„Sukcesywna dostawa sosów, zup, przypraw oraz kawy i herbaty do magazynów 33 Wojskowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Sukcesywna dostawa sosów, zup, przypraw oraz kawy i herbaty do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Nowa Dęba, Kielce oraz Sandomierz (zamówienie z podziałem na 2 części)”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowa Dęba
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-10-20
 • Zamawiający33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-11
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00228145
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa sosów, zup, przypraw oraz kawy i herbaty do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Nowa Dęba, Kielce oraz Sandomierz (zamówienie z podziałem na 2 części)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180692828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Anieli Krzywoń 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa sosów, zup, przypraw oraz kawy i herbaty do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Nowa Dęba, Kielce oraz Sandomierz (zamówienie z podziałem na 2 części)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5c22ff7-2831-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00228145

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010707/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 Dostawa sosów, zup, przypraw oraz kawy, herbaty - zamówienie z podziałem na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/33wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej, dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dla Wykonawców dostępnej pod adresem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp71/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 327728,90 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 317958,90 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa sosów, zup, przypraw przetworzonych do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Nowa Dęba, Kielce oraz Sandomierz.

4.2.5.) Wartość części: 217436,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15872000-1 - Zioła i przyprawy korzenne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie każdej z części na jakie zostało podzielone niniejsze zamówienie.
Szczegółowe określenie ilości poszczególnego asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia realizowanego w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji (w zależności od części) określa załącznik do niniejszej SWZ - Formularz szczegółowej wyceny.
Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
Zamawiający wymaga, aby wartość cen jednostkowych poszczególnych pozycji asortymentowych, przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji.
W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówienia objętego prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Warunkiem uruchomienia zamówienia w ramach prawa opcji będzie każdorazowo oświadczenie woli Zamawiającego, określające zakres zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji jednokrotnie, bądź wielokrotnie według potrzeb Zamawiającego.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostanie Wykonawcy udzielone zamówienie w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych dostaw.

Zamówienie opcjonalne = Zamówienie podstawowe

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ocena ofert dokonana zostanie oddzielnie w zakresie każdej z części na jakie zostało podzielone zamówienie.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto zamówienia (podstawowego) - 100 pkt
Oferty będą oceniane według poniższych wzorów i zasad:
Kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO
- waga 100 pkt
C=Cn/Cb x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 100 pkt;
Cn – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB – zaproponowana cena oferty badanej.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
spełni wymagania określone w niniejszej SWZ;
przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanym kryterium oceny ofert – cena.
Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została kolejno najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa kawy i herbaty do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Nowa Dęba, Kielce oraz Sandomierz.

4.2.5.) Wartość części: 100522,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie każdej z części na jakie zostało podzielone niniejsze zamówienie.
Szczegółowe określenie ilości poszczególnego asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia realizowanego w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji (w zależności od części) określa załącznik do niniejszej SWZ - Formularz szczegółowej wyceny.
Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
Zamawiający wymaga, aby wartość cen jednostkowych poszczególnych pozycji asortymentowych, przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji.
W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówienia objętego prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
Warunkiem uruchomienia zamówienia w ramach prawa opcji będzie każdorazowo oświadczenie woli Zamawiającego, określające zakres zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji jednokrotnie, bądź wielokrotnie według potrzeb Zamawiającego.
Bez względu na to, na jakim poziomie zostanie Wykonawcy udzielone zamówienie w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych dostaw.

Zamówienie opcjonalne = Zamówienie podstawowe

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ocena ofert dokonana zostanie oddzielnie w zakresie każdej z części na jakie zostało podzielone zamówienie.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:
Cena ofertowa brutto zamówienia (podstawowego) - 100 pkt
Oferty będą oceniane według poniższych wzorów i zasad:
Kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO
- waga 100 pkt
C=Cn/Cb x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 100 pkt;
Cn – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB – zaproponowana cena oferty badanej.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
spełni wymagania określone w niniejszej SWZ;
przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanym kryterium oceny ofert – cena.
Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została kolejno najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w zakresie każdej z części na jakie zostało podzielone zamówienie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna wymagana kwota ubezpieczenia w zależności od części, której dotyczy wynosi odpowiednio:
Część 1 – 45 000,00 zł;
Część 2 – 25 000,00 zł.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie kilku lub wszystkich części na jakie zostało podzielone przedmiotowe postępowanie, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej lub finansowej, zobowiązani są wykazać, iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę wskazaną dla tej części postępowania, której wartość jest wyższa.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie minimalnego poziomu zdolności wymaganego przez Zamawiającego
w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej musi wykazać w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie (dopuszczalne jest sumowanie spełnienia powyższego warunku).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej
w części odnoszącej się do braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby wraz z własnym oświadczeniem (w którym zamieszcza informację o tych podmiotach) przedstawia także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu - Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania tj.: aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej
w części odnoszącej się do potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, skład ten z Wykonawców, który wykazuje ich spełnienie.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby wraz z własnym oświadczeniem (w którym zamieszcza informację o tych podmiotach) przedstawia także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby - Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie.

Warunek do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie.


Warunek udziału w postępowaniu dotyczące zdolności ekonomicznej lub finansowej. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia w zakresie każdej z części na jakie zostało podzielone zamówienie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna wymagana kwota ubezpieczenia w zależności od części, której dotyczy wynosi odpowiednio:

Część 1 – 45 000,00 zł;
Część 2 – 25 000,00 zł.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie kilku lub wszystkich części na jakie zostało podzielone przedmiotowe postępowanie, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej lub finansowej, zobowiązani są wykazać, iż są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę wskazaną dla tej części postępowania, której wartość jest wyższa.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie minimalnego poziomu zdolności wymaganego przez Zamawiającego
w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej musi wykazać w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie (dopuszczalne jest sumowanie spełnienia powyższego warunku).

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
W zależności od części zamówienia o udzielenie której ubiega się Wykonawca, suma gwarancyjna powinna wynosić co najmniej:
Część 1 – 45 000,00 zł;
Część 2 – 25 000,00 zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp - fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa lub innych dokumentów z których wynikać będzie fakt ustanowienia pełnomocnika);
3) pełnomocnictwo lub inny dokument z którego treści będzie wynikało umocowanie ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć wraz z ofertą;
4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-20 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-20 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy jako podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii zobowiązane są zapewnić bezpieczeństwo żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critical Control Points System, zwanym „systemem HACCP” (postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością, system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących). W związku z powyższym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualne niżej wymienione dokumenty (w tym również przez okres obowiązywania umowy), które okaże na żądanie Zamawiającego
tj. potwierdzenie wdrożonego systemu HACCP w formie certyfikatu HACCP wydanego przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju albo zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem, wdrożonego systemu HACCP, potwierdzającej spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami będącymi przedmiotem zamówienia oraz do zapewnienia właściwej jakości tych artykułów. Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmujące ubezpieczenie odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane towary (środki spożywcze) oraz spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję wypałki z blachy fi 1600 x 40 1 szt. gatunek jak najtańszy - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania30-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję wypałki z blachy fi 1600 x 40 1 szt. gatunek jak najtańszy St3s może być drugi gatunek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI