Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-05-30
 • ZamawiającyWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-12
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00155429
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach
znajdujących się na parterze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

1.3.) Oddział zamawiającego: WIORIN Poznań

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 634298402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka, 250 B

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-166

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618605911

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wi-poznan@piorin.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona roślin i nasiennictwa na terenie województwa wielkopolskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach
znajdujących się na parterze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61f50445-d1d1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033628/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach i na korytarzu znajdujących się na parterze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/wiorin_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/wiorin_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferty wraz ze wszystkimi załącznikami w formie spakowanego pliku opatrzonego nazwą:
„Postępowanie w Trybie podstawowym Wariant 1 – bez negocjacji DA.272.3.2022 na wykonanie prac remontowych na parterze budynku WIORIN w Poznaniu 30.05.2022 r. do godziny 12:00” powinien zostać złożony za pośrednictwem platformy zakupowej „Przetargowa pl.”

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: platformazakupowa.pl/pn/wiorin_poznan

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XV

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.272.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 339837,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach
znajdujących się na parterze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojma wykonanych prac

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe - uprawnienia konstrukcyjno - budowlane zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych oraz posiadającym minimum 5 letnie doświadczenia jako kierownik budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych prac remontowych za minimum 200.000 zł

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 4 SWZ - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie Art.108 ust. 1 oraz 109 ust 1 pkt 4 ustawy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wszyscy ubiegający się o zamówienie wypełnili stosowne oświadczenie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/wiorin_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę kotła - nie podgrzewa wody - Śrem
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania24-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę kotła - nie podgrzewa wody. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI