Remont elewacji i dachu budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont elewacji i dachu budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży przy ul. Aleja Legionów 36 B
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-09-14
 • ZamawiającyARCHIWUM PAŃSTWOWE W BIAŁYMSTOKU
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-30
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00325494
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont elewacji i dachu budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży przy ul. Aleja Legionów 36 B

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 101

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-527

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 743 56 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.ap.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność archiwów państwowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont elewacji i dachu budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży przy ul. Aleja Legionów 36 B

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10f60a87-2853-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325494

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10f60a87-2853-11ed-b8b2-9a321cc30829

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl Dopuszczalna jest również komunikacja elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl
Szczegółowe informacje dotyczących zasad i sposobu komunikacji zawarte są w rozdziale VIII SWZ.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na którym będą również udostępniane zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10f60a87-2853-11ed-b8b2-9a321cc30829

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont, zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce Centrum Pomocy oraz postanowienia rozdziału VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Treść klauzul informacyjnej zawarta została rozdziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.26.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac remontowo-budowlanych w budynku Zamawiającego w Łomży w zakresie elewacji zewnętrznej i dachu budynku, znajdującego się przy ul. Aleja Legionów 36 w Łomży, który Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów w Łomży z dnia 11.10. 1991 r. został wpisany do rejestru zabytków województwa łomżyńskiego pod numerem rejestru A-460 - na zasadach wynikających z SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262690-4 - Remont starych budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45410000-4 - Tynkowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert został zawarty w rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,
3) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane - jedną o wartości co najmniej 1.500.000,- zł i jedną o wartości co najmniej 1.000.000,- zł, obejmujące rozbudowę, przebudowę lub remont budynku, który wymagał uzgodnień i uzyskania akceptacji przyjętych rozwiązań właściwego konserwatora zabytków lub znajdował się na terenie objętym ochroną konserwatorską wynikającą z planu zagospodarowania przestrzennego,
b) Wykonawca winien wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiada uprawnienia do kierowania i prowadzenia nadzoru nad pracami przy zabytkach nieruchomych określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), tj. posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej: „Prawo budowlane” i która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie instalacji, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która jest czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiada uprawnienia do kierowania i prowadzenia nadzoru nad pracami przy zabytkach nieruchomych określone w art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), tj. posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego i która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Wykonawca winien wykazać, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1.000.000,- złotych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 rozdziału VII SWZ. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie tego podmiotu o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 rozdziału VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (wskazaniem powierzchni użytkowej obiektu budowlanego i kategorii wynikającej z Prawa budowlanego oraz informacji czy obiekt wymagał uzgodnienia i uzyskania akceptacji przyjętych rozwiązań właściwego konserwatora zabytków lub znajdował się na terenie objętym ochroną konserwatorską), wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
c) opłaconej polisy lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,- zł (słownie: jeden milion złotych);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Szczegółowe warunki i zasady dotyczące wniesienia wadium zostały uregulowane w rozdziale X SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy o zamówienie publiczne w przypadkach szczegółowo określonych w rozdziale XVII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-13

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie przeróbek w domu jednorodzinnym - Kolno
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania26-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Poszukuję firmy ogólno-budowlanej, która wykona przeróbki w domu jednorodzinnym w Kolnie - burzenie ścianek, wylewka podłogi, schody na zewnątrz i inne. Prace gównie wewnątrz domu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI