Kompleks. usł. serwis. w zakresie instal. i urządzeń sanit. - wykonywania przeglądów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleks. usł. serwis. w zakresie instal. i urządzeń sanit. - wykonywania przeglądów serwisowych, asysty technicznej podczas imprez (w tym meczy) oraz pogotowia technicznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2023-10-02
 • ZamawiającyStadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Data publikacji ogłoszenia2023-09-21
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00406457
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleks. usł. serwis. w zakresie instal. i urządzeń sanit. - wykonywania przeglądów serwisowych, asysty technicznej podczas imprez (w tym meczy) oraz pogotowia technicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200763186

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-323

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 654 86 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stadion.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleks. usł. serwis. w zakresie instal. i urządzeń sanit. - wykonywania przeglądów serwisowych, asysty technicznej podczas imprez (w tym meczy) oraz pogotowia technicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d87cb20-53a0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00069644/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowa usługa serwisowa w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych-wykonywania przeglądów serwisowych, asysty technicznej podczas imprez (w tym meczy) oraz pogotowia technicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/818793

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/818793

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja za pomocą platformy
OPENNEXUS: odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Zamawiający informuje, iż wszystkie instrukcje tekstowe oraz wizualne dla Wykonawcy dotyczące korzystania z platformy, w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert i innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu są dostępne na stronie internetowej platformazakupowa.pl: w zakładce Pierwsze kroki na platformie pod
linkiem:
https://about.opennexus.com/uslugi/platforma-zakupowa-pierwsze-kroki/
oraz w zakładce Instrukcje użytkownika pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Szczegółowy opis znajduje się w rozdz. XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 i/lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. ul Słonecznej 1, zwana dalej Administratorem, tel.: 85 654 86 80 , e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl;
2) we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@stadion.bialystok.pl;
3) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby niniejszego postępowania i realizacji umowy;
4) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZR-271-2/2023 prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp”, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług związanych ze wsparciem technicznym, z których administrator korzysta;
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, a następnie wymogiem umownym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
administratora, w szczególności do celów ewentualnych roszczeń;
9) źródłem pochodzenia danych jest Wykonawca przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia,
10) dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej;
11) przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Panu/Pani:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
13) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZR-271-2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa serwisowa w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych - wykonywania przeglądów serwisowych, asysty technicznej podczas imprez (w tym meczy) oraz pogotowia technicznego Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) asystę techniczną podczas trwania imprez, w tym meczy;
2) pogotowie techniczne, konserwację i naprawy;
3) przeglądy serwisowe.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 1.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) W zakresie zdolności technicznej warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych w tym wentylacji i klimatyzacji, które trwały nieprzerwanie co najmniej 1 rok, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje nieprzerwanie co najmniej 1 rok, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.
Każdy z zakresów ww. usług mógł być świadczony dla różnych odbiorców na podstawie różnych umów.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
b) W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
• jedną osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności przeglądowo – konserwacyjnych poszczególnych instalacji i urządzeń ze świadectwem kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV.
• dwie osoby posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności przeglądowo - konserwacyjnych poszczególnych instalacji i urządzeń ze świadectwem kwalifikacji eksploatacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o mocy powyżej 50 kW.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późń. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) lub podmiotu udostępniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca informację musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp;
- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp;
- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Uwaga: Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. Wyżej wymienione dokumenty, składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym jednak niż 5 dni od dnia wezwania do ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 11 do SWZ;
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, ponadto zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 12 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł.
1. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. numer konta: 85 1240 1154 1111 0010 3579 7475, z dopiskiem: „Wadium DZR-271-2/2023 - Kompleksowa usługa serwisowa w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych - wykonywania przeglądów serwisowych, asysty technicznej podczas imprez (w tym meczy) oraz pogotowia technicznego Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku”.
3. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; dokument gwarancji lub poręczenia winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej oraz podpisany zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi wystawienie gwarancji/poręczenia.
Uwaga: oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot
bez naruszenia jego integralności) wraz z innymi plikami stanowiącymi ofertę i skompresować do jednego pliku jako archiwum (ZIP).
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) być ważne przez cały okres związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
2) obejmować odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w ustawie Pzp;
3) zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń Zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i być płatne na jego pierwsze żądanie;
4) z treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5) zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy; niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
9) jeśli dokument został wystawiony przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2, powinien być przedłożony zgodnie z rozdz. XI.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie Wykonawców, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.
Uwaga: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 2 do SWZ- wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/818793

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie przeróbek w domu jednorodzinnym - Kolno
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania26-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Poszukuję firmy ogólno-budowlanej, która wykona przeróbki w domu jednorodzinnym w Kolnie - burzenie ścianek, wylewka podłogi, schody na zewnątrz i inne. Prace gównie wewnątrz domu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI