„Roboty remontowe i konserwatorskie w zabytkowych budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Roboty remontowe i konserwatorskie w zabytkowych budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-11-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-05
 • Numer ogłoszenia618770-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 618770-N-2019 z dnia 2019-11-05 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy: „Roboty remontowe i konserwatorskie w zabytkowych budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT. Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 28091000000000, ul. ul. Długa  39 , 85-034  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 238 008, e-mail krzysztof.gonia@mail.utp.edu.pl, faks 523 287 390.
Adres strony internetowej (URL): www.biblioteka.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://biblioteka.drl.pl/www2015/BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Roboty remontowe i konserwatorskie w zabytkowych budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy”
Numer referencyjny: DA.260.04.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Długiej 39 oraz remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy Starym Rynku 22 w Bydgoszczy Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt III.1, należy wykonać zgodnie z zapisami siwz i załącznikami do siwz, w tym z: dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, programami konserwatorskimi, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453100-8
45454199-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych dotychczasowemu wykonawcy. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dla zadania nr 1: Termin realizacji zamówienia: do 05.06.2020r. Dla zadania nr 2: Termin realizacji zamówienia: do 22.05.2020r. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadkach określonych w § 4 wzoru umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie 1 a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania: w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich w zakresie konserwacji obiektów drewnianych w tym stolarki drewnianej w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub drewnianych obiektów ruchomych wpisanych do rejestru zabytków. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą zdolną do kierowania pracami konserwatorskimi spełniająca wymagania art. 37a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017, poz. 1595), tj.: pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2; lub w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada: świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie –oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. Zadanie 2 a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 umowy (zamówienia), której przedmiotem były roboty budowlane na zewnątrz budynku o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Każda z umów, o których mowa powyżej musi obejmować co najmniej roboty polegające na wykonaniu robót dekarskich, malowaniu ścian. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą zdolną do nadzoru nad wykonaniem zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz która przez co najmniej 3 miesięce brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U z 2017r. poz. 2187). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a uPb.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wzór wykazu zostanie przesłany wraz z wezwaniem do jego złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy) 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt III.3) ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia 6) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w pkt III.4 składa składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 7) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6 zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. 8) Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9) Wymagania zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę opisane zostały w pkt III.14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10) Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 uPzp oraz nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 uPzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 80,00
długość okresu gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: technicznych, gospodarczych, finansowych, organizacyjnych, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą. 3. Niezależnie od okoliczności wymienionych w pkt. 2 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy dotyczących w szczególności: a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, b) zmiany siedziby jednej ze stron umowy, c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy. 4. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, Strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 6 pkt. 1 pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian niniejszej umowy obejmujących wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa obejmujących: a) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, co Wykonawca obowiązany jest każdorazowo wykazać. Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, o których mowa powyżej. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania niniejszej Umowy, ponoszone przez Wykonawcę. 6. Wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót lub w przypadku działania siły wyższej o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót lub czas działania siły wyższej;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy składać do dnia: 20.11.2019 r do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz, sekretariat Ip. 2. Oferty zostaną otwarte dnia: 20.11.2019 r, o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz, sekretariat Ip.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 „Droga do Nowoczesności” – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Długiej 39, Budynek użytkowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy, wpisany do Rejestru Zabytów prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod nr A/301/1 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 4.02.1992. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 04.00.00 Region przyjazny środowisku, 04.06.00 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, 04.06.02 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. Projekt obejmuje prace remontowe i konserwatorskie w obrębie klatki schodowej opisanego wyżej obiektu zabytkowego, tym samym renowację zasobów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Prace remontowo-konserwatorskie obejmują:  wymianę trzech okien na klatce schodowej  wykucie z muru trzech ościeżnic drewnianych i montaż okien drewnianych, zespolonych, dwuszynowych, jednodzielnych, dwurzędowych  obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-podokienniki z drewna sosnowe w kolorze okien  zastosowanie okładzin gipsowo-kartonowych, pojedynczych, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych  naprawa sufitów z sztukaterią (fasety i rozety na suficie) –prace wg. programu konserwatorskiego  naprawa tynków ścian klatki schodowej (ściany klatki schodowej posiadają liczne spękania tynku, odspojenia i nierówności) - prace wg. programu konserwatorskiego  naprawa i renowacja posadzek z płytek (posadzka z płytek w kolorze czarno żółtym, część płytek wtórnych, częściowo brak płytek) prace wg. programu konserwatorskiego  naprawa i renowacja schodów (schody policzkowe dwubiegowe balustrada tralkowa ze słupkami początkowymi profilowana poręcz, podesty i spoczniki drewniane) prace wg. programu konserwatorskiego  drzwi wewnętrzne - renowacja drzwi na wzór istniejących zgodnie z programem prac konserwatorskich. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dołączony przedmiar robót. Prace wykonywane będą zgodnie z Programem konserwatorskim stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej „specyfikacji”. Wskazane jest aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej pomieszczeń celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia i uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy skontaktować się z: Krzysztof Gonia – 52 33 99 233 Łukasz Twarowski – 52 33 99 218 Jednocześnie informujemy, że w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45453100-8, 45454199-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
długość okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 „Droga do Nowoczesności” – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace remontowe i konserwatorskie w obrębie jednego z budynków tworzących kompleks oddziału głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy - budynek przy Starym Rynku 22, wpisany do Rejestru Zabytów prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod nr A/299/1 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 4.02.1992, obecnie numer A/986. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 04.00.00 Region przyjazny środowisku, 04.06.00 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, 04.06.02 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. W zakres rzeczowy inwestycji w ramach projektu wejdą następujące prace remontowe i budowlane:  zerwanie starej papy z dachu i pokrycie dachu nową papą, termozgrzewalną  wymiana odeskowania poszycia dachu  wymiana dachówki (karpiówki)  montaż kołnierzy uszczelniających dla okien połaciowych  wykonanie izolacji cieplnych i akustycznych dachu płytami z wełny mineralnej gr. 20cm układanymi w połaci dachu krokwiowego z użyciem folii paroizolacyjnej  zerwanie płyt gipsowo-kartonowych z sufitu i położenie nowych  zerwanie płyt gipsowo-kartonowych na ścianach (w 30%) i położenie nowych  zeskrobanie i odkucie starych gładzi w 40% powierzchni ścian  odgrzybianie ścian i sufitów  gruntowanie podłoży  położenie gładzi na ścianach i dwukrotne malowanie ścian farbami ścieralnymi  wymiana oświetlenia na lampy LED (obecnie 13 szt. oprawy świetlówki 2x38)W  remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami – wymiana płytek, wymiana płyt kartonowogipsowych 50%, likwidacja pisuaru, wyburzenie ścianki działowej, przystosowanie toalety do osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi, wymiana białego montażu kompakt, umywalka 60 cm, bateria z elektrycznym podgrzewaczem, lustro  malowanie stolarki drzwiowej 3 skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami (2 x 100, 2 x 90, 3 * 70  malowanie grzejników żeliwnych 4 szt. (łącznie 51 żeber)  czyszczenie istniejącej posadzki typu TARKET i nałożenie polimeru.  postawienie ścianki działowej dł. 2,90 m/ wys. 2,50 m na konstrukcji stalowej z płyt GK –wypełnienie wełna mineralna.  drzwi 90,  wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia na przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – o szerokości 100 cm. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dołączony przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wskazane jest aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej pomieszczeń celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia i uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy skontaktować się z: Krzysztof Gonia – 52 33 99 233 Łukasz Twarowski – 52 33 99 218
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45453100-8, 45454199-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 80,00
długość okresu gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam elektryka - Grudziądz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania25-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam elektryka. Zakres prac: instalacje elektryczne w budynkach, możliwość podjęcia stałej współpracy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI