Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych ramach Projektu „Remont i przebudowa oraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych ramach Projektu „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkól Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowy Dwór Gdański
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-08-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Nr 2
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-26
 • Numer ogłoszenia595092-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 595092-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

Zespół Szkół Nr 2: Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych ramach Projektu „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkól Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Kształcenie zawodowe, Działanie: Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 2, krajowy numer identyfikacyjny 19716100000, ul. ul. Warszawska  54 , 82100   Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 472 491, e-mail wiolettaprzyborowska@wp.pl, faks 552 472 924.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zs2ndg.szkolnastrona.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.zs2ndg.szkolnastrona.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.zs2ndg.szkolnastrona.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pisemne dostarczone do siedziby zamawiającego
Adres:
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim , ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych ramach Projektu „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkól Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”
Numer referencyjny: 18/RPO.4.1/07/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: : Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa wyposażenia pracowni zawodowych Projekt pn. „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkól Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”, w ramach Programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Kształcenie zawodowe, Działanie: Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych wg wykazu: Pracownia obróbki ręcznej 1 Wiertarka słupowa – 1 sztuka 2 Giętarka do rur – 1 sztuka 3 Prasa hydrauliczna – 2 sztuki 4 Spawarka inwertorowi – 1 sztuka 5 Giętarka kątowa do blach ręczna – 1 sztuka 6 Przecinarka plazmowa – 1 sztuka 7 Wiertarka promieniowa – 1 sztuka 8 Przyłbica spawalnicza samo ściemniająca - 3sztuki 9 Diament do wyrównywania - obciągacz jednoziarnisty M1041/D 3sztuki 10 Płyta traserska 800x800 - DIN876/1 1sztuka 11 Imadło równoległe ślusarskie - DIN1691 -18sztuk 12 Piła taśmowa do metalu - 1sztuka 13 Zgrzewarka punktowa stacjonarna -1sztuka 14 Młotki ślusarskie - DIN1001 20sztuk 15 Piłki ręczne do metalu - 10sztuk 16 Wózki transportowe - 1sztuka 17 Wózki transportowe - 2sztuki 18 Wiertarka stołowa - 3sztuki 19 Stół spawalniczy -3sztuki 20 Tarcza szlifierska - 5sztuk 21 Tarcza szlifierska - 5sztuk 22 Pilniki do metalu - 20sztuk - RPSd300/2,RPPb300/2, RPSa300/2,RPSc300/2, RPSe300/2 – 20 kompletów 23 Spawarka TIG – 1 sztuka 24 Spawarka MIG MAG – 1 sztuka 25 Twardościomierz Rockwella HRC – 1 sztuka 26 Skrobaki – 10 kompletów (zestaw) 27 Punktak, wybijaki, przecinaki – 10 kompletów 28 Wycinaki do metalu- 1 komplet 29 Zakuwnik nita (nagłówniak)- 10 kompletów 30 Gwintowniki z pokrętłami M3-M30 – 4 komplety 31 Tablice poglądowe – 20 sztuk 32 Ekrany spawalnicze – 4 sztuki 33 Nożyce dźwigniowe – 1 sztuka 34 Wyciągi spawalnicze - 1 sztuka 35 Narzynki z oprawkami M3-M30 -10 kompletów Pracownia samochodowa 36 Oscyloskop samochodowy – 1 sztuka 37 Podnośnik nożycowy diagnostyczny – 1 sztuka 38 Uniwersalny przyrząd do centrowania sprzęgła – 2 sztuki 39 Zestaw separatorów do zacisków hamulcowych – 2 sztuki 40 Stojak silnikowy – 3 sztuki 41 Apteczka pierwszej pomocy – 6 sztuk 42 Przyrząd do montażu pierścieni tłokowych – 3 sztuki 43 Podnośnik kolumnowy łapowy śrubowy – 1 sztuki 44 Urządzenie do mycia części - 1 sztuka 45 Miernik płynu hamulcowego – 2 sztuka 46 Szczelinomierz-komplet – 6 sztuk 47 Prostownik z funkcją rozruchu i szybkiego ładowania 12V 350A -1 sztuka 48 Szlifierka kątowa 125 (900W) – 3 sztuki 49 Suwmiarki uniwersalne 5 sztuk (zakres 150mm) 50 Suwmiarki uniwersalne -5 sztuk (zakres 300mm) 51 Diagnoskop samochodowy-1 sztuka 52 Oprogramowanie do diagnostyki pojazdów samochodowych ( minimum 3 stanowiska) - program + licencja – 1 zestaw 53 Stanowisko do testowania pomp i wtryskiwaczy system COMMON RAIL lub równoważny – 1 sztuka 54 Przyrząd do wywierania nacisku na pedał hamulca z opóźnieniomierzem – 2 sztuki 55 Zestaw testowy do tarcz hamulcowych 3częściowy – 2 sztuki 56 Klucz dynamometryczny-komplet – 2 sztuki 57 System poduszek powietrznych SRS - 1 sztuka 58 Zespół napędowy silnika ZI sekwencyjny, wielopunktowy wtrysk paliwa – 1 sztuka 59 Zespół napędowy silnika ZI grupowy , wielopunktowy wtrysk paliwa – 1 sztuka 60 Zespół napędowy silnika ZS z pompą rotacyjną TDI – 1 sztuka 61 Zespół napędowy silnika ZS typu COMMON RAIL – 1 sztuka 62 Ściągacz do simeringów – 5 sztuk Pracownia obróbki mechanicznej 63 Tokarka CNC – sztuk 1 64 Frezarka CNC – 1 sztuka 65 Tokarka uniwersalna – 1 sztuka 66 Uchwyt tokarski 3-szczękowy samocentrujący 250 – 1 szt. 67 Uchwyt tokarski 3-szczękowy samocentrujący 315 – 1 szt. 68 Uchwyt tokarski 4-szczękowy samocentrujący 250 – 1 szt. 69 Noże tokarskie-z wymiennymi ostrzami – 15 szt. 70 Frezy palcowe – 20 szt. 71 Frezy walcowo-czołowe – 20 szt. 72 Frezy tarczowe – 10 szt. 73 Frezy modułowe - 6 szt. 74 Głowica frezarska-wymienne ostrza – 3 szt. 75 Oprawki frezarskie zestaw 18 szt. – 2 komplety 76 Szlifierka do wałków – 1 szt. Pracownia mechaniczna 77 Stanowisko symulacyjne do obsługi tokarki i frezarki (3 stanowiska) 78 Tokarka CNC dydaktyczna z wyposażeniem i oprogramowaniem na 3 stanowiska 79 Frezarka CNC dydaktyczna z wyposażeniem i oprogramowaniem na 3 stanowiska Wyposażenie wspólne 80 Sprężarka – 5 szt. 81 Poradnik mechanika – 6 szt. 82 Klucz pneumatyczny – 2 szt. 83 Szafka narzędziowa z kompletnym wyposażeniem – 4 szt

II.5) Główny kod CPV: 42650000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42652000-1
42633000-2
42637000-0
42637100-1
42637100-1
42637200-2
42637300-3
34911100-7
44510000-8
44315100-2
38342000-4
34326000-8
44522200-7
42142200-8
44510000-8
39151200-7
48900000-7
33141623-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Szczegółowy i ilościowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ przedstawiony w pliku typu exel. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zespołu Szkól Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański, dokona jego montażu i uruchomienia na własny koszt. UWAGA 4. Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli wyniknie potrzeba należy załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W załączonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od sprzętu wskazanego przez Zamawiającego. 5. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być sprzętem nowym, wyprodukowanym nie wcześniej niż 24 miesięcy licząc od terminu składania ofert
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek spełnia wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności, wykonał minimum 2 dostawy sprzętu mechanicznego odpowiadające swoim rodzajem, ilością i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, przez co zamawiający rozumie dostawy sprzętu mechanicznego z określeniem terminu realizacji zamówienia, wartości, ilości i nazwie odbiorcy dostawy o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W wypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne wskazany warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich, dostawy nie podlegają zsumowaniu. 5) Wraz z załączeniem do oferty „wykazu dostaw”, wykonawca przedstawia dowody potwierdzające że dostawy te zostały zrealizowane z należytą starannością. 3. Zamawiający nie zastrzegł w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy niezachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia to taki który wykaże, i na potwierdzenie złoży wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), bez odrębnego wezwania, przekaże zamawiającemu Oświadczenie o przynależności, bądź braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samem grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem właściwego Oświadczenia, wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia zasad konkurencji w danym postępowaniu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin dostawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie. 2. Klauzula waloryzacyjna: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach określonych w art. 142 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami), lecz tylko w przypadku, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zmiany mogą dotyczyć także: przedmiotu zamówienia; terminu wykonania umowy; ustalonego wynagrodzenia; w sytuacji gdy: 1) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2) zmiany przepisów prawnych w tym zmiany stawki podatku VAT; 3) sytuacji niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym termin wykonania. W takim przypadku przesunięcie terminu może nastąpić o okres w jakim wykonywanie przedmiotu umowy było niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej; 4) gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej; 5) przerwy w realizacji dostawy powstałej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 6) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania postępowania: danych, lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 7) produkcja przedmiotów objętych umową została wstrzymana przez właściwe organy, co uniemożliwia terminową realizację przedmiotu umowy. 4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pokrycie hali łukowej blachą - Parszczyce
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania25-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pokrycie hali łukowej blachą trapez t7 około 660 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI