Roboty budowlane polegające na instalacji systemu monitorowania terenu szkoły, montażu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Roboty budowlane polegające na instalacji systemu monitorowania terenu szkoły, montażu i zakupie zestawu do monitorowania w ramach zadania „Bezpieczna szkoły – kontynuacja projektu”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-10-24
 • ZamawiającyOgólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-08
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na instalacji systemu monitorowania terenu szkoły, montażu i zakupie zestawu do monitorowania w ramach zadania „Bezpieczna szkoły – kontynuacja projektu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000648215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-052

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik_baletowa@idsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.e-cea.pl/1305

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na instalacji systemu monitorowania terenu szkoły, montażu i zakupie zestawu do monitorowania w ramach zadania „Bezpieczna szkoły – kontynuacja projektu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdc6c894-281a-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00225944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00109920/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 SYSTEM MONITORINGU - Roboty budowlane polegające na instalacji systemu monitorowania terenu szkoły, montażu i zakupie zestawu do monitorowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https: //bip.e-cea.pl/1305/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ za pomocą formularza do komunikacji

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowany podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ W przypadku przekazania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formie poddającej dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowany dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem elektroniczny, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kierwonik_baletwoa@idsl.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający; inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 42 613-10-20 lub poprzez adres e-mail: iod_baletowa@idsl.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 19 ust.1 uPZP, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 4_2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 16000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na instalacji systemu monitorowania terenu szkoły, montażu i zakupie zestawu do monitorowania w ramach zadania „Bezpieczna szkoła – kontynuacja projektu”. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu zestawu monitoringu w skład, którego wchodzą: -10 szt. kamer wewnętrznych, - 6 szt. kamer zewnętrznych -kamery kolorowe dzień/ noc, wandaloodporna, - cyfrowy rejestrator obrazu 16-kanałowy zaopatrzony w twardy dysk do ciągłej pracy, - monitor do odtwarzania obrazu z kamer, - wideofon do furtki/wejścia do szkoły, - 4 szt. stacji bramowych, - okablowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń składających się na cały system monitorowania. Prace budowlane polegają na przeprowadzeniu instalacji systemu monitorowania wewnątrz w budynku szkoły na 4
kondygnacjach oraz na terenie wokół szkoły należącym do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej. Zamówienie obejmuje także wszelki dodatkowe akcesoria niezbędne do prawidłowej instalacji i
pracy systemu monitorowania budynku oraz terenu wokół niego, tj: przewody, kable, puszki łączeniowe, zasilacze. Zamawiający nakłada na Wykonawcę przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi urządzeń monitorujących.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Cena ( C ) – 60 %
Okres gwarancji ( G ) – 40 %
Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów zgodnie z poniższymi zasadami: K = C + G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik 2b do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2a do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

oświadczenie o posiadanej przez Wykonawcę zdolności technicznej, zawodowej (załącznik 2d do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

złożeniu oświadczeni, że Wykonawca posiada wymaganą przez Zamawiającego zdolność techniczną lub zawodową (załącznik 2d do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie dot. rachunku bankowego (załącznik 2e do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Usługa spawania bramy i ogrodzenia - Rzeczyca
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania02-12-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Interesuje mnie Usługa spawania bramy i ogrodzenia Jaki jest termin realizacji. Czekam na kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI