Roboty remontowe w budynkach zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty remontowe w budynkach zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Stargardzie i Bielkowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-07-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-06-29
 • Numer ogłoszenia555379-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 555379-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie: Roboty remontowe w budynkach zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Stargardzie i Bielkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32098789500000, ul. Narutowicza  10A , 70-231  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 261 45 48 38, , e-mail 15wogszczecin.przetargi@wp.mil.pl, , faks 261 45 23 98.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wojskowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
15wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
15wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego - w kancelarii jawnej w budynku nr 18, pokoju nr 5, w terminie do dnia 20.07.2020 r. do godz. 10:00.
Adres:
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Narutowicza 10 A 70-231 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe w budynkach zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Stargardzie i Bielkowie
Numer referencyjny: 30-ZP-RB-06-20/123
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem robót remontowych w budynkach zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Stargardzie i Bielkowie, zostały określone:dla części 1 zamówienia p.n. Remont budynku nr 12 – I etap, al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard - w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót i Przedmiar robót oraz Decyzja TK-II.6131.74.2020.2 wraz z załącznikami na podstawie której Wykonawca wykona wycinkę i nasadzenia drzew. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany oparciu o powyższe dokumenty.dla części 2 zamówienia p.n. Remont dachów budynków nr 11 i 86, Bielkowo, gm. Kobylanka - w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót odpowiednio dla każdego z obiektów. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty.W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45320000-6
45111220-6
45111100-9
45410000-4
45261000-4
45110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 110
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane:  dla 1 części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 110 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy, dla 2 części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 90 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy,W ramach tego kryterium Zamawiający może przyznać maksymalnie 20 punktów. Ocenie ofert w tym kryterium podlegać będzie termin w jakim wykonawca zrealizuje zamówienie. Termin realizacji liczony jest od daty przekazania terenu budowy. dla 1 części zamówienia oferty będą punktowane w oparciu o poniższe zasady:Termin realizacji zamówienia 90 dni – 20 pkt.Termin realizacji zamówienia 100 dni – 10 pkt.Termin realizacji zamówienia 110 dni – 0 pkt. dla 2 części zamówienia oferty będą punktowane w oparciu o poniższe zasady:Termin realizacji zamówienia 70 dni – 20 pkt.Termin realizacji zamówienia 80 dni – 10 pkt.Termin realizacji zamówienia 90 dni – 0 pkt.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy wykażą, że posiadają zdolność techniczną i zawodową określona poniżej: dla 1 części zamówienia Wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków sklasyfikowanych w PKOB Dział 12. Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonywaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia.  dla 2 części zamówienia Wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł.Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych obejmujących zakresem prac wykonanie lub remont dachów.Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonywaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia.  Wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe (np. uprawnienia, wykształcenie) oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, którym powierzą kluczowe stanowiska: dla 1 części zamówieniaKierownik branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba):  posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w pełnym zakresie) lub równoważne. (na załączniku nr 5 do SIWZ). W celu uniknięcia wątpliwości, zaleca się dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia, a nie jedynie ich numeru.Zamawiający uzna uprawnienia za równoważne, w szczególności, gdy zostały one wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie art.104 ustawy Prawo budowlane oraz uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534 z późn. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i uprawniają do kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia.  dla 2 części zamówieniaKierownik branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba):  posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.(na załączniku nr 5 do SIWZ). W celu uniknięcia wątpliwości, zaleca się dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia, a nie jedynie ich numeru.UWAGA: Wykonawca składający ofertę na 1 i 2 część zamówienia, może wskazać tę samą osobę do pełnienia funkcji kierownika branży konstrukcyjno-budowlanej pod warunkiem spełnienia bardziej rygorystycznych wymagań (1 części).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wymagania zatrudnienia osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę – art. 29 ust. 3a Ustawy pzp.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: dla 1 części: roboty dekarskie, izolacyjne, rozbiórkowe, ziemne, sanitarne, roboty wiązane z wykonywaniem nawierzchni; dla 2 części: roboty dekarskie, rozbiórkowe; były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dotyczy zarówno robót wykonywanych przez Wykonawcę jak i zatrudnionych przez niego podwykonawców (dalszych podwykonawców). Wymóg ten nie obejmuje natomiast osób prowadzących działalność gospodarczą wykonujących osobiście czynności wskazane wyżej. Szczegółowe wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zostały określone w załączniku nr 6 i 6A do SIWZ – Wzór umowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy pzp oraz pkt 6.2 specyfikacji, wykonawca przedstawia (na wezwanie Zamawiającego) następujące dokumenty i oświadczenia:a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 11 do SIWZ);b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonego w pkt 6.2 specyfikacji;c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 12 do SIWZ);d) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć (na wezwanie Zamawiającego):a) wykaz robót budowlanych (dla 1, 2 części) według załącznika nr 4 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 lit. c tiret pierwszy SIWZ w odniesieniu do części nr 1, 2.b) wykaz osób (dla 1 i 2 części) według załącznika nr 5, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 li. c tiret drugi SIWZ (odpowiednio dla części 1, 2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego, składane wraz z ofertą:a) formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ.b) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych załączonych dokumentów. Forma dokumentu - pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.c) w przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów – dowody w celu wykazania, że wykonawca rzeczywiście będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w tym w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Wykonawca przedkłada wraz z ofertą).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:Dla części 1 zamówienia w wysokości 7 000 zł, Dla części 2 zamówienia w wysokości 2 000 złWadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2019 poz. 310 z póżn. zm.).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony przez: NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000- z dopiskiem „wadium w postępowaniu 30-ZP-RB-06-20/123 (ze wskazaniem części na która zostało wniesione).W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu przez inny podmiot, niż składający ofertę, należy w tytule przelewu poza nr referencyjnym postępowania, wskazać nazwę podmiotu, na rzecz którego wadium jest wnoszone.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego.Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.2 lit. od b) do e) powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca:a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy pzp, pełnomocnictw, nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.W przypadku wadium wnoszonego w pozostałych niepieniężnych formach, należy oryginał dokumentu w formie pisemnej pod rygorem nieważności złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z dopiskiem „WADIUM”.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem pkt 9.7.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 20,00
Okres udzielonej gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy w stosunku do treści oferty, o których mowa w art.144 ustawy pzp w następujących okolicznościach:1) zmiana terminu:a) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, które nie będzie wynikiem działania lub zaniechania Wykonawcy;b) wstrzymania robót, o których mowa w §3 ust.6 Umowy;c) wystąpienie nadzwyczajnych niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych;2) zmiana wynagrodzenia:a) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;b) konieczności wykonania robót zamiennych;c) zaniechania wykonania części robót przez Zamawiającego.3) Wykonanie robót zamiennych w przypadku, gdy na skutek okoliczności wcześniej nieznanych stronom dla prawidłowego wykonania zamówienia konieczne jest wykonanie robót przy zastosowaniu odmiennego rozwiązania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont budynku nr 12 – I etap, al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem robót remontowych w budynkach zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Stargardzie i Bielkowie, zostały określone:dla części 1 zamówienia p.n. Remont budynku nr 12 – I etap, al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard - w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót i Przedmiar robót oraz Decyzja TK-II.6131.74.2020.2 wraz z załącznikami na podstawie której Wykonawca wykona wycinkę i nasadzenia drzew. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany oparciu o powyższe dokumenty
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45111300-1, 45320000-6, 45110000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 110
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 20,00
Okres udzielonej gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w zakresie 1 części zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej oferty.


Część nr: 2 Nazwa: Remont dachów budynków nr 11 i 86, Bielkowo, gm. Kobylanka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem robót remontowych w budynkach zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Stargardzie i Bielkowie, zostały określone:dla części 2 zamówienia p.n. Remont dachów budynków nr 11 i 86, Bielkowo, gm. Kobylanka - w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót odpowiednio dla każdego z obiektów. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty.W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111220-6, 45111100-9, 45410000-4, 45261000-4, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 20,00
Okres udzielonej gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w zakresie 2 części zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej oferty.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej - Goleniów
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania03-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę brygadom wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej zewnętrznej. Możliwość podjęcia pracy od zaraz w Goleniowie i okolicach do 50 km.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI