należy traktować jakby były ujęte w wszystkich dokumentach. 3. W szczególności, podczas wykonywania prac zostaną wykonane następujące prace: a) Pomieszczenia:  zdjęcie istniejących skrzydeł drzwiowych,  wykonanie nadproży z dwuteowników nad poszerzanymi otworami drzwiowymi, osiatkowanie z wypełnieniem zaprawą cementową,  rozbiórka progów betonowych, posadzek i podłoży w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu drzwi,  poszerzenie otworów drzwiowych do wymiarów niezbędnych dla osadzanych drzwi z wykuciem ościeżnic drzwiowych,  uzupełnienie murów z cegły pełnej z wykonaniem otworu ściennego o wymiarach wymaganych dla drzwi specjalnych,  okładanie (szpałdowanie) nadproży cegłą,  wytycznie i ustawienie drzwi specjalnych,  ustawienie drzwi w otworze ściennym, pionowanie, ustawienie w linii ściany, dokonanie montażu zgodnie z przepisami szczegółowymi, kartami/wytycznymi technicznymi, wymaganiami Producenta oraz norm i instrukcji,  drzwi do pomieszczeń magazynowych zamontować z obniżonym progiem oraz ukształtować posadzkę pomieszczeń tak by można było bezproblemowo przewozić skrzynie na wózkach transportowych,  w przejściach (magazyn broni), w miejsce progów, wykonanie posadzki betonowej zbrojonej siatką z drutu żebrowanego ø 4,5 mm oddylatowanej od przyległych posadzek z wykonaniem spadków od drzwi w kierunku pomieszczenia ułatwiającego transport wózkami,  uzupełnienie tynku ścian kat. III na uzupełnieniach muru, ościeżach drzwi oszpałdowaniu nadproży drzwiowych,  uzupełnienie podłoży pod posadzkowych rozebranych w związku z demontażem drzwi bez odtwarzania progów betonowych,  uzupełnienie/odtworzenie brudników na ścianach przy wymienianych drzwiach wg istniejących,  uzupełnienie/odtworzenie posadzek i cokolików oraz malowania ścian farbą emulsyjną po zakończeniu wymiany drzwi,  montaż drzwi p. pożarowych w korytarzu zgodnie z wymogami karty technicznej/katalogowej, przepisami szczegółowymi, w sposób zapewniający zachowanie klasy odporności ogniowej oraz szczelność połączenia z przegrodami (ściany, sufit, posadka), z obróbką osadzania – obróbka, uzupełnienie ościeży/ścian/tynku/malowania, uzupełnienie elementów posadzki (warstwy pod posadzkowe, nawierzchnia),  wykonanie wszystkich niezbędnych, koniecznych ze względów technicznych, do zakończenia robót i czynności związanych z wykonaniem zakresu umownego zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami, instrukcjami, przepisami, wymogami kart technicznych, instrukcji montażu, zaleceniami Producenta, b) Roboty wspólne dla wszystkich rodzajów robót:  zalecana i zdaniem inwestora, niezbędna wizja lokalna na przyszłym placu budowy przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego,  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem/zniszczeniem, (podczas prowadzenia robót) posadzek i podłóg, ścian, okien, stolarki wewnętrznej, drzwi wejściowych, okuć, urządzeń sanitarnych, grzejników, rur, wyposażenia pomieszczeń, elementów elewacji, urządzeń zamontowanych na elewacji folią, zabezpieczenie elementów zagospodarowania terenu, drzew, krzewów, kwietników itp. wraz z niezwłocznym ich oczyszczeniem w przypadku zabrudzenia,  w przypadku jakichkolwiek zabrudzeń, uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca wykona odtworzenie stanu pierwotnego w wymaganym przez zamawiającego zakresie,  złom (elementy stalowe, metalowe i z metali kolorowych) pozyskany z rozbiórek i demontaży, Wykonawca własnym transportem na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela zamawiającego i przewiezie: dla robót prowadzonych w Jarosławiu do magazynu SOI mieszczącego się na terenie kompleksu, dla robót prowadzonych w Przemyślu do magazynu SOI zlokalizowanego w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego 22, złoży we wskazanym miejscu oraz podpisze protokół przekazania,  Wykonawca własnym transportem i na własny koszt wywiezienie z placu budowy oraz zutylizuje pozostałe materiały z rozbiórek, demontaży i odpady budowlane,  Wykonawca własnym transportem i na własny koszt wywiezienie z placu budowy oraz zutylizuje odpady farb i innych środków używanych do robót malarskich, przygotowania powierzchni, wykonania tynków, posadzek, obróbek osadzania itp.,  wywóz i utylizację odpadów jw. oraz rozliczenie złomu Wykonawca będzie dokonywał na bieżąco zgodnie z przepisami szczegółowymi,  Użytkownik może wymagać natychmiastowego usunięcia odpadów i złomu z placu budowy oraz sprzątania otoczenia budynku w przypadkach wystąpienia takiej konieczności,  Zabezpieczenie środowiska przed wpływem w/w środków a w przypadku dopuszczenia do skażenia środowiska podjęcie akcji ratunkowej i zabezpieczającej,  roboty będą prowadzone w czynnym zakładzie pracy, bez wstrzymywania ruchu w części budynku objętej robotami, w związku z tym Kierownik budowy zaplanuje i zorganizuje prace w sposób gwarantujący bezwypadkowość oraz nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z tej sytuacji, Kierownik budowy oraz Kierownik czynnego zakładu pracy ustalą szczegółowe warunki bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych, w szczególności uwzględnią zagrożenia dla pracowników czynnego zakładu pracy, pracowników Wykonawcy oraz pracowników/osób postronnych, kierownik czynnego zakładu pracy powiadomi wszystkich swoich pracowników oraz osoby postronne (mogące się znaleźć w obszarze prowadzonych prac) o ich zakresie, czasie trwania, potencjalnych zagrożeniach oraz o środkach zapobiegawczych ustalonych do wspólnego stosowania,  porządkowanie, sprzątanie, mycie po robotach remontowych, pomieszczeń budynku z usuwaniem uszkodzeń,  po zakończeniu robót remontowych uporządkowanie terenu wokół budynku oraz użytkowanych przez Wykonawcę dróg dojazdowych i dojść, likwidacja magazynków podręcznych, ewentualnego zaplecza budowy i placów składowych, usunięcie powstałych szkód,  splantowanie zniszczonych fragmentów trawników, wyrównanie powierzchni, przygotowanie terenu pod obsianie trawą, wysianie trawy z nawożeniem,  przygotowanie kompletu materiałów odbiorowych oraz pisemne zgłoszenie zakończenia robót i gotowości do odbioru, c) Teren budowy 1) Roboty będą prowadzone na terenie zamkniętych kompleksów wojskowych. Poruszanie się po terenie kompleksów jest możliwe tylko za zgodą użytkownika, tj. Dowódcy JW po dostarczeniu, przed rozpoczęciem robót, wykazu wszystkich osób nadzorujących i bezpośrednio wykonujących roboty oraz samochodów i sprzętu niezbędnego do realizacji robót zgodnie z załączonym do umowy wnioskiem (wg lokalizacji robót). 2) Dojazd do terenu robót istniejącymi drogami wewnętrznymi o nawierzchni utwardzonej: na teren kompleksu Jarosław od strony ul. 3 Maja, dla kompleksu w Przemyślu od strony ulicy 29 Listopada. 3) Dowóz materiałów budowlanych oraz wywóz złomu, gruzu i odpadów dla kompleksu Jarosław od strony ul. 3 Maja, dla kompleksu w Przemyślu od strony ulicy 29 Listopada drogami wewnętrznymi jw. 4) Plac budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie, w trybie i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. 5) Na czas prowadzenia robót Wykonawca dokona odpowiedniego oznakowania placu budowy w uzgodnieniu z Użytkownikiem oraz Komendantem ochrony kompleksu. 6) Należy uwzględnić prowadzenie robót remontowych w czynnym zakładzie pracy. 7) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy, elementów wyposażenia oraz wszystkich materiałów i sprzętu użytego do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 8) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy. 9) Wykonawca jest odpowiedzialny za dozór p. pożarowy w obrębie przekazanego placu budowy. 10) Wykonawca zawrze porozumienie dotyczące bhp i p. poż. z Użytkownikiem. 11) Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dla swoich potrzeb na czas wykonywania robót kontener socjalny i magazynowy oraz toaletę przenośną typu TOY-TOY – miejsce ustawienia zostanie ustalone przy przekazaniu placu budowy. d) Wykaz drzwi specjalnych:  drzwi do magazynu broni – drzwi objęte systemem alarmowym, wejściowe do pomieszczenia magazynu; • klasa odporności min. RC3 wg PN-EN 1627 lub równorzędne, • zabezpieczenie przeciwwyważeniowe, • kotwy ścienne, spawane do ościeżnicy, średnica min. 10 mm, rozmieszczane w odstępach nie większych niż co 480 mm, obwodowo na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnicy, osadzane w ścianie na głębokość min. 100 mm, • zawiasy drzwi powinny uniemożliwić, przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz, podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie drzwi bez ich zniszczenia oraz zapewniać szczelne przyleganie drzwi do ościeżnicy, • w przypadku zastosowania zawiasów zewnętrznych, czopy zawiasowe powinny posiadać zabezpieczenie przed ich wybiciem, • zawieszone na co najmniej trzech zawiasach przymocowanych do futryny dobrze zakotwionej w murze – wymóg wynikający z Normy Obronnej NO-04-A004-6:2016, pkt 2.7.2, • 2 wewnętrzne certyfikowane zamki klasy 5 zabezpieczenia i odporności na wiercenie i odporności na korozje minimum klasy D, dodatkowo zabezpieczone kłódką klasy zabezpieczenia co najmniej 5 oraz odporności na korozję co najmniej klasy 3, • wyposażenie drzwi: Czujka magnetyczna (czujnik kontaktronowy) – do SA, zamontowany na górnej krawędzi drzwi od strony wewnętrznej pomieszczenia spełniający wymaganie: • w obudowie metalowej przystosowanej do montażu na skrzydle drzwiowym, w warunkach wymagających zwiększonej trwałości czujnika, • wyposażone w stalowe zbrojenie kabla o długości min. 1 metra, • spełniający wymogi aktualnej normy PN-EN 50131 w stopniu 3 (Grade 3), • umożliwiające montaż rezystora końca linii - EOL, • spełniająca wymagania klasy środowiskowej II zgodnie z PN-EN 50130-5:12, • zapewniające właściwą pracę w temperaturze minimum od - 25C do + 40C (pomieszczenia nie ogrzewane), • deklaracja zgodności z CE. Zestaw do plombowania drzwi: • 2 miseczki na plomby z plasteliny zamontowane na wysokości ok 140 cm od progu (nad klamką/gałką), od strony zewnętrznej, jedna na ościeżnicy, druga na drzwiach oraz zestaw umożliwiający zabezpieczenie magazynu przy pomocy drutu na plomby ołowiane,  drzwi kancelaryjne – objęte kontrolą dostępu: • klasa odporności min. RC4 wg PN-EN 1627 lub równorzędne, • wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 (zgodnie z zapisami Zarządzenia MON Nr 59 z 11 grudnia 2017 w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych załącznika nr 1, cześć III tabela kategorii K3:drzwi do pomieszczeń, wiersz pierwszy). dopuszcza się zamek elektroniczny szyfrowy co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, ze zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy. • zabezpieczenie przeciwwyważeniowe, • kotwy ścienne, spawane do ościeżnicy, średnica min. 10 mm, rozmieszczane w odstępach nie większych niż co 480 mm, obwodowo na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnicy, osadzane w ścianie na głębokość min. 100 mm, • zawiasy drzwi powinny uniemożliwić, przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz, podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie drzwi bez ich zniszczenia oraz zapewniać szczelne przyleganie drzwi do ościeżnicy, • w przypadku zastosowania zawiasów zewnętrznych, czopy zawiasowe powinny posiadać zabezpieczenie przed ich wybiciem, • zawieszone na co najmniej trzech zawiasach przymocowanych do futryny dobrze zakotwionej w murze – wymóg wynikający z Normy Obronnej NO-04-A004-6:2016, pkt 2.7.2, • wyposażenie drzwi: Zwora elektromagnetyczna do drzwi pojedynczych: • wyposażona w przekaźnik NC, który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu / zamknięciu sterowanych drzwi. • wyposażona w sygnalizację optyczną informująca o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zamknięte, jest to sygnalizowane zielonym kolorem diody – jeżeli drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte – dioda będzie świecić kolorem czerwonym. Jeżeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego) – dioda jest wygaszona. • wyposażona w sygnalizację dźwiękowa (powiadomienie) z możliwością ustawienia czasu, po którym drzwi powinny zostać zamknięte. Jeżeli po ustawionym czasie drzwi pozostaną otwarte to przez wbudowany głośnik będzie przekazywana sygnalizacja dźwiękowa o nieprawidłowości. • maks. nacisk na drzwi – odpowiedni do wagi drzwi; • montaż – wewnętrzna • środowisko pracy – wewnętrzna • typ – pojedyncza. Samozamykacz z blokadą, zamontowany na skrzydle drzwiowym, od strony wewnętrznej pomieszczenia, spełniający wymagania: • możliwość ustawienia: • siły zamykania, • szybkości zamykania, • szybkości zatrzaskiwania, • ogranicznikiem wychyleń, • uniwersalny do drzwi lewych jak i prawych, • posiadający blokadę położenia otwarcia w zakresie 70 - 150, • posiadający regulacje końcowej fazy zamykania oraz prędkość zamykania, • posiadający zintegrowana funkcja tłumienia otwierania. Czujka magnetyczna (czujnik kontaktronowy) – do SA, zamontowany na górnej krawędzi drzwi od strony wewnętrznej pomieszczenia spełniający wymaganie: • w obudowie metalowej przystosowanej do montażu na skrzydle drzwiowym, w warunkach wymagających zwiększonej trwałości czujnika, • wyposażone w stalowe zbrojenie kabla o długości min. 1 metra, • spełniający wymogi aktualnej normy PN-EN 50131 w stopniu 3 (Grade 3), • umożliwiające montaż rezystora końca linii - EOL, • spełniająca wymagania klasy środowiskowej II zgodnie z PN-EN 50130-5:12, • zapewniające właściwą pracę w temperaturze minimum od - 10C do + 40C (pomieszczenia ogrzewane), • deklaracja zgodności z CE. Zestaw do plombowania drzwi: • 2 miseczki na plomby z plasteliny zamontowane na wysokości ok 140 cm od progu (nad klamką/gałką), od strony zewnętrznej, jedna na ościeżnicy, druga na drzwiach, Klamko/klamka Zamek.  drzwi przeciwpożarowe: • drzwi 2-skrzydłowe, aluminiowe, oszklone, z naświetlem, • klasa odporności ogniowej: drzwi min. EI 60; naświetla min. EI 120, • wyposażone w samozamykacz z zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych, • z możliwością montowania trzymaczy, • wymagana zgoda Producenta na późniejszy montaż trzymaczy oraz jego oświadczenie o zachowaniu pełni gwarancji na konstrukcję i montaż drzwi po montażu trzymaczy, • minimalna szerokość w świetle otwartego szerszego skrzydła drzwiowego 90,0 cm, • drzwi muszą odpowiadać wymaganiom przepisów p. pożarowych, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dział VI, bezpieczeństwo pożarowe. Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia oraz teren objęty robotami należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający prowadzenie pracy. Uwagi:  uzyskany z rozbiórek gruz i odpady, pozostałe materiały z rozbiórek, demontaży i odpady budowlane jak również odpady materiałów użytych do wykonania robót, Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami szczegółowymi,  złom (elementy stalowe, metalowe i z metali kolorowych) pozyskany z rozbiórek i demontaży, Wykonawca własnym transportem na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela zamawiającego i przewiezie do magazynu SOI: mieszczące się na terenie kompleksu w Jarosławiu a przy wykonywaniu robót w Przemyślu mieszczącego się w Żurawicy przy ulicy Wojska Polskiego 22, złoży we wskazanym miejscu oraz podpisze protokół przekazania,

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-06

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - minimum 2 roboty budowlane o zakresie i wartości zbliżonej do przedmiotowego zadania (tj. roboty ogólnobudowlane) o wartości minimum 70.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda; b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: - co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA I: Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie – patrz Załącznik nr 4 do SIWZ) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się. UWAGA II: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; UWAGA I: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. UWAGA II: Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). […] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych””. 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2)Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 złożone zostały przez jednego z partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, który spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego musi wziąć pod uwagę, że podmioty te muszą brać udział w wykonywaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. Powyższe wykonawca powinien uwzględnić zarówno w stosownych oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) jak i w treści oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 7) w zakresie dotyczących Podwykonawców. 7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, w takim zakresie, w jakim wykazuje on spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 złożone zostały przez jednego z partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, który spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego musi wziąć pod uwagę, że podmioty te muszą brać udział w wykonywaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. Powyższe wykonawca powinien uwzględnić zarówno w stosownych oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) jak i w treści oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 7) w zakresie dotyczących Podwykonawców. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysięcy złotych 00/100); 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie nr 30 1010 1528 0018 9213 9120 2000 – z adnotacją „wadium w postępowaniu nr ZP/32/2019, NIP [Wykonawcy].. 4.Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 26.08.2019 r. do godz. 10:30) kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5.Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 jest oryginalny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, bank, poręczyciela – dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 6.Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści oznaczenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, w okresie związania ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego wpłaty wadium w przypadkach określonych a art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp. Brak w treści gwarancji przesłanek lub odniesienia się do ustawy Pzp w zakresie tych przesłanek spowoduje odrzucenie oferty na skutek okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 7b ustawy Pzp. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty określonej w SIWZ, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami SIWZ. 7.W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo, z tym że jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniężna, w treści gwarancji powinno w treści takiego dokumentu powinna znaleźć się informacja, które podmioty zabezpieczają zapłatę wadium. 8.Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach: 1) określonych w art. 144 ust 1 - 1b, 1d i 1e ustawy - Pzp; 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów lub urządzeń objętych ofertą przetargową i niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i będą spełniały wymogi stawiane w STWiORB. Będą to przykładowo okoliczności: a) powodujące poprawienie parametrów technicznych, b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, c) braku dostępności na rynku, d) zmiany obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany terminu zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy lub zakończenia realizacji umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku: a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.); c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub odbiorów; d) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-27, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykończenie lokalu - Sanok
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania25-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykończenie lokalu. W zakres prac wchodzi: - częściowe wygładzenie ścian, - wykonanie wylewki, - ułożenie glazury, - stolarka, - itp. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI