Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Gdańsku uczestniczącego w projekcie e-Zdrowie:...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Gdańsku uczestniczącego w projekcie e-Zdrowie: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów. Postępowanie nr 3
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-01-14
 • ZamawiającySAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GDAŃSKU
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00334510
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Gdańsku uczestniczącego w projekcie e-Zdrowie: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów. Postępowanie nr 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190306013

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kartuska 4/6

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-104

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zozmswia.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zozmswia.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Gdańsku uczestniczącego w projekcie e-Zdrowie: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów. Postępowanie nr 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5aa2a9aa-6873-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00334510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000031/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Gdańsku uczestniczącego w projekcie e-Zdrowie: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów. Postępowanie nr 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zozmswiagda.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zozmswiagda.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: dzp@zozmswia.gda.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://zozmswiagda.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104
Gdańsk;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku jest Pan Piotr Mełnicki, tel.
58 309 82 82, email: iod@zozmswia.gda.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 36/2021/ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń Serwerowni podstawowej w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art.
214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, tj. udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania zamówienia, co najmniej:
a) Jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia budowlane dla Kierownika budowy w
specjalności ogólnobudowlanej, bez ograniczeń,
b) Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, bez ograniczeń.
2) Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem, że osoba łącząca funkcje
spełnia wszystkie warunki dla danej funkcji.
3) Osoby, o których mowa wyżej, w dniu składania ofert, muszą być członkami właściwej izby
samorządu zawodowego oraz winne posiadać: odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności właściwej do powierzonego stanowiska, wydane na podstawie przepisów ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn. zm.) lub równoważne do nich
(w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane
obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznane w Polsce).
4) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie:
a) Oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ,
b) Wykazu osób, odpowiedzialnych za nadzór nad pracownikami wykonawcy oraz nad
wykonywaniem prac związanych z realizacją umowy, wraz z informacjami na temat ich
doświadczenia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
c) Zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
personalnych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – odpowiednio.
Warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej:
1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 3 (trzy) roboty budowlane o łącznej
wartości minimum 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł), których przedmiotem było wykonanie robót
ogólnobudowlanych wraz z robotami budowlanymi wykończeniowymi (w tym instalacjami
elektrycznymi) w budynku lub jego części. Przynajmniej jedna z tych robót powinna obejmować
wykonanie lub modernizację serwerowni.
2) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie:
a) Oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ,
b) Wykazu wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych,
c) Poświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wydanych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie objętym

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia będące oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp., potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym (z danymi wytwórcy) oraz opisem przedmiotu zamówienia dokonanym przez Zamawiającego (dotyczy systemu gaśniczego, klimatyzatorów, elementów dostępowych itp.)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia będące oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp., potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym (z danymi wytwórcy) oraz opisem przedmiotu zamówienia dokonanym przez Zamawiającego (dotyczy systemu gaśniczego, klimatyzatorów, elementów dostępowych itp.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zozmswiagda.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-13

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje firm podwykonawczych/ ekipy/brygady tynkarzy
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje firm podwykonawczych/ ekipy/brygady tynkarzy Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Praca na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (Olsztyn, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński) oraz woj. pomorskie ( Gdynia, Gdańsk, Sopot) Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI